Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 mars 1892

Anmärkning

{1892 den 19 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter.

§27.
Arbetaren Johan Erik Eriksson, boende i
Eskilstuna N:o 399, och hvilken är berätti-
gad till understöd af Rothoffska fonden
hade med företeende av läkarebetyg om
Sjukdom och oförmåga till arbete en-
hållit om gratial af nämnda fond;
och beslöt nu nämnden att sådan skall
honom beviljas att med 50 Kronor om
året utgå från och med innevarande år
med 25 Kronor den 1 April och den
1 Oktober.

[MARG:{Joh. Er. Eriksson
Rothoffska fonden}]

§28.
Med afseende å uppbörden af de Kom-
munala utskylderna innevarande år
beslöt nämnden att uppbördsStämmor
skola hållas den första Lördagen i hvardera
af Maj och Augusti månader samt för
rättas af nämndens ordförande A. Svedin
och vice ordföranden Herr S. Persson.

[MARG:{Uppbörden}]

§29.
Ordföranden anmälde att i §22 i proto-
kollet här ofvan omnämnda Emma Mathil-
da Pettersson numera, jemte sin son Carl
Johan, ankommit till Tacktorps Fattig-
gård.

[MARG:{Emma M:a Pettersson}]

§30.
Från Skol Rådet hade ankommit en så
lydande skrifvelse: Till Kommunal Nämn-
den i Fors.
Enär filhuggaren Frans Nikolaus Svensson

{1892 den 19 Mars i Sockenstugan}

i Johanneberg oaktadt erhållna varningar af
Pastor och KyrkoRåd icke kan förmås att
skicka sin skolpligtiga dotter Fredrika Wilhel
mina i Skolan, får jag härmed enligt §51 i
gällande folkskolestadga anhålla, att berörda
flicka genom Kommunal Nämndens försorg
skiljes från föräldrarne och till vård åt
annan person öfverlemnas.

Flera barn i Nyfors Samhälle försumma sko-
lan genom föräldrarnes trots, och om icke nu
föreslagna åtgärden vidtages, komma Säker-
ligen flera barn att uteblifva från Skolan.
Tuna den 8 Mars 1892. Å Skol Rådets vägnar
/Albert Sjöholm/".

Efter föredragning häraf och sedan Prosten Sjö-
holm, som nu till nämndens sammanträde
anländt närmare utvecklat förhållandet
åtog sig prosten Sjöholm att söka medelshjelp
af Svenssons arbetsgifvare, fabriksidkaren
Arivid Nilsson i Eskilstuna, öfrmå Sven-
son på öfvertygelsens väg att ställa sig
gällande föreskrifter till efterrättelse.
Skulle detta icke ha åsyftad verkan beslöt
nämnden att, om Skol Rådet låter skilja
ofvanberörda flicka från sina föräldrar,
skall hon få intagas vid Tacktorps
Fattiggård och der åtnjuta vård samt
tillhållas besöka skolan.

[MARG:{Skol Rådet
om Skolbarn}]

§31.
Som arbetskarlen E.J. Eriksson i Lind-
backen, med hemortsrätt i Eskilstuna
Stad, på grund af läkarebetyg om sjuk
dom, måst tilldelas ett understöd af

{1892 den 19 Mars i Sockenstugan}

fem Kronor, så beslöts att detta belopp skall
utgå af Kommunal Kassan men återsökas af
Eskilstuna Stad, inom hvilket samhälle
Eriksson eger försörjningsrätt.

[MARG:Erik J. Eriksson
från Eskilstuna}]

§32.
Beslöts att för öfvervakande af hundskattens
behöriga erläggande hvarje ledamot Skall
erhålla afskrift af uppbördslängden öfver
uppbörd af berörda Skatt, hvarefter vid
nästa sammanträde skall anmälas obe-
skattade hundkreatur inom hvarje di-
strikt.

[MARG:[{Hundskatt}]

§33.
För förklarings afgifvande delgafs en
ansökning om åläggande för Fors Socken
att ersätta Eskilstuna Stad tolf Kronor,
ersättning för begrafningskostnad för
smidesarbetaren Axel Herman Hultsten,
vilken afled den 13 Februari detta år.
Som upplyst blifvit, att bemälde Hult-
sten bort för år 1891 vara mantalsskrif-
ven i Eskilstuna Stad så skulle i
afgifvande förklaring bestridas bifall
till ansökningen.

[MARG:{Ax. Herm. Hultsten
fr. Eskilstuna}]

§34.
Snickaren J.R. Lindbergs vid Sommar-
viken hustru företrädde och begärde
hyreshjelp, Som mannen uppbär Sex
Kronor i sjukkassehjelp samt tvänne
barn barn hafva stadigt arbete å
fabrikör Söderbäcks verkstad, så ansåg
sig nämnden ej för närvarande kunna
bifalla ansökningen; dock skulle veder.

{1892 den 19 Mars i Sockenstugan}

börande distriktsledamot närmare under-
söka förhållandet, och vid nästa samman-
träde aflemna redogörelse derom.

[MARG:{J.R. Lindberg
vid Sommarvik}]

§35
Enkan Anna Ersdotter vid Skogstorp i
Husby Rekarne Socken, första gången gift med
mjölnaren Lundquist vid Rosenholm och
andragången med nämndeman Jonsson i
Husby, begärde understöd af Rothoffska
fonden; men då inom nämnden upplystes
att icke någon trängande nöd funnes för
handen och ej heller sjukdom, så beslöt
nämnden att frågan härom skulle anstå
för inhemtande af närmare upplysningar.

[MARG:{Enkan Lundquist
Rothoffska fonden}]

§36.
Soldat C.J. Palm företrädde och begärde
hjelp för sin sjuka hustru; och beslöt
nämnden tilldela honom en tillfällig hjelp
genom ledamoten A.J. Korell af mjöl, bröd
fläsk m.m. till värde af omkring 5 á 6
Kronor att utgå af Kommunal Kassa.

[MARG:{Soldat C.J: Palms
hustru}]

§37.
Ledamoten, nämndemannen P.G. Andersson
i Kohlsta som nu afflyttat från Kommu-
nen, anmälde nu att han med detta sam-
manträde afsade sig sitt uppdrag som
ledamot af nämnden, hvarefter ordföranden
till honom hembar nämndens tack för
godt samarbete, önskande honom lycka för
framtiden.

[MARG:{P.G. Andersson
afgår ur nämnden}]

§38
Beslöts att detta protokoll skall
justeras Lördagen den 26 dennes af

1892 den 19 Mars i Sockenstugan}]

Herrar Håkan Persson och J.G. Andersson

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt den 26 Mars 1892.

/Håkan Persson/
/J.G. Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104819.

Personrelationer