Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 augusti 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 19 Augusti 1899.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
med undantag af Löjtnant H.
Lindhé, hvilken anmält laga
förfall.

{§109}
Efter anmälan från polisstationen i
Eskilstuna att arbetaren Carl Oskar Anders-
son från Westermarken N:o 44 å stationen blif-
vit intagen samt till följd af sjukdom vore
oförmögen att försörja sig sjelf hade An-
dersson intagits vid fattiggården i Tacktorp,
hvilken åtgärd nu af Nämnden gillades.

[MARG: Carl Osk Andersson
fr. Westermarken 44.]

{110.}
Hos Länsstyrelsen hade Fattigvårdsstyrelsen
i Eskilstuna, som den 25. nästlidne Juli låtit
å stadens fattigvårdsinrättning intaga hushåller-
skan Erika Wilhelmina Andersson, förut man-
talsskrifven i Grindstugan N:o 7, gjort anhållan
om ersättning af Fors socken med en krona
om dagen för den tid Andersson vore vid
fattigvårdsinrättningen intagen. Då emeller-
tid af handlingarna framgick, att hon
flyttat till Eskilstuna stad redan under år
1897, skulle krafvet, sedan undersökning af v.
Länsman K. A. Peterson och distriktsledamoten J.
E K. Widlund hållits i saken, på den grund, att
hon bort för år 1898 föras i i mantal i Eskilstuna,
bestridas.

[MARG: Erika W. Andersson

{§111.}
Fattigvårdsstyrelsen i Thorshälla socken
hade hos Länsstyrelsen sökt åläggande för Fors
socken att återgälda för arbetaren Jonas Jonsson
utgifvet understöd. Då emellertid, enligt Läns-
styrelsens i Stora Kopparbergs län utslag den
1898, Boda socken är Jonssons rätta
försörjningsort skulle krafvet bestridas.

[MARG: Jonas Jonsson från
Boda s:n]

{I Sockenstugan den 19 Augusti 1899}

{§112}

Delgafs Nämnden Konungens Befallnings-
hafvandes utslag med åläggande för Fors soc-
ken att ersätta Klosters socken såväl utlagd
som blifvande fattigvårdskostnad för i § 99 senast
i protokollet omnämnda hustru Pettersson-Asp
hvilket utslag lades till handlingarna.

[MARG: Hustru Pettersson-
Asp.]

{§113}
I § 91 senast i protokollet omnämnde
Oskar Brunell, hvilken beviljats inträde vid Kongl.
Handtverksskolan i Kristinehamn för blinda den
15 dennes, hade, sedan han fått tillstånd att
vistas hos sina i Eskilstuna bosatta slägtingar
med dessas hjelp fått inträde vid Serafimerlasa-
rettet i Stockholm. Då Nämnden ej haft kän-
nedom om detta förhållande beslöts att per te-
lefon efterhöra hans befinnande i Stockholm
samt underrätta Blindskolan när Brunell
kunde inträffa i Kristinehamn.

[MARG: Oskar Brunell.]

{§114.}
Hos Kongl Kammarrätten hade Arboga
stad öfverklagat Länsstyrelsen i Westmanlands
län utslag, hvarigenom nämnde stad ålades
utgifva 8 kronor, förskjuten lasarettskostnad
för arbetaren Axel Alfred Carlsson ("Malmköpings
skräck") till Westerås stad, och hade, för afgif-
vande af yttrande, handlingarna i målet
remitterats till fattigvårdsstyrelsen härstädes.
Då emmellertid inga nya påståenden gjorts
sedan ärendet sist af Nämnden behandlades
(den 3 September 1898 § 121) beslöts, att med
hänvisning till hvad förut hos Länsstyrelsen
af såväl fattigvårdsstyrelsen som af t. f. Kro-
nolänsmannen K. A Peterson i målet anförts, be-
strida krafvet.

[MARG: Ax Alf Carlsson
"Malmköpings skräck"]

{§115.}
Då Nämnden enligt §84 i protokollet be-

{I Sockenstugan den 19 Augusti 1899.}

slutat anskaffa plats å någon idiotanstalt
för arbetaren A. W. Petterssons i Löflund dotter
Hulda, hade undertecknad ordförande förelagt
arbetare Pettersson till underskrift en förbindel-
se att betala halfva dagskostnaden för flickan
men hade Pettersson vägrat ikläda sig dylik
förbindelse, i följd hvaraf någon ansökan
för hennes intagande å vårdanstalt ej blifvit
gjord. Nämnden gillade nu ordförandens åt-
gärd, hvarjemte upplystes att föräldrarna äro
friska och arbetsföra samt mannen har god
arbetsförtjenst. Och då kommunen sålunda ej för
närvarande har några skyldigheter mot dem
i fattigvårdshänseende skulle fortfarande an-
sökan om dotterns vård bero på faderns
förbindelse att betala halfva kostnaden.

[MARG: A. W. Petterssons i Löflund
dotter till Idiotanstalt]

{§116.}
Från sköterskan vid socknens Epidemiska
sjukhus Louise Lindberg inlemnades en af e.
Provinsialläkaren D:r R. A. von Post tillstyrkt an-
hållan om förhöjning i anslaget till biträde
från 50 till 150 kronor, hvilken anhållan
af Nämnden bifölls.

[MARG: Sjuksköterskan
förhöjn. i anslaget till
biträde]

{§117.}
Likaledes bifölls af D:r R. A. von Post genom
Herr C. A. Thorild gjord framställning att för
Epidemiska sjukhusets räkning inköpa en
difteri - serumspruta.

[MARG: Serumspruta till
Epid. sjukhuset]

{§118}
Hos Herr S. Starck hade Smidesarbetaren
C. A. Söderholms hustru gjort anhållan om
bekommande af den sjukhjelp som tillkom-
me Fattigvårdsstyrelsen för hennes å Nyköpings
hospital intagne men, hvilken anhållan af
Nämnden bifölls.

[MARG: C. A. Söderholms
hustru]

{§119.}
I §§ 44 och 103 förut i protokollet omnämn-

{I Sockenstugan den 19. Augusti 1899.}

da stugan Westermarken N:o 44 beslöt Nämnden
anmoda Kronolänsmannen R. Lindeberg att å
offentlig auktion, med tillträde den 1 näst-
kommande Oktober och med den rätt sock-
nen har till byggnaden, försälja.

[MARG: Vestermarken N:o 44
säljes]

{§120.}
På gifven anledning förmälde Herr C. A.
Borgström att Förste Provinsialläkaren Doktor
C. G. Norberg vid sin inspektion i Nyfors
äfven besökt Gredby gård samt, efter
tagen kännedom om de sanitära för-
hållandena derstädes, hvilka lemnade
mycket öfrigt att önska, sagt sig ämna
hos Länsstyrelsen lemna rapport om be-
söket.

[MARG: Helsovårdsförhållan-
den vid Gredby gård]

{§121.}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

Som ofvan
/H. Persson/

/C, Hyltén - Cavallius/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 19 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104806.

Personrelationer