Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1898

Anmärkning

{1898 19 Dec. i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
ledamöter.

§194.
Af Ordf. upplystes att Eskils-
tuna stad genom Länsstyrelsen
gjort framställning om återbekom-
mande af Fors socken utgifvet
understöd till ogifta Carolina Gu-
stafva Lätt, hvilken 4 juni 1897 blif-
vit utskrifven från Tacktorp och
derefter varit fabriksarbeterska
i staden samt förthy egde för-
sörjningsrätt inom Fors socken; och
uppdrogs åt Ordf. att afgifva i
målet affordrad vederbörlig förkla-
ring

[MARG: {Carolina Lätt}]

§195
Uppå af vederbörande distrikts
ledamot Herr C, Ax. Borgström
gjord framställning, att enkan
Sjögren från Grindstugan 69, 43 år gammal, med
sina 5 minderåriga barn vore i be-
hof af understöd, neml 1/2 famn
ved samt skor till en flicka jemte
kläder och skor till en gosse,
båda i skolåldern; och beslöt
Nämnden att bemälde understöd
skulle till enkan Sjögren utdelas
hvarför kostnaderna för veden
skulle tagas ur kommunalkas-
san och för kläder och skodon
ur hundskattemedlen, hvar-
jemte Nämnden beslöt att
bemälde enka vid ytterligare
behof af understöd skulle

{1898 19 Dec. i Sockenstugan}

intagas vid Tacktorp

[MARG: {Enkan Sjögren}
{Grindst. 69}]

§196
Beslöt Nämnden att nästa
sammanträde skulle, jemlikt
reglementet, hållas vid Tacktorp
Onsdagen den 20 Dec. Kl 1/2 3 em,
då jemväl detta protokoll
skulle justeras.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig Starck/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104810.

Personrelationer