Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 oktober 1891

Anmärkning

{1891 den 10 Oktober 1891.}

N:de: Undertecknad ordförande samt Herrar
S. Persson, P. G. Andersson, Starck,
J. G. Andersson, Söderbäck, Jonsson
Westersson och Thorild, hvaremot
förfall anmäldes för Herrar H.
Persson och A. J. Korell.

§125
Till Nämnden hade blifvit, i enlighet med
23 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga reglemente
för skyddskoppympningen af den 29 Septem
ber 1853 samt Kongl. förördningen af den
21 Mars 1862 § angående Kommunal
Styrelse på landet, inkallade för det de
underlåtit vaccinera sina barn, nemligen

Carl Erik Fredriksson vid Tunafors N:o 1
R. W. Sjölin vid Tunafors N:o 4
C. G. Häll vid Forshem
C. J. Gustafsson vid Rosenberg
A. G. Skeppstedt vid Carlslund
A. W. Pettersson vid Brödraborg
D. F. Scheler vid Fridhem
A. F. Lundström vid Westermarken N:o 14
L. F. Jernqvist vid Westermarken N:o 44
C. E. Johansson vid Forsbomska Vreten N:o 8

hvilka, då de medels vederbörliga betyg styrk-
te att deras barn blifvit dels behörigen vacci-
nerade, dels ock hvad L. F. Jernqvist an
går, att hans dotter Anna Margaretha, hvarom
nu fråga är, till följd af sjukdom förhindrats
att skyddskoppympas, tillåtas att från
nämnden afträda, hvaremot nedan-
nämnda, inför nämnden närvarande
personer, efter det nämnden derom inhem

{1891 den 10 Oktober}

tat provinsialläkaren, Doktor V. Mossbergs
uttalande i ämnet ålades att före den 1 in-
stundande November samt vid vite
för vardera af Två Kronor 50 öre för underlåtenhet
härutinnan inför vaccinationsföre
ståndaren C. A. Thorild vid Lorens-
berg styrka att deras här nedan nämnda
barn blifvit behörigen vaccinerade, nem
ligen:

Trädgårdsmästaren C. A. Borgström vid
Grindstugan för odöpta Ester Adelina f. 1888
Stensättaren C. J. G. Lindeberg vid Grind-
stugan för Hilda Maria Elisabeht
född 1886.
Fabriksarb. C. F Haglund vid Grindstugan N:o 7
för Elsa Lovisa född 1888
Fabriksarb. C. E. Flodqvist vid Sommarviken
för Judith Antonia född 1888
Anna Charlotta Bergström vid Sommarviken
född den 20 Juni 1870
Fabriksarbetaren C. J. Pettersson vid Grindstu
gan N:o 13 för Gustaf Johan Victor född 1884
Fabriksarbetaren C. G. Andersson Lundin
i Westermarken N:o 4 för Emma Sofia
född 1881 och Carl August född 1887.
Fabriksarbetaren C. G. Carlsson vid Fors
bomska Vreten N:o 8 för barnen Carl
Maurits född 1887.

[MARG: {Viten förelagda}
vaccin]

I Sammanhang härmed beslöt nämnden
att fabriksarbetaren F. T. Widerholm vid
Forsbomska Vreten skall i enlighet med
ofvan åberopade förordningar och för
att han underlåtit vaccinera sina
båda barn Emma Charlotta Laurentia

{1891 den 10 Oktober}

född 1885 och Ernst Eskil Theodor, född
1887 skall inkallas till Nämndens samman
träde den 24 i denna månad kl. 12,30 eftm.

[MARG: {Inkallelse}
{Skyddskopp-}
{ympning}

§126
Till Sockneombud vid blifvande mantals-
skrifningen för år 1892 utsåg nämnden
bland sina ledamöter förvaltaren A.
Svedin vid Carl Gustafs Stad, hvilken
jemväl eger meddela bevis om dem, som
för fattigdom, sjukdom eller andra orsaker
böra befrias från utgörande af personella
utskylder i händelse af förfall för den
nu utsedde eger ledamoten Herr S. Persson
vid Lagersberg att förestående uppdrag såsom
sockneombud fullgöra.

[MARG: {Mantalsskrifning}]

§127.
Som en från Amerika återkommen
Smidesarbetare Anders Wilhelm Henriksson,
hvilken vistas hos anförvandter vid Mo-
sebacke i Fors Socken, befunnits till
följd af sjukdom oförmögen att genom
arbete förvärfva lifvets nödtorft samt
dessutom i saknad af egna medel eller
vård och underhåll af annan, så hade
han hänvändt sig till fattigvårdsSty-
relsen med begäran om understöd, hvilket
och lemnats med dels fem Kronor, dels
ock medicin, men då han till följd af
sin sjukdom icke kan vårdas hos sina
anförvander skall han intagas vid
Tacktorps fattiggård och kostnaden
återsökas af Eskilstuna Stad, dit
han anses höra i fattigvårdshänseen-
de.

[MARG: {A. W. Henriksson}
{fr Eskilstuna}]

{1891 den 10 Oktober}

§128.
På förslag af vederbörande distriktsle-
damot beslöt nämnden, att förre Sten-
huggaren A. G. Pettersson från Marie
lund född år 1824, skall intagas
vid Tacktorps fattiggård.

[MARG: {A. G. Pettersson}
{till Tacktorp}]

§129.
På förslag af vederbörande distrikts
ledamot beslöt nämnden att åt
Sliparen C. R. Petterssons enkas 2 barn,
som befinna sig skolåldern, skall
anskaffas erforderliga skodon, hvar-
om nämndens ledamot eger gå i författning ock
hvarför kostnaden skall bestri-
das af hundskattemedlen för inne
varande år.

[MARG: {Kläder åt barn}]

§130
Vaccinationsföreståndaren Herr C. A.
Thorild vid Lorentsberg begärde nu
arvode för sitt härför hafda besvär
för innevarande år med tillhopa
Tjugofem (25) Kronor, hvilket af nämn
den pröfvades skäligt och nu till
honom mot qvitto utbetalades,
hvajemte äfven en räkning å kostnaden
för inkallande till nämndens samman
träde af tredskande målsmän skulle
gäldas med 1 Kr. 50 öre

[MARG: {Vaccinationsförest}]

§131
Af nämnden upprättades följande
förslag till Stat för nästkommande
år att föreläggas Stämman den 24
i denna månad, nemligen:

{1891 den 10 Oktober}

{Utgifter}

Brist att fylla under nästa år 1500

{Till fattigvården}

Lön och kost åt föreståndarna m. fam. 754
Lön och stat åt dräng 375
Läkarearvode 75
Till Predikobiträde vid Tacktorp 50
Kläder och underhåll åt hjon derstädes 2650
För underhåll af hus, dragare o invent 600
Onera vid Tacktorp 100
Ränta och amortering af fattiggårdslån 1610
Till hjon utom anstalten 1200
Extra och oförutsedda utgifter {486}- 7900

{Till öfvriga behof}

Lön till barnmorskan 200
Lön till fjerdingsman o brandrotemästare 330
Lön till Polisman i Nyfors 500
Jura stolae till pastor samt för upp
börden af prestutskylder 200
Ränta och amortering å jernvägslånet 900
Skrifmaterialier och protokollföring 500
Oförutsedda behof {370} {3000} 12400

{Inkomster,}
{Som ej behöfva uttaxeras.}
Beräknad afkastning af Tacktorp 3000
Hjonens arbete för främmande räkning 250
Hundskattemedel 250
Bränvinsmedel {300} 3800

{Erfordelig uttaxering }

Till fattigvården: 36000 fyrkar à 13 öre 4680
Till Öfriga behof: 36000 fyrkar à 12 öre 4320
s:ma 9000

Afgår beräknad afkastning 400
Således {8600} 12400

[MARG: {Stat för 1892}]

Som
ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 24 Oktober 1891
/P. G. Andersson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104821.

Personrelationer