Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 april 1898

Anmärkning

{1898 2 April i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
kallade ledamöter utom
Herr C. Fahlborg som an-
mäldes sjuk.

§58.
Upplästes inför Nämnden Kon.
Befallningshafvandes utslag, hvarigenom
Fors socken förpligtas godtgöra Sundby
socken åt Elin Hammarsten utgif-
vet understöd 25 kr. äfvensom det
vidare understöd som enl 1 § af
fattigvårdsförordningen henne kan
komma att tilldelas.

[MARG: {Utslag, Elin}
{Hammarsten}]

§59.
Inför Nämnden upplyste Ordf. att
föregående § omhandlade Elin Hammar-
sten jemte sin fader hos honom
anhållit, att Fors socken måtte utgif-
va ett bidrag af tio Kr i Månaden för
uppfostran af hennes barn; och be-
slöt Nämnden att ej lemna nå-
got Kontant bidrag utan skulle
bemälde qvinna jemte sitt barn
vid derom framstäld begäran inta-
gas å fattiggården Tacktorp

[MARG: {Elin Hammarsten}
{barnuppfostring}]

§60
Föredrogs Länsstyrelsens utslag,
hvarigenom Thorshälla socken
förpligtas ersätta Fors socken till
enkan, Kristina Samuelsson utgifvet
fattigvårdsunderstöd fem kr. jemte
det vidare understöd som enl
1 § i fattigvårdsförordningen kan
komma att till bemälde enka
utgifvas, intill dess försörjnings-
skyldigheten af Thorshälla socken
öfvertages eller annerledes upphör,

{1898 2 April i Sockenstugan}

och skulle utslaget bland kom-
munens handlingar förvaras.

[MARG: {Enkan Samuelson}
{Utslag}]

§61.
Inför Nämnden företrädde Jonas Jonson,
senast omhandlad i § 56 härofvan, med
anhållan om ett ytterligare hyresbi-
drag af 15 Kr.; och beslöt Nämnden
att afslå denna anhållan, men
skulle Jonas Jonson jemte hustru
om de så önskade, få intagas
vid Tacktorp.

[MARG: {Jonas Jonsson}
{från Boda}]

§62.
Inför Nämnden företrädde ogifta
understödstaganden Josefina Pettersson
som med företeende af läkareintyg
om behof af en ytterligare kur
vid Bie badanstalt instundande
sommar anhöll att Nämnden
måtte i år liksom i fjol bevilja
henne medel till resa och hjelp till uppehälle
under bemälde kur; och beslöt
Nämnden med hänsyn till att
om möjligen bot skulle vinnas
för hennes säregna och besvärliga
halsåkomma, att bifalla hennes
anhållan om 25 Kr att utgå
ur kommunens kassa.

[MARG: {Josefina Pettersson}
{till Bie. Understöd}]

§63
Inför Nämnden upplystes, att Fabrikör
G, Andersson vid den enl §51 härofvan
honom lemnade muntliga till-
sägelsen lofvat återgälda kommunens
för Gossen Reinhold Andersson beslutade
beklädnadspengar 15 à 20 Kr., så snart gossen
skall Konfirmeras; och uppdrogs åt le-
damoten Herr J. Widlund att då
uttaga sagde belopp.

[MARG: {Reinh. Andersson och
{Fabrikör Andersson}]

{1898 2 April i Sockenstugan}

§64.
Med anledning af vederbörande
distriktsledamot Herr O. Erikssons an-
mälan inför Nämnden, att en hos den
i Nämndens sista protokoll omtalade
enkan Samuelsson inneboende dotter
vid Namn Amalia den 29 sistl Mars
framfödt ett barn och nu vore i
alldeles utblottade omständigheter,
så att förlossningshjelp 5 Kr. jemte
ett tillfälligt understöd af 10 Kr. måst
till bemälda qvinna utgifvas, beslöt
nu Nämnden att dessa båda be-
lopp skulle utgå ur kommu-
nens kassa men återsökas af
Eskilstuna stad, der ifrågavaran-
de qvinna anses ega försörjnings
rätt.

[MARG: {Amalia Samuelsson}]

§65
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt.
/Sig Starck./
/C Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104826.

Personrelationer