Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1880

Anmärkning

{1880 den 19 Juni. }

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar S. Pehsson å Lagersberg
C. G. Pettersson i Gredby
A. F. Eriksson i Flacksta
P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta, hvar-
jemte Herr L. F. Ståhlberg anmäldes vara bortrest

§ 19.
Protokollet för nästföregående sammanträde upp
lästes och godkändes.
[MARG:{Prot.justeras} ]

§ 20.
Nämnden delgafs Landshöfdinge Embetes

{1880 den 19 Juni }
Utslag den 18 sistlidne Mars, hvarigenom, uppå
ansökningen af Thorshälla fattigvårds Styrelse, Fors
fattigvårdssamhälle förpligtats godtgöra
Sökande Styrelsen ett belopp af Tio / 10 /
Kronor och 12 öre; Och beslöt Nämnden
efter öfverläggning låta vid det gifna
utslaget bero samt att utbetala det sökta beloppet.
[MARG:{Hustru Kurman.}]

§ 21.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes deras underhåll för årets senare hälft { Äldre fattiga.}
Sålunda:

A ) Inom fattighuset
1. Förestånderskan Carin Persdotter, för månad 3:50
Gratifikation för halfår 2:-
samt ett par skor
2. Brita Sofia Carlsdotter för månad 3:-
3. Enkan Maja Lisa Nord för månad 3:-
4. f.d. Pigan Brita Carin Persdotter, för månad 3:-
6. Fredrik Schefting för månad 3:-
7. Enkan Maja Brita Jäderfors för månad 3:-
8. Lars Larsson från Sofielund för månad 3:-
10. Anna Brita Flodin för månad 4:-
17. Sven Svenssons Enka från Mesta för månad 1:50.

B )Utom Fattighuset
13. Lars Petter Ersson Ersson i L:a Lugnet, för månad 2:-
14. Lars Anderssons enka från Brunnsbacken, för månad 1:-
Hyra för halfår 6:-
Ved för halfår ´5:-
15. Per Perssons enka Maja Lisa, hyra för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-
16. Jonas Jonssons hustru, för månad 1:-
18. f.d. Pig Maria Ahlström, för månad 3:-
19. Schöning vid Hof för månad 2:-
22. Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter
för månad 2:50
hyreshjelp för qvartalet 4:-
[MARG: 31 ]

{1880 den 19 Juni.}
23. Per Olsson Lilla Myrtorp för månad 3:-
24. Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-
[MARG:20? ]

25. Enkan Maria Christina Lundgren, vid faktoriet, för qvart. 5:-
[MARG:21 ]

26. Enkan Carin Westerlund, vid faktoriet, för qvart. 5:-
[MARG:22 ]

31. Enkan Carin Sandberg, vid faktoriet, för qvart. 5:-
[MARG:24 ]

27. Nils Perssons i Svartkällan enka, för mån 5:-
28 Enkan Norstedt, för qvartal 10:-
32 Johan Fr. Eriksson i L:a Lugnet,under vintermånaderna 1:50
61 Lars Erik Larsson vid Lorentsberg för månad 2:-
C.O.Hellqvists enka Brita Larsdotter 2:50
[MARG:{ Äldre fattiga.}]

(§ 21.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes deras underhåll för nästinstundan
de halfår sålunda:
[MARG:{ Fattiga Barn.}]

33. Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Brita
Carlsdotter vid Kloster under Ribbingelund
för månad 5:-
samt till kläder för halfår 5:-
34. Christina Catharina Carlsdotters son Johan Adolf hos
enkan Norman vid Asplund, för månad 12.
derjemte eger ordföranden att efter bepröfvande lem
na linne m.m.
[MARG: död,död,död ]

35. Samma persons dotter Anna Concordia hos mormodren
Carl Olssons enka vid Gärdtre, för månad 5:-
Till Kläder 5:-
36. Smeden Holmströms döttrar Lotta och Tilda hos
modren vid Lilla Lugnet, för månad 5:-
37. Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn,för månad 6:-
[MARG: ökas till 8 Kr pr månad obs. ]

38.Skolläraren S. W. Österbergs enka och barn, för månad 5:-
hyreshjelp för qvartal 8:-
[MARG:minskas till 3 Kr pr mån. obs. ]

39. Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta hos
Carlsson vid Hvilsta grindstuga, för månad 5:-
40. Gustaf Persson i Hof son Carl Oskar hos Moberg för månad 8:-
Till kläder 10:-
41. Gustaf Persson i Hof son Gustaf Wilk hos Skomak. Hultman
i Lijsta, för mån 5:-
42. Gustaf Persson i Hof Wilhelmina Sofia vid Solskenet i Lijsta
för månad 5:-

{1880 den 19 Juni }
43. Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elida Josefina
hos Skomak. Löfgren vid Lundby, för månad 6:-
Till kläder 5:-
44. Samma persons dotter Maria Johanna hos enkan Fors-
lund vid Hagby för månad 6:-
Samt till kläder till den 1 November då hon
fyller 15 år ( efter 5 Kronor per halfår )
[MARG: obs Eriksson i Flacksta
och A. G.Andersson i Kohlsta
till kläder pr 1/2 år Kr 24. ]

45. Samme persons son Carl Evald hos Lars Olsson vid
Löflund för månad 6:-
Till kläder 5:-
46. Pigan Gustafva Gustafsdotters son Johan
August hos Soldat Flack, för qvartal 10:-
47.Anders Perssons vid Åsby dotterdotter Sofia
Albertina, för månad 2:-
48. Hultgrens enka Clara Christina Lundholms
barn hos modren, för månad 5:-
Till hyreshjelp för qvartal 5:-
49. Soldat Gustaf Bolivars dotterson Carl hos
mormodren vid Skölby , för månad 4:-
50.Samme persons son Johan hos moderen, som
tjenar hos P. E. Kopp, för månad 2:-
51. Mindre vetande Carl Erik Gustafsson hos
Torp A. G. Jansson i Ängstugan för mån 10:-
52. Lars Fredr. Anderssons enka med barn, för månad 10:
hyreshjelp för qvartal 15:-
[MARG: utgår ]

53. Aflidne C. O. Engströms son Carl Edvard hos
Smeden Granberg , för månad 8:-
[MARG: obs 6 Kron i månaden
5 Kr kläder halfår ]

54.
Samme persons son Ernst Olaf hos Smeden
Ekholm, för månad 8:-
[MARG: obs lika med föreg. ]

55. Samme persons dotter Adéle Elizabeth hos fabri
kör Forsberb i Eskilstuna 8:-
[MARG: 6 Kronor i månaden
ej kläder ]

56. Erik Anderssons i Kohlsta son Anders
hos L. E. Ersson i Kohlsta, för månad 6:-
57. Samme persons son Carl Johan hos A. G.
Andersson i Kohlsta, för månad 6:-
För kläder 5:-

{1880 den 19 Juni. }
58 Pig Anna Lindströms son Wilhelm Johan hos
Skräddaren C. F. Dufberg, för månad 2:-
[MARG:Pr mån
hos modren-5Kr ]

59. Pig Hedda Wanselius son Johan Adolf för
hvarje månad tills han fyller 15 år den
30 Oktober, för månad 1:-
[ MARG: { Fattiga ]
15 år ]

(§22
Beslöts att lika som föregående år skola de
i fattighuset intagna hjon erhålla till mid-
sommar i stället för kost 3 Kronor samt
kontant 50 öre hvardera.
[MARG: {Midsommarkost.} ]


(§ 23.
Protokollet skall justeras Onsdagen den
23 dennes kl. 8 Fm. af Herr A. G. Andersson
i Kohlsta och C. G. Pettersson i Gredby
hvilka då skola sammanträffa hos
ordföranden.
[MARG: {Protokollet. }]

Som ofvan
/A. Svedin /

1880 den 23 Juni uppläst och godkändt.
/A; G, Andersson /
/C, g, Pettersson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 juni 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104817.

Personrelationer