Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1889

Anmärkning

{1889 den 18 Maj.}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, P. G. Andersson,
J. G. Andersson, C. A. Rosell och J. E.
Pettersson.

§42
Protokollet för nästföregående sammanträde upp-
lästes och godkändes.

[MARG: {Protokollet}]

§43.
Nämnden delgafs Kongl. Kammar Rättens utslag
af den 15 sistlidne Mars, hvarigenom uppå be-
svär af fattigvårdsStyrelsen Kammar Rätten befri-
at Fors Socken från utgifvande af understöd, som
vid Kong Carl Johans Arbeidstiftelse i Norge

{1889 den 18 Maj}

lemnats till Smedsarbetaren Oskar Lorents Nikolaus
Lagerlund, och i stället förpligtat Eskilstuna
Stad att samma belopp utgifva; och beslöts
att detta utslag skall bland kommunens hand-
lingar förvaras.

[MARG: {O. L. N. Lagerlund}]

§44
Nämnden delgafs Läns Styrelsens utslag den
30 sistlidne April, hvarigenom uppå ansökning
af fattigvårds Styrelsen i Eskilstuna Fors Socken
blifvit ålagd ersätta understöd till enkan Kristina
Maria Sundqvist, och hvarom §§10 och 25 i proto-
kollet här ofvan vidare afhandlas; och skulle
nämnden såsom förr beslutats låta vid det gif-
na utslaget bero.

[MARG: {enkan Sundqvist}]

§45
Föredrogs en ansökning från Södertelje Stads fattig-
vårds Styrelse med yrkande att Fors Socken måt
te åläggas ersätta Södertelje såväl rese- som [tör-]
pengar, hvilka lemnats till förre pontonieren
Carl Aug Pettersson från Forsbomska Vreten
N:o 5; och beslöt nämnden lemna i upp-
drag åt ordföranden att i afgifvande förklaring
bestrida bifall till ansökningen i fråga

[MARG: {C. A. Pettersson}]

§46.
Föredrogs Landshöfdinge Embetets skrifvel-
se jemte tillhörande handligar rörande utta-
gande af fattigvårdsStyrelsen i Fors Socken
af 11 Kronor 51 öre, som lemnats som under-
stöd till hemresa för förre Sjömannen Carl
Arvid Svensson från Carl Johans torp
hvilken, efter att i Antwerpen hafva af-
mönstrats från Norska Skeppet Olof,

{1889 den 18 Maj}

ankommit till Malmö i utblottadt tillstånd;
och beslöt Nämnden att i afgifvande förklar-
ring, ordföranden skall bestrida bifall till
ansökning.

[MARG: {Carl Arv. Svensson}]

§47
Beslöts att till Johannes Nilsson i fattig-
huset skall köpas ett par Stöflar.

[MARG: {J. Nilsson}]

§48.
Förre Svarfvaren P. E. Lundin från Lindtorp,
som är obotligt sjuk och vanmäktig till
arbete samt i utblottadt tillstånd begärde
understöd, hvilket ock nu lemnades med
fem kronor, skolande vederbörande distrikts
ledamot ega att vidare lemna efter befogenhet.

[MARG: {P. E. Lundin}]

§49.
I enlighet med stämmans beslut den 2 dennes
beslöt nämnden att de i Lundby och Flacksta
intecknade Rothoffska Fondens räntemedel
8000 Kronor skola uppsägas till inneva
rande års slut.

[MARG: {Penningmedel}]

§50.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
af Herrar S. Persson och H. Persson.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justerad d. 25 Maj 1889.
/H. Persson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104801.

Personrelationer