Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1891

Anmärkning

{1891 den 19 December i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter.

§166
Mönstrades äldre fattighjon och bestäm-
des deras underhåll för nästkommande
års 1:a hälft sålunda:
N:o 1 Brita Sofia Carlsdotter,för månad 4:50
N:o 9 Johanna Berglund för halfår 12:50
N:o 10 Sven Svenssons enka,för månad 3:-
N:o 23 Adolf Boqvist med familj,för Qvartal 16:25
N:o 25 Christina Charlotta Björklund, för månad 2:-
N:o 29 Sofia Wilhelmina Bergendahl för månad 12:-
N:o Clas Classon i Svartkällan för qvartal 12:50

{För Barn}

N:o 18 Erik Albert Gillström, för qvartal 15:-
N.o 21 And.Wilh Eman.Sjögren för qvartal 15:-
N:o 30 Anna Alfrida Persson,för månad 3:-
N:o 35 Enkan Christina Gustafsson,för qvartal 10:-
för månad 3:-
N:o 42 Sliparen C.R.Petterssons enka,för qvart 12:50

{Fattiga från Westermarken}

26 Maria Andersson,för månad 6:-
27 Gust.Olsson Bing för månad 4:-
Enkan Carin Ersson för månad 4:-
49 Augusta Charlotta Ågren för månad 6:-

[MARG:{underhåll
för nästa halfår}]

§167.
Nämnden beslöt att följande personer
Skola erhålla julpengar,nemligen

{Tillhörande Rothoffska fonden}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4:-
Jonas Jonsson vid Svartkällan 4:-
Lars Jonssons enka vid Lagersberg 4:
Olof Ersson vid Kälby 4

{1891 den 19 December i Sockenstugan
Tillhörande Westermarken}

Maria Andersson 4:-
Gustaf Olsson Bing 4:-
Carin Ersson 4:-

{Samt Kommunens egna hjon}
Enkan Christina Gustafsson 4:-

MARG:{julpengar}

§168.
Beslöts att följande personer skola hvar-
dera erhålla en half famn ved, nemligen;
Maria Andersson i Westermarken N:o 44
Gustaf Olsson Bing i Westermarken N:o 44
Enkan Olsson vid Mosebacke
Sliparen C.R.Petterssons enka i Erikslund
och enkan Lindholm vid Sommarviken;
emot beslutet hvad den sistnämnda an-
går var undertecknad ordförande af
skiljaktig mening,då hon ännu icke är
fylda 30 år,fullkomligt frisk och arbets-
för,endast 2 barn samt har stadigt ar-
bete vid E.A.Bergs fabrik med en dag-
lig arbetsförtjenst af omkring 1 Krona
10 öre, hvilket är högre än den vanliga
arbetsförtjänsten för en dagakarl på
landet,som då ofta har större familj
att underhålla.
Likaledes beviljade till en kläd-
ning åt Maria Andersson i Wester-
marken N:o 44;ledamoten Herr S.Starck
erhöll i uppdrag att anskaffa sådan.

[Marg:{Ved åt fattiga
Klädning åt
Maria Andersson}]

§169
Till enkan Blomqvists vid Esplund
barn beviljades kläder,hvilka an
skaffas af ledamoten C.A.Thorild.

[MARG:{Kläder åt Barn}]

{1891 den 19 December i Sockenstugan}

§170.
Uppå gjord framställning höjdes Jonas
Jonssons i Eskilstuna underhåll af
Rothoffska fonden från 50 till 75 Kronor
per år att utgå från och med nästkom
mande år.

[MARG:{Rothoffska fonden}]

§171.
På grund af företedt läkarebetyg beslöts
att Sågaren Lars Jonssons hustru vid
Rosenholm Skall från och med näst-
kommande år erhålla understöd af
Rothoffska fonden med 50Kronor per år
från och med nästkommande år.

[MARG:{Rothoffska fonden}]

§172
Som det med Eskilstuna Stad gällande
aftal om särskildt tillskott från Wester-
marken för bestridande af fattigvårds-
afgifter med innevarande år går till-
ända,så erhöll ordföranden uppdrag att hos
Stadsfullmägtige i Eskilstuna göra fram-
ställning om träffande af nytt aftal
för en tid af fem år.

[MARG:{Westermarken}]

§173.
Som enkan Anna Catharina Gran-
lund från Svedvi Socken i Westmanlands
län erhållit ett understöd af 10 Kronor,
så skulle framställning göras om be-
loppets återfående af vederbörande
Kommun.

[MARG:{Anna C:a Granlund
från Svedvi}]

§174.
Inför nämnden företrädde muraren
Anders Olof Andersson, född den 17
feubrari 1827,och begärde blifva in

{1891 den 19 December i Sockenstugan}

tagen å fattiggården Tacktorp;om honom
upplystes,att han för 3 år sedan blifvet
mantalsskrifven vid Mosebacke,men
att han sedan derifrån afflyttat till
Staden samt under innevarande års
höst varit boende i Munktells bolags
gård vid Kyrkplan å norr;derifrån
flyttade han denna dag men vistades
fortfarande i Staden

[MARG:{And.Olof Andersson}]

§175
Inför nämnden företrädde enkan
Brita Sjöqvist boende vid Charlotten-
dahl, och begärde understöd;i likhet
med förut fattadt beslut hänvisa-
des hon till Tacktorps fattiggård för
erhållande af nödig vård.

[MARG:{Brita Sjöqvist}]

Som ofvan
/A.Svedin/

Justeradt
/S.Persson/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104808.

Personrelationer