Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 septem ber 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 septem ber 1886

Anmärkning

{1886 den 18 September.}

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herr P. G. Andersson, A. G. Andersson,
C. H. Bergstedt och C. G. Pettersson

§62.
Upplästes en från Skol Rådets
ordförande ankommen skrifvelse med begä-
ran att Kommunal Nämnden ville af tillgäng
liga medel betäcka en i SkolKassan detta år
förefintlig brist af 278 Kronor 63 öre; men
i betraktande af KommunalKassans nuvarande
tillgång samt att uppbörd af medel ej eger
rum förr än i Maj månad nästkomman-
de år beslöt nämnden att såsom Svar å
SkolRådets ofvanberörda Skrifvelse meddela,
att tillgång till betäckande af berörda brist
ej förefinnes.

[MARG: {SkolRådet om
en brist i Kassan}]

§63.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
i länet utslag den 12 sistlidne Juli, hvari-
genom uppå ansökning af Thorshälla
landsförsamlings FattigvårdsStyrelse för
klarats, att enkan Maria Nyström vid
Gröndahl skall i Fattigvårdshänseende till-
höra Fors Socken; och beslöts, dels att detta
utslag ej skall öfverklagas, dels ock i följd
häraf till Thorshälla socken skall utbetalas
förskjutna 3 Kronor, hvarjemte enkan
Maria Nyström skall från den 1 Sistlidne
Juli utackorderas hos sin måg, Skräd
daren Johan Olsson emot ett pris af
4 Kronor i hvarje månad.

[MARG: {Maria Nyström}]

{1886 den 18 September}

§64
Beslöts att af Kommunens kassa skall utbe
talas 4 Kronor 95 öre lasarettskostnad för gos-
sen Carl Wilhelm Pettersson från Sommarviken,
hvilket belopp dock skall återsökas af
Eskilstuna Stad, dit sagde gosse hör i fattig
vårdshänseende.

[MARG: {Gossen Pettersson
från Sommarvik}]

§65.
Beslöts att ett belopp af 16 Kronor, som lem-
nats som understöd till enkan Brita Maria
Eriksson vid Lorentsberg, skall utgå af Kommu-
nens Kassa men återsökas af Eskilstuna
Stad till hvilket samhälle enkan Eriksson
synes höra i fattigvårdshänseende.

[MARG: {Brita M. Eriksson
Lorentsberg}]

§66.
I anledning af Konungens Befallningshafvandes
utslag af den 11 Sistlidne Augusti, hvari-
genom FattigvårdsStyrelsens ansökning om
återfående från Eskilstuna Stad af under-
Stöd som tilldelats sjuke fabriksarbetaren
C. G. Eriksson från Westermarken beslöt
Kommunal Nämnden att detta beslut
skall öfverklagas hos Kongl. Kammar Rät-
ten hvarom ordföranden skall ega gå
i författning.

[MARG: {C. G. Eriksson}]

§67.
Drängen Olof Ersson med hustru från Rosen-
bergs tegelbruk, hvilka äro berättigade till
underStöd från Rothoffska fonden hafva med
afkunnande af prest-, läkare- och
meddellöshets- bevis anhållit om under-
Stöd; ock beslöt nu nämnden i enlighet

{1886 den 18 September}

med testamentsexecutor E. Hemnings till
Styrkan bevilja dem hvardera ett gratial
af 25 Kr per år att utgå från och med den
1 sistlidne Juli, hvaraf ett halfårsbelopp
skall utbetalas den 1 nästkommande Ok-
tober.

[MARG: {Rothoffska fonden}]

§68.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndends nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan.
/A. Svedin./

Den 30 Oktober uppläst och justeradt
/P, G, Anderson/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 septem ber 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104805.

Personrelationer