Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1885

Anmärkning

{1885 den 19 December.}

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson, F. Persson,
C, G, Pettersson, C. H, Bergstedt, O. Eriks-
son, A. G. Andersson och L. Pettersson

§67.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des deras underhåll för nästkommande års första
hälft sålunda:

{Inom fattighuset}
N:o 35. Förestånderskan Beata Kihlman, för månad 5:-
Gratifikation för halfår 2:
samt erhåller dessutom ett par skor
N:o 1. Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50
N:o 3. Brita Carin Persdotter, för månad 4:50
N:o 4, F. förest Carin Persdotter, för månad 5:-
N:o 6. Maja Brita Jäderfors, för månad 4.50
N:o 9. Lars Petter Ersson, för månad 2:-
N:o 36. A, F. Anderssons enka, för månad 4:50
N:o 37. Erik Anderssons enka Stafva, för månad 4:50
N:o 42. Johannes Nilsson under vintern, för månad 2:-
N:o 47 Nils Nilssons enka Brita Larsdotter, för månad 4:50

{Utom fattighuset}
N:o 2 Per Perssons enka Maja Lisa, till ved för halfår 5:-
till hyra för halfår 5:
N:o 7. Anders Gustaf Andersson i Nora erhåller derstädes
understöd, som ersättes enligt räkning.
N:o 10 Skolläraren Österbergs enka, för qvartal 12:50
N:o 11.Sinnessjuke Carl Erik Gustafsson hos Moberg
vid Frönäs, för månad 8:-
Kläder för halfår 10:-
N:o 13 Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyra för qvartal 5:-

{1885 den 19 December.}

N:o 14. Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-
N:o 15 Sven Svenssons enka fr. Mesta, för månad 3:-
N:o 17 enkan Maria Christina Lundgren för qvartal 5:
N:o 18 enkan Carin Sandberg för qvartal 5:
hvarjemte för dessa 2 enkor betalas hyra vid
gevärsfaktoriet med 50 Kronor per år
N:o 19. Enkan Carin Norstedt, för qvartal 10:-
N:o 20 Per Olsson fr. Lilla Myran, för månad 4:-
N:o 22. Sinnessjuke Carl Oskar Gustafsson hos
Torparen Jansson vid Ängstugan, för qvart 45:-
käder för halfår 5:-
N:o 23. Johan Fr. Ersson i Lilla Lugnet, under vinterm 2:-
N:o 27 Jonas Jonssons hustru i Svartkällan, för mån 2:-
N:o 28 Enkan Schöning vid Hof, för månad 4:-
N:o 34 C. E. Hellqvists enka, för månad 4:-
hvarjemte hon erhåller ½ famn ved
N:o 38 Enkan Hallquist vid Eriksdal, för månad 3:-
N:o 39 Per Olsson från Backa, för månad 2:-
N:o 43 Johanna Nyström från Åsby, för månad 3:-
N:o 44. Sinnessjuke förre Skogvaktaren C. Fr.
Eriksson från Åsby, för månad 10:-
N:o 48 Enkan Carin Törnberg, för månad 2:-
N:o 54 Erik Janssons enka från Åsby Sved, för månad 3:-
N:o 56 Maria Jansdotter i Kohlsta Spångstugan, för månad 3.

{Samt mot ersättning af främmande Kommuner}
N:o 51. Flickan Justina Charlotta Haglind hos
C. G. Persson vid Sommarviken, och som till-
hör Eskilstuna Stad, för månad 6:-
N:o 52. Maria Christina Olsson vid Sommarvi-
ken (äfven Eskilstuna Stad) för qvartal 10.-
N:o 57 enkan Ulrika Carlström från
Westerås, nu hos Jansson Tunafors N:o 1. för mån 5:-
hyreshjelp för qvartal 10:-

[MARG:{Äldre fattiga}]

{1885 den 19 December.}

§68.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn
och bestämdes deras underhåll för nästkommande års
första hälft sålunda,

N:o 5. Brita Sjöqvists vid Berga 2 barn, för månad 4:-
N:o 12. Gossen Per Hultgren för halfår 12:50
N:o 16 Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina Jose-
fina hos Berg vid Åsby, för månad 6:-
Kläder för halfår 5:-
N:o 21. Lars Fredr. Anderssons enka, för månad 6:-
hyra för qvartal 10:-
N:o 24 Carl Evald Engström hos Ekholms, för månad 6:-
kläder för halfår 5:-
N:o 25 Ernst Olof Engström hos Ekholms, för månad 6
kläder för halfår 5:-
N:o 26. Adéle Elisabeth Engström hos fru Forsberg
i Eskilstuna, för qvartal 18:-
N:o 29 Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat
Flack, för qvartal 24:-
N:o 30. Pigan Johanna Christina Petterssons från
Åsby dotter Anna Christina i Barnhemmet
understödet för år 96. Kronor
N:o 31 Per Fredrikssons enka för månad 10
hyra för qvartal 10:-
N:o 33. Theresia Sandberg hos Banvakt Larsson vid
Gredby för qvartal 12:50
N:o 40. David Leonard Gillström hos Slussvakt
A. G. Fredriksson, för qvartal 24:-
N:o 41 Erik Albert Gillström hos Soldat Flack
för qvartal 24.
N:o 45. Blinde Gossen Frans Magnus Carlsson
från Skjulsta, underhåll vid Wexiö Blindskola

{1885 den 19 December}

N:o 46 Anders Wilh Emanuel Sjögren hos Aug Johans-
son vid Westermarken N:o 23, för qvartal 24:

[MARG:{fattiga Barn}]

§69.
Nämden beslöt att skor skall tilldelas enkan
Fredrikssons 2 barn, enkan Anderssons 2 barn
och enkan Sjöqvists 2 barn samt hel be-
klädnad åt enkan Fredrikssons 2 barn och
enkan Sjöqvists gosse.

[MARG:{Tillfälligt}]

att Nils Nilssons enka Brita Larsdotter i
fattighuset skall erhålla ett par skor.

att till fattighuset skall köpas 2 ämbar, hvil-
ket inköp gjordes på torget för {2 Kronor} som
nu utbetaldes.

[MARG:{2 Kronor.}]

att hustru Holmström för vård om sjuka en-
kan Schöning nu erhöll 4 Kronor, samt att
2 Kronor i veckan skall betalas, så länge hon
behöfver Sköterska

[MARG:{4 Kronor}]

§70.
Beslöts att arbetskarlen J. E. Forsbergs vid
Yxtaholm i Mällösa Socken hustru Anna Chri-
Stina Jansdotter skall, i enlighet med Herr
E. Hemnings skrifvelse samt lemnade betyg om
sjukdom och meddellöshet, erhålla förökadt
underhåll från 25 till 50 Kronor af Rothoff
ska fonden att utgå från och med nästa år.

[MARG:{Rothoffska
fonden}]

§71.
Bland inkomna anbud å leverans å ved för
fattivården under nästa år beslöt nämnden
antaga ett af Oskar Eriksson vid Duftorp
i Stenqvista till ett pris af Åtta (8) Kronor,
per famn hvarom bemälde Eriksson skul-
le underrättas.

[MARG:{Wed.}]

{1885 den 19 December.}

§72.
Beslöts att julkost skall i år likasom föregående
år utdelas samt dertill inköpas 270 skålpund Bröd
och 270 skålpund Kött samt utdelas 21 Kronor kon-
tant, hvilket skall ske genom nämndens ledamot
A. G. Andersson med biträde af Slagtare Ek.

[MARG:{julkost.}]

§73.
Upplästes och föredrogs Landshöfdinge Embetets
Utslag af den 26 sistlidne November N:o 18 M. D,
hvarigenom Landshöfdinge Embetet förklarat sig
icke kunna till pröfning upptaga nämndens
genom dess ordförande gjorda framställning om
förre drängen Erik Erikssons från Svallinge
mantalsskrifning, derföre att ordföranden icke
visat sig hafva erhållit kommunens uppdrag
att i denna sak föra talan; men då enligt nämn-
dens uppfattning frågor af förevarande beskaffen-
het angå nämnden samt ansökningen i detta fall
likasom i öfriga från nämnden utgående an-
sökningar undertecknats af ordföranden å
nämndens vägnar beslöts att utslaget skall
hos Kammar Rätten öfverklagas under yrkande
att Läns Styrelsen måtte åläggas till pröfning upp-
taga den gjorda ansökningen; /egande/ ordföranden
att uppsätta, å nämndens vägnar underskrifva
och till Kammar Rätten afsända besvärsskriften.

[MARG:{Mantalskrif-
ning.}]

§74.
Fördrogos handlingarne i målet mot Westerås
Stad rörande enkan Ulrika Karlström; och då
FattigvårdStyrelsen derstädes erkänt enkan Karlström
ega hemortsrätt inom Westerås samt förklarat sig villig
godtgöra det underhåll hon redan bekommit eller

{1885 den 19 December}

kan komma att erhålla, så beslöt nämnden
att utslag i målet ej skall erfordras utan låta
bero vid den gjorda förklaringen.

[MARG:{Ulrika Karlström
Westerås.}]

§75.
Som upplyst blifvit att arbetskarlen P. G. Pettersson
hvilken varit skrifven på Socknen samt aflidit
under innevarande år, under de senaste åren
varit boende inom Stora Malms
Socken så att han och hustru der bort man-
talskrifvas, så beslöt nämnden hos Konun-
gens Befallningshafvande göra ansökning att
förenämnde P. G. Petterssons efterlemnade enka, som
vistas å okänd ort måtte innevarande år ur
Fors Sockens till Stora Malms Socken mantals
Längd öfverföras.

[MARG:{Mantalsskrifning}]

§76.
Beslöts att Protokollet skall justeras hos
ordföranden Måndagen den 21 dennes kl 3 eft. m.
af Herrar L. Pettersson och A. G. Andersson

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin,/

/L. Petterson./
/A; G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104807.

Personrelationer