Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 april 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 april 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nal- nämndens i Fors Socken
sammanträde vid Carl Gustafs Stad
Onsdagen den 2 April 1879.

Närvarande: Ordföranden G. A. Svedin.
vice Ordföranden P. G. Andersson samt
Herrar Lambert Ståhlberg, Ståhlberg
Jonas Ersson i Stenby
Gustaf Haglund i Lundby
A. F. Eriksson
A. G. Andersson.

{§1.}
Som förre faktoriarbetaren C. O. Engström till föjld af sjuk-
lighet eger minskad förmåga att genom arbete försörja sig
och sina 3:ne minderåriga barn samt dessutom befinner sig
i utblottadt belägenhet och saknar egna medel samt under-
håll och vård af annan, så beslöts att Kommunen
skulle betala kostnaden för dessa barns vård från och med
början af Mars månad till det pris som af ordföranden
kan accorderas; men då på grund af 26 § i gällande fattig-
vårdsstadga Engström bör anses hafva hemortsrätt i Eskils-
tuna stad, så beslöts att lemna ordföranden i uppdrag
att å nämndens vägnar af Eskilstuna Stad återsöka såväl
ofvanskrifne belopp som ock hvad vidare kan komma
att för ifrågavarande familj utgifvas.

{§2}
Ordföranden anmälde, att socknen tillhöriga exemplar
af författningssamling vore i vissa delar defecte samt
föreslog derför, att felande nummer skulle anskaffas
och inbindas att förvaras, hvartill nämnden lemna-
de sitt bifall.

Samma dag uppläst och godkändt

/A. Svedin./

/P, G, Anderson/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 2 april 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104827.

Personrelationer