Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1905

Anmärkning

Vid Hälsovårdssyn den 18 Maj 1905.

Närvarande: Nämndens därtill
utsedda ledamöter.

{§89.}
På grund af vid synen anmärkta för-
hållanden beslöt Nämnden ålägga Slakta-
ren G. Larsson, såsom uppgifven ar-
rendator af lotten litt C) å Gredby,
att, vid vite af tio kronor, låta inom
fjorton dagar efter delfåendet med jord
täcka en gödselhög, liggande bakom den
invid järnvägsverkstaden å sagda lott
uppförda ladan, äfvensom förbjuda ar-
rendatorn att använda latrin till göds-
ling annorledes än att densamma
genast efter utkörandet nedplöjes.

[MARG: Hälsovård]

{§90.}
Då vid det af H. Sjöströms änka i Nyfors
innehafda svinhuset vid Snälltorp ett af
Nämnden år 1903 gifvet föreläggande,
att låta bereda aflopp för spillningen åt
svinhusets baksida, icke nu tyckes iakt-
tagas, beslöt Nämnden ålägga änkan
Sjöström att inom fjorton dagar efter
delfåendet låta - vid vite af tio kro-
nor och äfventyr att åtgärden eljest
vidtages på hennes bekostnad - upptaga
nytt aflopp för spillningen, så att
den ej blir stående vid husets mot Nyfors
vettande framsida, äfvensom tillse,
att gödselupplaget under sommarmå-
naderna bortföres minst hvarannan
vecka allt på stank från svin-
huset må kunna undvikas.

[MARG: Hälsovård]

{§90}
Vid Gredby gård samt vid Prost-
gården och Ståhlfors fabrik befunnos
afträdena i ett mindre snyggt skick, hvar-
före vederbörande tillsades att häri vid-
taga ändring vid äfventyr af strängare
åtgärder.

[MARG: Hälsovård]

{§91.}
Vid socknens slakterier fanns intet
att anmärka.

[MARG: Hälsovård]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén/
/Alfr. Kåberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104803.

Personrelationer