Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1874

Anmärkning

Protocoll fördt med Kommunal
Nämnden i Fors Socken den 19
Sept 1874.

{Närvarande}
P. G. Andersson i Kohlsta
Gustaf Andersson i Kohlsta
Gustaf Haglund i Lundby
Fred. Ericsson i Flacksta
Samt undertecknad

§1.
Kommunal Nämnden, som enligt
åläggande af Konungens Befallnings
hafvande, hadde att sig yttra med
anledning af sökt fastställelse
å ändringar och tillägg uti brand-
ordnings reglementet för Eskilstunas
stad -Förklarade härmed,
att den ej hadde några påminnel-
ser dervid afgifna.

§2.
Ogifta Wilhelmina Öjvall,
som till Kohlsta i Fors Socken
från Sundby Socken inflyttade
den 24 sistl October, hadde se-
dan hon blifvit från tjensten
skild tillfölje af hafvande till-
stånd, framfödt barn, den
18:de stsl. Mars enligt attest af
Pastor Embetet i Fors Socken.

b.) Enär Öjvall denna dag
sökt och erhållit underhåll
för sitt barn med 5 Rd rmt [Riksdaler riksmynt],
men Hon och barnet enligt.
Kongl. förord. af den 29 Juni 1871
§:25 tillhör Sundby Fattig-
vård Samhälle, beslöt Nämnden
att Öjvall med Sitt barn
skulle till Sundby återförpas-
sas.

c.) För den händelsne att Sundby
Socken skulle vägra att återtaga
Öjvall med sitt barn, skulle yr-
kande derom hos Konungens
Befallningshafvande aflåtas.

/D. Hermelin/

Ovanstående protocoll justerat ock godkänt den 15 Oct. 1874
/A; G; Andersson/
/P, G, Anderson/
/D. Hermelin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104825.

Personrelationer