Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1892

Anmärkning

{1892 den 2 Juli i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter utom Herr S. Persson

§81.
Enkan Brita Carlsson vid Lundby företrädde
och begärde understöd för sin sjuka säng-
liggande dotter, hvilket ock beviljades
med fem Kronor, som nu till enkan Carls-
son öfverlemnades; hvad den framtida vår-
den om denna flicka angår skulle dermed
anstå, till dess Resultatet af läkareundersök
ning blefve kändt eller hvad Prosten Sjöholms
åtgöranden medförde för verkan.

[MARG: {Brita Carlsson}]

§82.
Herrar H. Persson och J. G. Andersson an-
mälde nu att de enligt uppdrag verkstält syn
å fattiggårdsbyggnaden vid Tacktorp och
dervid funnit entreprenören S. Winqvist
hafva fullgjort sina åtaganden i enlighet
med entrepenadKontraktet, hvadan nämn
den nu beslöt, att någon ersättnings- eller
ansvarstalan ej skall mot entreprenören
föras.

[MARG: {Fattiggårdsbyggna-}
{den}]

§83.
Nämnden beslöt att räntan för första
halfåret å lånet i postsparbanken
i och för tecknade aktier i Norra Sö
dermanlandsjernväg skall gäldas af
Kommunens kassa.

[MARG: {Ränta å lån}]

§84.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i Södermanlands län utslag den
8 Juni 1892 angående enkan Carolina Nord-
stedt; och beslöts att utslaget skall bland

{1892 den 2 Juli i Sockenstugan}

kommunens handlingar förvaras.

[MARG: {Carolina Nordstedt}]

§85.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvandes
i länet utslag den 23 sistlidne juni, hvarigenom
Eskilstuna Stad blifvit ålagd ersätta Fors
socken fattigvårdskostnad för arbetaren
Erik Johan Eriksson; och beslöts att utslaget
skall bland kommunens handlingar förvaras.

[MARG: E. J. Eriksson}
{fr. Eskilstuna}]

§86
Företrädde enkan Maria Söderbergs dotter
Johanna och begärde tillfälligt bidrag till sin
bemälda moder; och fann nämnden skäligt
bevilja henne tio Kronor mot ersättning af
Eskilstuna Stad.

[MARG: {Maria Söderberg}
{fr. Eskilstuna}]

Som ofvan
/A Svedin./

justerad
/H. Persson/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104831.

Personrelationer