Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 oktober 1889

Anmärkning

{1889 den 19 oktober}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, C.A.
Rosell, C.A. Thorild, J.G. Andersson
A.P. Andersson, P.G. Andersson och
J.E. Pettersson

§87.
Som Sotaregesällen Carl Gustaf Jonsson ge-
nom drunkning omkommit inom Fors Socken
utan att efterlämna tillgångar eller anför-
vandter samt utan att utrönas kunnat
hans hemort,så beslöt nämnden, att
kostnaden för hans begrafning skall utgå
af Kommunens Kassa med 11 Kronor 62 öre
enligt räkning.

[MARG:{Begrafning af en
okänd man.}]

§88.
Nämnden delgafs Landshöfdinge
Embetets i länet utslag den 2 sistlidne
Augusti, hvarigenom Råby
Rekarne Socken blifvit ålagd ersätta
kostnaden för gossen Adolf Magnus
Nilssons vård å epidemiska sjukhuset
i Eskilstuna, och hvarom §77 i protokol-
let närmare omförmäler;och beslöts,
att detta utslag, som blifvit behörigen
delgifvet fattigvårds Styrelsen i Råby
Rekarne Socken, skall bland Kommunens
handlingar förvaras.

[MARG:{Ad.Magnus Nilsson
fr.Råby Rekarne}]

§89.
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embe-
tets i länet utslag den 7 sistlidne Septem-
ber, hvarigenom Dunker Socken blifvit
ålagd ersätta kostnaden för arbetaren

{1889 den 19 Oktober}

Carl Gustaf Lundqvists eller Lönnqvists vård
å lasarettet härstädes, och hvarom §78 i pro-
tokollet här ofvan förmäler; och beslöts
att detta utslag,som blifvit behörigen del-
gifvet fattigvårds Styrelsen i Dunker Socken
skall bland Kommunens handlingar för-
varas.

[MARG:{C.G. Lönnqvist
Dunker S:n}]

§90.
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetets
i länet utslag den 16 sistlidne Augusti, hvar
igenom Eskilstuna Stad blifvit ålagd er-
sätta kostnaden för förrymde Stentryckaren
Gustaf Alfred Ekholms sjuka hustru
jemte minderåriga barn,och hvarom
§79 i protokollet här ofvan förmäler
och beslöts, att utslaget,hvaraf fattig-
vårds Styrelsen i Eskilstuna erhållit be-
hörig del,skall bland Kommunens hand-
lingarförvaras.
Som hustru Ekholm numera aflidit
beslöt nämnden lemna ledamoten C.A.
Thorild i uppdrag att ombesörja hen-
nes begrafning,hvarjemte de 4 barnen
Skola till fattigvårdsstyrelsen i Eskil
tuna afsändas.
Beträffande den vuxna dottern,
som uppgifves vara i långt framskriden
grosess och i behof af understöd be-
slöt att ordföranden skall ega att om hon
med företeende af behörigt läkarebe-
tyg anmäler sig hos honom meddela
henne understöd, hvilket skall åter

{1889 den 19 Oktober}

sökas af den Kommun,der hon anses
ega hemortsrätt.

[MARG:{G.A. Ekholm
fr. Eskilstuna}]

§91.
A.G. Eriksson i Wäsby,Lijsta Socken hade
anmält,att arfsmedel vore att efter en
derstädes afliden person vid namn Lars
Andersson förvänta för hans syster Maria
Andersson i Westermarken N:o 44 för hvilken
qvinna fattigvårds Styrelsen vore målsman;
och upplystes att behållningen efter bemäl-
de Lars Andersson skulle utgöra 1833,af hvil-
ket belopp dock 300 Kronor vore borttesta-
menterade,och skulle återstoden delas
mellan 7 arfvingar, af hvilka förbemälda Maria
Andersson vore en; och beslöt nu nämnden
uppå framställning af A.G. Eriksson,att
derest öfriga arftagare derom förena sig, äfven
fattigvårdsstyrelsen för sin del må af-
gifva förbindelse att ej öfverklaga ofvan
berörda testamentariska förordnande sko-
lande ordföranden ega att afgifva sådan
förbindelse å nämndens vägnar, om så
påkallas,-detta för att få ärendet sna-
rare utredt.

[MARG:{Arfsmedel
Maria Andersson}]

§92.
En af Anders Axelsson i Kälby gjord
framställning om förhöjning i hans gratial
från Rothoffska fonden ansåg nämnden
sig icke kunna bifalla för närvarande.

[MARG:{Rothoffska fonden}]

§93.
Nämnden beslöt att underhållet till Anna
Alfrida Persson hos timmerman Jöns Trulson

{1889 den 19 Oktober}

Beckman skall från den 1 nästkommande No-
vember utgå med tre Kronor i månaden.

[MARG:{Anna Alfr.Persson}]

§94.
Nämnden beslöt att underhållet till flickan
Emma Andersson från Stafstugan, nu i
Berggölet i Stenqvista skall från den 1 näst-
lidne Oktober utgå med fyra Kronor i
månaden.

[MARG:{Emma Bergqvist}]

§95.
Nämnden beslöt att kostnaden för Lovisa
Bolivars vård å lasarettet skall utgå af
Kommunens Kassa med Sju Kronor 65 öre

[MARG:{Lasarettskostnad}]

§96.
Som vindsrummet i fattighuset,hvilket
rum bebotts af Ad.Boqvist med familj,
icke mera får,vid vite af 200 Kronor,
användas som boningsrum,så måste
nämnden nu bevilja hyresersättning
med 16 Kronor 25 öre i qvartalet,hvilket
belopp nu utbetaltes.

[MARG:{A. Boqvist
hyra.
16:25 utbet}]

§97.
Till Sockneombud att närvara vid
blifvande mantalsskrifning med Fors
Socken för nästkommande år,utsåg
nämnden bland sina ledamöter ordfö-
randen, förvaltaren A. Svedin, hvilken
äfven skall ega meddela uppgift om
dem som för fattigdom, ålderdom samt
sjuklighet böra befrias från utgörande
af personella utskylder.
I händelse af förfall för den nu ut-
sedde skall vice ordföranden inom nämnden,

{1889 den 19 Oktober}

Godsegaren S.Persson å Lagersberg, inträda i
hans ställe med samma åliggande och befo-
genhet.

[MARG:{Mantalsskrifvning}]

§98.
arbetaren Erik Johan Eriksson nu boende
vid Westermarken N:o 46 hade erhållit under-
stöd af fem Kronor samt derefter måst å
lasarettet intagas enligt läkares föreskrift, nämn-
den beslöt att kostnaden härför skall utgå
af Kommunens Kassa, men då Eriksson synes
ega hemortsrätt i Eskilstuna Stad, skall af
detta samhälle sökas ersättning för hafda ut-
gifter för besagde Eriksson

[MARG:{E.J.Eriksson
fr.Eskilstuna}]

§99.
Föredrogs den af Kronofogden redovisade
restlängden öfver nästlidet års obetalda
Kommunalutskylder samt de dervid gjorda
afkortningar; och då det visat sig, att
antalet af dem, som undandraga sig erläg-
ga sina utskylder årligen ökas utan att
fattigdom alltid kan sägas vara orsaken
härtill, så beslöt nu nämnden anmäla
förhållandet hos Kommunalstämman, med
hemställan huruvida Stämman skulle vilja
gifva nämnden uppdrag och fullmakt att
der så anses lämpligt begära tredskande
restskyldiges försättande i konkurs.

[MARG:{Restlängden}]

§100.
Nämnden beslöt betala ett belopp af fyra
Kronor till skor åt Sofia Persdotter son Carl,
hvarjemte vederbörande distriktsledamot erhöll
i uppdrag att åt honom anskaffa kläder.

[MARG:{Kläder åt
barn}]

{1889 den 19 Oktober}

§101.
Upprättades följande förslag till Stat för
Kommunen för nästkommande år 1890;

{Utgifter:}
Till Fattigvården, förslagsvis 6000-
Arvode till läkare 75-
lön till barnmorska 100-
D:o till fjerdingsman o brandmästare 230-
Ränta och amortering å jernvägsskulden 900-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100-
Ersättning för jura.Stolare och till prestuppb 200-
Missräkningspengar till den som verkställer
Kommunaluppbörden 200-
Till oförutsedda behof {695-}8500-

{Inkomster;}
Beräknad behållning 1250-
Af Eskilstuna Stad för Westermarken 250-
Hundskattemedel 250-
Brännvinsmedel {250-}2000-

{Erforderlig uttaxering}
Till fattigvården
Af 35000 fyrkar å 15 öre 5250-
Till öfriga behof
Af 35000 fyrkar å 5 öre {1750-}
=7000-
Afgår beräknad afkortning {500- 6500- 8500-}


[MARG:{Staten}]

§102.
Nämnden beslöt uppå derom framstäldt
förslag att då för fattiggårdskomiterades
verksamhet medel blifva erforderliga för
afbetalning af 2.a posten af entrepenad

{1889 den 19 Oktober}

summan för byggnaden vid Tacktorp med
3800 Kronor och medel dertill ej finnas i
Kommunalkassan förr än det uppsagda
lånet af Rothoffska fondens medel in-
flutit erforderligt belopp skall anskaffas
medels vexel af ordföranden och vice ord-
föranden, hvilken senare ock förskjutit medel
för inlösen af en inteckning i Tacktorp.

[MARG:{Penningmedel}]

§103.
Beslöts att detta protokoll skall juste-
ras Lördagen den 26 dennes af Herrar
S.Persson och C.A.Thorild.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A.Svedin/
justeratt den 26/10 1889

/C.A.Thorild/
/S:Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104820.

Personrelationer