Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 maj 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 maj 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal nämn
dens i Fors socken sammanträde i socken-
stugan den 19 Maj 1877.

Närvarande: Ordföranden Herr G. A. Svedin
vice Ordföranden Herr P. G. Andersson samt
Herr J. E. Andersson vid Ståhlfors
Herr Lambert Ståhlberg vid Ståhlfors
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr A. F. Eriksson i Flacksta och
Herr P. G. Haglund i Lundby

{§1.}
Efter uppläsandet af Kongl. KammarRättens Utslag den 29 Decem-
ber sistlidet år i fråga om ersättning för lemnadt understöd till
Smeden C. R. Holmströms 2:ne minderåriga barn beslöt Nämnden
lemna ordföranden i uppdrag att hos Kongl. Maj:t i underdånighet
söka ändring i förenämnda Utslag på den grund, att ifrågavarande
barn anses böra hafva hemortsrätt å Westermarken.

{§2.}
Upplästes Kammar Rättens Utslag af den 21 sistlidne
Mars angående ersättning till Eskilstuna Stad för lemnadt
understöd till afvikne Skomakaren Johan Wilhelm Flodqvists
barn och hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd utgifva till-
hopa 245 Kronor 75 öre; Och beslöt Nämnden att på de
i Utslaget anförda grunder låta bero.

{§3} Kommunal Nämnden beslöt att den för arbetskarlen Johan
Olsson vid Skjulsta Grindstuga son Anders Gustafs vård i Eskilstuna
lasarett belöpande kostnad skulle af kommunens medelgäldas,
då fadren befinner sig i särdeles fattiga omständigheter.

{§4}
Uti en till Kommunal Nämnden ingifven skrift hade
Godsegaren C. Bergstedt anhållit att den af Herr Revisions
Sekreteraren B. F. Rothoff donerade fond, 20,000 Kronor,
hvilken finnes såsom andra inteckning i Lagersbergs säteri
med underlydande hemman samt Hyndevads Qvarn och
ålfiske med flere egendomar måtte på anförda skäl
få ur dessa egendomar relaxeras samt i stället blifva
1:a inteckning i Lagersbergs säteri 1 mtl. samt Berga frälse-
hemman 44 mtl. med dertill hörande torp och lägenheter,
hvilka egendomar äro bevillningstaxerade till 58,000 Kronor;
och beslöt Nämnden att för sin del lemna bifall till
denna ansökning under vilkor bland annat att alla för
ifrågavarande åtgärd erforderliga kostnader af sökanden
bestridas.

Den 23 maj 1877 Uppläst och godkändt
/A. Svedin./

/A, F, Ericsson/
/Lambert Fr: Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 maj 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104818.

Personrelationer