Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 mars 1896

Anmärkning

{1896 18 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro samtliga
Nämndens ledamöter med
undantag af Herr O Eriksson
i Lundby,som anmält förfall.


§30
På derom gjord framställan be-
slöt Nämnden, att egaren till Sommar-
viken i Nyfors, A Zetterlund,skulle af
vederbörande distriktsledamot meddels
protokollsutdrag inkallas inför
Nämnden vid dess nästa sammanträde
den 28 Mars kl 12 i sockenstugan,enär
i bemälde lägenhet inhysas personer,hvil-
ka snart nog falla kommunens fattig
vård till last

[MARG:{inställelse för
Kommunalnämnden}]


§31
Med stöd af läkarebetyg att hon tillfölje
af hjertsjukdom ej kunde genom arbete
förverfva lifvets nödtorft hade Ida
Åberg från Grindstugan 48 hos veder-
börande distriktsledamot anhållit
om fattigunderstöd;och då hon sak-
nade egna medel äfvensom vård och
underhåll af annan beslöt Nämnden
tilldela henne ett sådant understöd af
Tio Kronor, som nu erlades att utgå
ur Kommunens kassa men återsökas
af Malmköpings samhälle,der hon
synes ega hemortsrätt.

[MARG:{Ida Åberg fr.
Malmköping}]


§32
Hos vederbörande distriktsledamot hade
enkan Mathilda Palmstedt från Med å Skjulsta egor,omtalad i Nämn-
dens protokoll för den 22 Oct.1895 och
som fortfarande lider af obotlig lungsot,
ytterligare anhållit om fattigunderstöd;
och beslöt Nämnden att nu tilldela
henne ett tillfälligt sådant af Tio Kr.

{1896 18 Mars i Sockenstugan}

att utgå ur kommunens kassa

[MARG:{Mathilda Palmstedt
Med}]


§33
Inför Nämnden företrädde enkan Mathil-
da Lidström från Lorensberg b.,anhållande
om understöd för sig och sina 4 minder-
åriga barn;och då särdeles ömmande
omständigheter här förelåge beslöt Nämnden
tilldela henne ett kontant understöd
af sex Kronor i månaden,räknadt från
d. 15 dennes att utgå, dock endast tills
vidare och intill dess att det trånga
bostadsutrymmet vid Tacktorp hunnit
afhjelpas, ur Kommunens kassa.

[MARG:{Mathilda Lid
ström.Lorensberg b}]


§34
Ordf anmälte, att en flicka Emma Sofia Ljung-
qvist som vore sinnessjuk,hade tagit sin till-
flykt till en arbetare Carl Joh. Strand å Löppin
ge under sistl Februari månad,hvilken begärt och
erhållit Tio Kronor för hennes vård och
underhåll, hvarjemte Ordf. efter att hafva till-
kallat läkare, som intygat bemälde flickas
sinnessjukdom,låtit afhemta henne till
Tacktorps fattiggård; och beslöt Nämnden
gilla förberörda åtgärder efvensom att Kom-
munens kostnader för Emma Sofia Ljung-
qvist skulle återsökas af Heds socken i
Westmanland,der hon synes ega hem-
ortsrätt.

[MARG:{Emma Ljungqvist}]


§35
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Eskilsta
fattigvårdsstyrelses Kraf mot Fors
socken ej mindre för redan utgifna Tio
Kronor än äfven för fortgående under-
stöd af femton Kronor i månaden räknadt
från 1 sistl Febr. åt skräddaren Anders
Gustaf Lundborg med hustru och

{1896 18 Mars i Sockenstugan}

6 minderåriga barn; och beslöt Nämnden
enär understödet enligt bifogade handlingar
synes tillkommit i enlighet med 1:st §
fattigvårdsförordningen äfvensom Lundborg
varit varit bosatt 2:ne år vid Ekslund i Nyfors
intill 24 Oktober 1894, hvilket år han af Fors
underhållits å lasarettet, och således här-
städes synes ega hemortsrätt, godkän-
na Krafvet och skulle Lundborg med
familj till fattiggården afhemtas,
när plats derstädes kan beredas.

[MARG:{Skräddare A.G.Lundborg}]

§36
Föredrogs inför Nämnden Högsta Dom-
stolens Utslag, hvarigenom Fors socken
ålagts ersäta Stockholms stad
dess enligt företedda räkningar haf-
da kostnader år 1892 å Maria Fattigasyl
å tillhopa 84:15 för pigan Emma Ma-
thilda Pettersson; och beslöt Nämnden att
Ordf. skulle ur Kommunens Kassa
erlägga bemälde summa efter att
dock först i Kommunens räkenska-
per för åren 1892, 1893 och 1894 efterse
huruvida icke sagda Kraf på grund
af sin ålder redan vore betaldt.

[MARG:{Emma Mathilda
Pettersson}]


§37
Inför Nämnden företrädde smidesarbetaren
M.U.Eriksson från Sommarviken med
yrkan att få betaldt 15 Kr för under-
håll af en arbetare Löfdal,som han
hos sig inhyst; och beslöt Nämnden
att afslå Erikssons yrkan om betalning,
enär genom dylika åtgärder att inhysa för
fattigvården mogna personer från andra
samhällen socknens fattigvårdstunga
ännu mer komme att ökas, hvarjemte
beslöts att sagde Löfdal snarast skulle
afhemtas till Tacktorp.

[MARG:{Löfdal till
Tacktorp}]

{1896 18 Mars i Sockenstugan}

§38
Föredrogs inför Nämnden Öfverståthål-
larembetets resolution af den 4:de sisl Mars,
hvargenom Fors sockens Kraf på ersätt-
ning för utgifven fattigvård åt hustru
Maria Augusta Stenqvist med barn
bestrides; och beslöt Nämnden att
socknen hos Kammarrätten skulle-
vidhålla sitt yrkande

[MARG:{Maria Augusta
Stenqvist}]


§39
Föredrogs inför Nämnden handlingar
i det af Vårfrukyrka församling af Upsala
län väckta fattigvårdsmålet,rörande
förra pigan Maria Lovisa Larsson
och hennes minderåriga; och skulle
Ordf.ingifva vederbörlig häröfver in-
fordrad förklaring.
[MARG:{Maria Lovisa
Larsson fr. Torpa}]


§40
Inför Nämnden upplästes en så lydan-
de skrifvelse:

Till Ordfenden i Fors sockens Kommunalnämnd.

Jemlikt 10§: 1mom. i Kungl Förord-
ningen,angående vilkoren för försäljning af
bränvin- och andra brända eller destilerade
spirituösa drycker, den 24 Maj 1895 få undertecknade
härmed väcka förslag derom, att å lämp-
lig plats inom Nyfors samhälle, i Fors
socken måtte anordnas utminutering
af dylika drycker under en tid af 3 år, räknadt
från och med den 1:ste instundande November.
Såsom skäl för denna framställning få
vi åberopa dels att Nyfors samhälle,
hvarest på sammanträngdt område finnes
en befolkning af 3,600 personer numera
kan anses ega full likställighet med stan,
dels att på platsen för närvarande icke
finnes någon ordnad ut-

{1896 18 Mars i Sockenstugan}

minutering utan nödgas innevånarne
besöka Eskilstuna för inköp af härifråga-
varande handelsvara(hvartill kommer
att genom anordnande af bränvins-
handel kommunen ovilkorligen kommer
att erhålla en betydlig inkomst) som
är så behöflig i anseende till de dryga
Skatter som finnes inom socknen och
hvilka det är så behöfligt att till
någon del få minskade.
Nyfors den 11 Mars 1896

/P.A.Larsson./
Grindstugan N:o 5

/G.Larsson./
Johanneberg

/A.P.Andersson/
Esplund;

efter öfverläggning härom och då be-
mälde förslag föreföll så nytt och för
att hinna göra sig,om möjligt,ett
begrepp om frågans vigt och betydelse
för samhället enades Nämndens leda-
möter om att uppskjuta med besluts
fattande härutinnan till nästa samman-
träde den 28 inst.Mars.

[MARG:{Frågan om
Utminutering
i Nyfors}]

§41
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde

[MARG:{Protokoll}]

som ofvan
/S.Persson/

justeras
/Carl Fahlborg/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104804.

Personrelationer