Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1896

Anmärkning

{1896 19 Sept. i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter

§108.
På grund af från Ordf i Husby
FattigvårdsStyrelse gjord anhållan, att
härvarande FattigvårdsStyrelse måtte
omhändertaga en vid Årby Gård i nyss-
nämnde Socken anstäld arbetare vid namn
Sahl, som blifvit vansinnig, enär
han troddes här hafva sin hemortsrätt
hade C.E. Erikssons enka i N:o 26 Wester-
marken, der han sades hafva innebott, nu
blifvit inkallad inför Nämnden för
att lemna nödiga upplysningar
ifråga, hvarvid hon meddelade, att
bemälde Sahl tillfälligt bott hos henne
någon tid emellan Pingst och Midsommar
förlidet år, derpå afrest, men återkommit
fram på hösten, då han hamnat
på en loge samt sedan mot slutet af
året - hon kunde ej minnas någon viss dato - åter-
igen begifvit sig i väg; och då vidare en
af Nämndens ledamöter trott sig igenkänna
bemälde Sahl någon af de senaste da-
darne vid banstationen stadd på resande
fot, så ansågs sig Nämnden ej kunna
något åt saken göra.

[MARG:{arb. Sahl från Årby Gård}]

§109
Inför Nämnden företrädde hustrun till
skräddare Lundborg från N:o 103 Strandgatan i Eskilstuna
omhandlade i § 35 härofvan med upplys-
ning att mannen ännu vore sjuklig, och
familjen inst. 1 October vore utan bostad
och att de fortfarande af staden hade
ett månatligt understöd af 15 Kr.; ock
beslöt Nämnden, att hela familjen skulle
intagas vid Tacktorp i slutet af innevarande

{1896 19 Sept i Sockenstugan}

månad

[MARG:{Skräddare Lundberg}]

§110
Uppå derom gjord framställning att tiden
nu vore inne att företaga 2:dra helsovårdssyn
eller efterbesiktning för utrönande, huruvida
de af Nämnden såsom helsovårds-Styrelsen-
på sett § § 87, 88, 89 och 90 härofvan omförmäler-
lemnade föreskrifter och ålägganden
blifvit efterföljda, beslöt Nämnden,
att, på grund af nu lemnade upplys-
ningar, att vederbörande dels hölle på och
dels redan, och jemförelsevis väl fullgjort
sinna åligganden härutinnan låta med-
sagde efterbesigtning anstå till nästa vår
eller försommar och då möjligen i samband
med blifvande ordinarie helsovårdssyn

[MARG:{Helsovårdssyn}]

§111
Nämnden beslöt att qvarlåtenskapen
efter understödstagande, å sjukhuset
aflidna samt på Församlingens bekost-
nad jordade enkan Brita Stina Sjöqvist
skulle till Tacktorp afhemtas.

[MARG:{Brita Sjöqvist}]

§112
Nämnden beslöt att enkan Mathilda
Lidström skulle fortfarande erhålla
ett tillfälligt understöd af 6 Kr. i månaden
åt sig och sina 4 oförsörjda barn.

[MARG:{Mathilda Lidström
6 kr. i mån.}]

§113
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot och mot företeende af läkareb-
tyg att enkan Klara Lundin från Wester-
marken N:o 4 på grund af sjukdom vore oför-
mögen att försörja sig och sina 4 minderå
riga barn beslöt Nämnden att hon skulle i sjukhjelp erhålla fem
Kronor, som nu erlades, samt vidare,
enär hon tillhörde Westermarkens fattiga,
fem Kronor i månaden från inst. October

]MARG:{Klara Lundin
Westermarken 4 Kr i mån.}]

{1896 19 Sept. i Sockenstugan}

§114
Nämnden beslöt uppå derom gjord
framställning att understödstagande en-
kan Johanna Berglund från Sommar-
ro måtte erhålla ett tillfälligt sjuk-
vårdsunderstöd af två Kronor, som nu er-
lades

[MARG:{Johanna Berglind
2 Kr.}]

§115

Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot, att enkan Palmstedt vid Med,
ovannämnd i § 32 härofvan ännu låge i
lungsot och derföre vore i fortfarande behof
av fattigunderstöd beslöt Nämnden att låta
henne tillsvidare förblifva i åtnjutande af
qvartalsunderstödet 10 Kronor

[MARG:{Enkan Palmstedt Med}]

§116

Med anledning af från vederbörande distrikts-
ledamot gjord anmälan, att Sliparen A.W.
Nordholm vid Lindbacken, anhållit, det hans
fader Per Nordholm, född år 1809 och tillhö-
rande Ludgo Socken måtte få bli inaccor-
derad vid Tacktorp, beslöt Nämnden bifalla
denna anhållan dock endast mot vil-
kor, dels att sökanden A.W. Nordholm
förbinder sig att, så snart Nämnde
på grund af bristande utrymme
eller af andra skäl derom beslutar,
oförtöfvadt låta afhemta den inaccor-
derade, dels att i inaccorderingsafgift
erlägga sextio öre pr dag enär den in-
accorderade skulle gagna egna såväl
säng - som gångkläder och skodon; och
lofvade distriktsledamoten Herr Starck
att uppbära och till KommunalKassan
öfverbringa bemälde inaccorderingsafgift.

[MARG:{Per Nordholm Ludgo}]

§117
Protokollet skulle justeras

{1896 19 Sept. i Sockenstugan}]

vid nästa sammanträde

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Joseph Jonson/
/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 september 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104823.

Personrelationer