Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1893

Anmärkning

{1893 den 2 December i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter

§206
För förklarings afgifvande föredrogs en
ansökning af fattigvårds Styrelsen
i Tumbo Socken om åläggande för
Fors Socken att ersätta understöd,
som lemnats till pigan Alma Mathilda
Falks barn; som bemälda qvinna
här ej eger försörjningsrätt Skulle
ordföranden i afgifvande förklaring
bestrida krafvets befogenhet.

[MARG: {Alma Math:a Falks
barn fr. Tumbo}]

§207.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i Södermanlands län
utslag den 24 Sistlidne November, hvar-
igenom Eskilstuna Stad blifvit
ålagd ersätta Fors Socken kostnaden
för lasarettsvård åt förra pigan
Karolina Sofia Jansson; och skulle
utslaget förvaras till framtida kännedom
och efterrättelse och ådömda beloppet
vederbörligen uttagas.

[MARG: {Carolina Sofia Jansson
fr. Eskilstuna}]

§207.
Inför nämnden företrädde Smedsarbe-
taren F. A. Widerholm och begärde
hyreshjelp åt Sin moder, enkan
Anna Sofia Widerholm, född den 19
Februari 1827; och beslöt nämnden
vidblifva Sitt förut, angående denna
enka, fattade beslut, att då hon
anmäler Sig till erhållande af under-
Stöd Skall hon intagas å fattg-
gården

[MARG: {Anna Sofia Widerholm
fr. Carl Joh. Torp.}]

{1893 den 2 December i Sockenstugan}

§208.
Nämnden beslöt att Kommunens for-
dran för oguldna Kommunalutskylder
i Stenarbetarne Per Guldbrands vid
Grindstugan N:o 34 och Carl Johan
Petterssons vid Knoptorp Konkurser
Skall i laga ordning bevakas.

[MARG: {P. Guldbrands och
C. J. Petterssons Konkurs}]

§209.
Nämnden meddelades underrättelse
derom, att Konungens Befallnings-
hafvande meddelat Oxelösund -
Flen - Westmanlands jernvägsaktie-
bolag tillstånd att vid Eskilstuna
jernvägsStation, tillsvidare genom
fru Hilda Westman som förestånder-
Ska, till förtäring på Stället hålla
allmänheten till handa maltdrycker
under tjugo minuter före hvarje
vederbörligen kungjordt tågs af-
gång.

[MARG: {Maltdrycksförsäljning
vid Eskilstuna Station}]

§210
I till nämnden ingifven af frejdebetyg
åtföljd ansökning hade handlanden
J. W. Andersson anhållit att i Sin
handelsbod i Grindstugan N:o 68
få till afhemtning hålla allmänheten
till handa Svagdricka i partier om
mindre än tio liter; då emellertid
nämnden ansett tre eller fyra Sådana
försäljningsStällen, på lämpliga
afstånd från hvarandra vara inom
Nyfors samhälle erforderliga, samt
nämnden redan förut tillstyrkt
och Konungens Befallningshafvande

{1893 den 2 December i Sockenstugan}

medgifvit sådan försäljning i gården
N:o 7, som ej är synnerligen långt afläg-
Sen från N:o 68, samt behof af sådan
försäljning på Sistnämnda Ställe
ej förefinnes, beslöt nämnden af-
Styrka bifall till ansökningen

[MARG: {J. W. Andersson
maltdrycker}]

§211.
I till nämnden ingifven, af frejde
betyg åtföljd ansökning, hade hand-
landen J. L. Ekelund anhållit, att nämn
den ville tillstyrka bifall till hans
ansökning om rätt att få i handels-
boden i Grindstugan N:o 46 eller Äppel-
viken till afhemtning hålla allmän
heten till handa Svagdricka till min-
dre belopp än tio liter; då emellertid
Sökanden är bosatt i Eskilstuna Stad
och der har Sin egentliga verksamhet,
hvaremot handeln vid Äppelviken
förestås af ett qvinligt biträde, samt
nämnden sålunda anser att full Säker-
het icke kan förefinnas till förekomman
de af oordningar eller missbruk, beslöt
nämnden afstyrka bifall till ansök-
ningen i fråga.

[MARG: {J. L. Ekelund
maltdrycker}]

§212.
I till nämnden ingifven, af frejdebetyg
åtföljd ansökning, hade enkan Katrina
Sofia Karlsson anhållit, att nämnden
ville tillstyrka bifall till hennes an-
Sökning att få i Sin handelsbod vid
Gröndahl på Forsbomska vreten hålla
allmänheten till afhemtining till handa
Svagdricka i partier om mindre än

{1893 den 2 December i Sockenstugan}

tio liter; då en sådan försäljning, som
den nu ifrågasatta, är af behofvet
påkallad för den häromkring boende
talrika befolkningen och försäljnings
lämpligt beläget i förhållande till
andra liknande försäljningsställen
inom Nyfors samhälle samt Sökan
den fullt lämplig förestå rörelsens
bedrifvande, så beslöt nämnden
tillstyrka bifall till ansökningen
i fråga.

[MARG: {Catharina Sofia Karlsson
maltdrycker}]

§213.
För sökande af tillstånd till idkan
de af gårdfarihandel hade Smides
arbetaren O. A. Holmström från Wester-
marken begärt nämndens betyg om
vandel m.m.; och beslöt nu
nämnden att vitsorda hans redbar-
het och ordentlighet samt lämplighet
till sådan rörelses bedrifvande, hvarom
utdrag af protokollet Skulle sökan
den meddelas.

[MARG: {O. A. Holmström
Gårdfarihandel}]

§214.
För sökande af tillstånd till idkande
af gårdfarihandel hade Gustaf Albert
Carlsson i Kina begärt nämndens betyg
om vandel m.m; och beslöt nu
nämnden vitsorda hans redbarhet
och ordentlighet samt lämplighet
för sådan rörelses bedrifvande, hvar-
om utdrag af protokollet Skulle
Sökanden meddelas.

[MARG: {G. A. Carlsson
Gårdfarihandel}]

{1893 den 2 December i Sockenstugan}

§215
På grund af läkarebetyg och fram-
Stäld ansökning beslöt nämnden att
på Kommunens bekostnad till
lasarettet remittera flickan Anna
Axelina Jonsson från Vegersberg, som
är född den 27 Mars 1882.

[MARG: {Anna Axelina Jonsson
lasarettsvård}]

§216
Uppå anmälan att en hushållerska
Ingman afrest till Amerika och
efterlemnat en oäkta son Carl
Sune Carlsson, född den 30 Oktober 1887,
hvilken vistades hos Gårdfarihandlan-
den Gustaf Albert Carlsson i Kina, samt
icke till dennes underhåll lemnat några
tillgångar så beslöt nämnden, på fram-
Ställning af bemälde Gustaf Albert
Carlsson att till honom Skall
lemnas till barnets vård och under-
håll Sex Kronor i månaden Samt
första beloppet nu utbetalas, hvarjemte
vederbörande kommun Skall lagsökas
om ersättning.

[MARG: {Carl Sune Carlsson
fr. Sundby Socken.}]

§217.
Nämnden beslöt att åter sammanträda
Lördagen den 9 dennes efter Kommunal-
Stämmans Slut, då jemväl detta protokoll
Skall justeras,

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justerad. /H. Persson/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104829.

Personrelationer