Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1895

Anmärkning

{1895 19 December vid Tacktorp}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter
utom Herr O. Eriksson som
var af sjukdom förhindrad.

§148
Föredrogs för förklarings
afgifvande Eskilstuna fattig-
vårdsStyrelses hos Kon. Befalln.
hafvande gjorda anhållan,
att Fors Socken måtte förpligtas
ersätta sagda FattigvårdsStyrelse
blifvande lasarettskostnader
för fabriksarbetaren Lovisa
Josefina Pettersson fr. N:o 295, Staden;
och beslöt Nämnden uppdraga
åt sin ledamot Herr C Lindqvist
att å ort och ställe göra närmare
undersökning i och för utrönande
af befogenheten af förbemälte Kraf.

[MARG:{Lovisa Josefina
Petersson. lasarett}]

§149
Föredrogs för förklarings afgifvande
Nikolai Församlings till Kon. Befalln.
hafvande stälda besvär öfer Fors
Sockens gjorda anhållan att hos
bemälde Församling erhålla utgiften
fattigvård åt lokomotivputsaren
Carl Albert Johanssons familj; och
uppdrogs åt Ordf. att sådan
förklaring afgifva.

[MARG:{C. Alb. Johansson
Förklaring}]

§150
Nämnden godkände Ordförandens
åtgärd att hafva utfärdat an-
svarssedel på Kommunens vägnar
för vård å lasarettet af L.P.
Larssons hustru från Sofielund
Å Löppinge eger, hvilken genom
företedt läkarebetyg styrkt

{1895 19 Dec. vid Tacktorp}

sig vara i behof af sådan vård.

[MARG:{L.P.Larssons hustru
Löppinge. Lasarett}]

§151
Förutom de i § 141 omnämnda
personer beslöt Nämnden att äfven
följande 3:ne skulle erhålla hvar sin
½ famn ved till jul neml:

{från Westermarken:}
enkan Lindberg , 76 år gammal, i N:o 29
och enkan Stina Andersson i Larslund
samt från Grindstugan N:o 15 enkan
Westerberg med sina 3:ne små barn; och lofvade
ledamoten Herr A.J. Korell att
till samma pris som förut sagde
ved af god beskaffenhet anskaffa.

[MARG:{julved}]

§152
Inför Nämnden företrädde smi-
desarbetaren Lars Larsson från
Solbaddet å Mesta eger med anhål-
lan att blifva å Fattiggården inta-
gen såsom varande oförmögen att försörja
sig; och då han enligt företedt prest-
betyg vore fyllda 60 år samt bott inom
socknen i 20 år och det inom Nämnden
vore kändt, att han icke kunde för-
värfva sitt uppehälle, så beslöt
Nämnden villfara ofvannämnde
hans begäran.

[MARG:{Lars Larsson
till Tacktorp}]

§153.
Hos vederbörande distriktsledamot
hade stenarbetaren F-L. Nilsson från Grind
stugan N:o 7 gjort anhållan om fattiunder-
stöd; och enär Nilsson enligt företedt
läkarebetyg på grund af nedsatt
synförmåga ej eger förmåga att utan
hjelp förvärfva lifvets nödtorft åt sig och sina
enligt äfvenledesföretedt prestbetyg 5 minder-
åriga barn, hvartill kommer att han

{1895 19 Dec. vid Tacktorp}


sistliden sommar blef enkling hva-
rigenom hans humör och energi
nedsatts, beslöt Nämnden att af
Hundskattemedlen nu tilldela honom
femton kronor som hjelp att anskaffa
kläder och skodon åt barnen samt
sedan till hyreshjelp tillsvidare femton Kronor
i qvartalet att utgå ur Kommunens
Kassa i syfte att upphjelpa honom
ur hans nedtryckta läge, så att
han möjligen framdeles sjelf skulle
kunna försörja sig och de sina

[MARG:{F.L. Nilsson
Grindstugan 7.}]
15 Kr.
i qvartal

§54.
Inför Nämnden företrädde arbetaren
C.G. Flodin från Lustigstugan å Ås-
by egor med anhållan att Nämnden
måtte öfverväga vård och under-
håll af hans moder 86 år Brita Flodin
och då hon enligt företedd boupp-
teckning saknade egna medel och
hennes närmaste anhöriga ej för-
mådde underhålla henne beslöt
Nämnden att hon skulle intagas
vid Tacktorp.

[Marg:{Enkan
C.F. Flodin
till Tacktorp}]

§155
Hos vederbörande distriktsledamot
hade arbetaren Gustaf Tillbom från
Grindstugan N:o 40 anhållit om
fattigvårdsunderstöd; och beslöt
Nämnden enär ej nog tvingande
eller ömmande skäl för under-
stöd förelåge att afslå bemälde
understödsanhållan.

[Marg:{Gust. Tillbom
Grindstugan 40}]

§16
Beslöts att detta protokoll
skulle justeras vid Nämn-
dens nästa sammanträde,

{1895 19 Dec. vid Tacktorp}

som nu bestämdes skola
ega rum Lördagen den 28
instundande December efter
slutad Kommunalstäm-
ma.

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Joseph Jonson/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104809.

Personrelationer