Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1891

Anmärkning

{1891 den 19 September.}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson
Söderbäck, Jonsson, J. G. Andersson,
P. G. Andersson, Thorild, Starck
och Westersson.

§116.
Inför nämnden företrädde arbetaren Carl Johan
Lidströms hustru och begärde, att nämnden
Skulle förskaffa familjen husrum; men
emedan mannen är arbetsför och här
icke är fråga om fattigvård, så skulle fram-
Ställningen icke till nägon nämndens
åtgärd föranleda

[MARG: {C. J. Lidström}]

§117.
Inför nämnden företrädde Adolf Boqvists
hustru och begärde någon förhöjning i det
till familjen utgående understödet af 50
Kronor per år till hyreshjelp; nämnden
beslöt att beloppet skall ökas till
65 Kronor per år att utgå med 16 Kronor
25 öre i qvartal från den 1 Oktober, hvar-
jemte vederbörande distriktsledamot er-
håller i uppdrag att åt makarnes i skol-
åldern varande barn anskaffa nödiga
kläder.

[MARG: {Adolf Boqvist}]

§118.
Föredrogs en ansökning från Stockholms
Stads fattigvårdsnämnd om ersättning
för Sjukvårdskostnad för flickan
Anna Wilhelmina Jonsson från Kinaborg
hvilken är född år 1876; Som berörda per-
son icke varit här i Kommunen mantals-
skrifven, skulle ansökningen bestridas.

[MARG: {A:a Wilh:a Jansson
fr. Stockholm}]

{1891 den 19 September}

§119.
Som trenne Stycken Kakelugnar i öfra vå
ningen vid Tacktorp befinnas bristfälliga,
så beslöt nämnden gifva ordföranden i
uppdrag att anmoda byggmästaren S. Win-
qvist i Thorshälla, hvilken såsom entrepenör
har ansvarighet för berörda byggnad, att
före eldningsterminens början och senast den
10 instundande Oktober låta behörigen
reparera ofvanberörda tre kakelugnar.

[MARG: {Lagning af eldstäder}]

§120.
Som fråga uppstått derom att vid fattig-
gården intagna Sofia Persdotter Skulle
kunna erhålla tjenst vid Skogstorp, så
beslöt nu nämnden att i sådant fall låta
utskrifva henne och yngsta barnet från
Tacktorp, hvaremot gossen Carl får qvar-
Stanna vid Tacktorp.

[MARG: {Sofia Persdotter}]

§121.
Som arbetskarlen C. G. Carlsson vid Hebron
till hjelp under hustruns Sjukdom erhål-
lit enkan Sundqvist från Tacktorp, så
begärde han nu att ersättningen härför
skulle få utgå med endast 1 Krona i
veckan; och beslöt nämnden att här
till lemna Sitt bifall.

[MARG: {Uthyrning af hjon}]

§122
Sedan fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna
i afgifna förklaringar rörande arbetaren
Carl August Carlssons son Carl Ivar Gotthard
erkänt sin skyldighet i fattigvårdshän-
seende beslöt nämnden gifva ordföran-
den i uppdrag att återkalla den ansök

{1891 den 19 September}

ning härom, hvarom §112 i protokollet här
ofvan handlar.

[MARG: {Carl Aug Carlsson}
son (Se §112)]

§123.
Uppå af vederbörande distriktsledamot der-
om gjord framställning beslöt nämnden
att åt enkan Lundins 2 barn Skall
anskaffas Skodon, hvarom
vederbörande distriktsledamot eger gå i
författning

[MARG: {Kläder åt barn}]

§124.
Vaccinationsföreståndaren inom kommu-
nen aflemnade vaccinationsjournaler
äfvensom förteckning öfver ovaccinerade
barn, och anmälde tillika, att flera måls
män till de å denna senare förteckning
upptagna vägrat fullgöra föreskriften
att låta vaccinera under deras vård
varande barn; i anledning häraf beslöt
nämnden att förberörda målsmän Skola
inkallas till nämndens sammanträde
den 10 instundande Oktober kl. tre,
eftermiddagen för att på sätt Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Reglemente för Skyddskopp
ympningen af den 29 September 1853
föreskrifver erhålla föreläggande att sina
Skyldigheter härutinnan fullgöra.

[MARG: { Skyddskopp
ympning}]

Som ofvan.
/A Svedin/

Justeras
/C. A. Thorild/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104822.

Personrelationer