Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juni 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juni 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors´ Socken den
18 Juni 1872

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr C. J. Lundberg
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Frerik Eriksson i Flacksta.

Herr Ståhlberg var bortrest.
P. G. Andersson borta med förfall.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet til dem för sex månader från den 1 instundande
Juli till årets slut, på följande satt:

1:o {Inom fattighuset.}
N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - [Riksdaler] Rd 1,50
samt extra anslag af 2 rd midsommaren.
2. ofärdiga Brita Sofia Persdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
3. Enkan Brita Ersdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1 -
4. Anna Brita Soldin erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1:-
5. Maria Ersdotter erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
(samt 2 rd 50 öre till inköp af 10 alnar väf)
6. Maja Lisa Nord från Hornhammar erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1:-
7. f. d. Pigan Catharina Persdotter från Båtsmansbacken
erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
8. Lars Larssons Enka Catharina från Båtsmansbacken
erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
9. f. d. hemmansbrukaren F. Schefting erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
10. f. d. Drängen Lars Larsson från Flacksta erhåller
vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-
11. Skomakaren Flodquists hustru erhåller vanlig fattig-
kost och i månaden - 1.-

(Schefting erhåller dessutom för gatusopning och renhållning
i rännstenen
vid fattighuset 2 rd 50 för halfår med 1 rd 25 i qvartalet.)

2:o {Utom fattighuset}. {I månaden.}
N:o 1. Anna Brita Flodin i Lustigstugan, full fattigkost och - Rd 1.-
2. Arbetskarlen J. Englund i Lugnet, 1 ½ lispund mjöl.
3. Arbetskarlen Lars Larsson i Lugnet, 1 lispund mjöl.
4. Skomakaren Erlund i Lugnet, ½ lispund mjöl
5. Jonas Anderssons i Flackersta Enka, 1 lispund mjöl och Rd 1.-
{samt hyreshjelp på halfår 5.}
6. Lars Larsson med hustru från Sofielund, hvilka vistas hos
anhöriga på olika ställen, erhålla hvardera
i månaden 1 rd 50 öre eller begge tillsammans - Rd 3.-
7. Sven Svensson med hustru vid Tacktorp - Rd 2.-
8. Sågaren Sjöquists Enka vid Tacktorp - Rd 1,25.
9. afvikne Arbetskarlen O. W. Renvalls hustru - Rd 1,50.
10. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström
hos Mågen Skräddaren J. Olsson i Tumbo Socken:
{hyreshjelp på halfår 6 rd}
11. Smeden Anders Jäderfors:
{hyreshjelp på halfår 10 rd}
12. afl; Lars Anderssons Enka i Brunnsbacken:
{hyreshjelp på halfår 6:}
13. f. d. Brofogden Erik Jansson Eklund, som tillskjutit fattig-
vården sina tillhörigheter, i månaden 1 lispund mjöl.
14. afl. Per Olof Olssons Enka:
{hyreshjelp på halfår 5 rd}
15. Skomakaren Malmsten, i månaden 1 lispund mjöl.

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn bestämdes
för 6 månader från den 1 instundande Juli till årets slut;
och skulle dessa barn i månaden erhålla.
N:o 1. afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
son {Frans) hos modren - 2,50.
2. afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan 3 barn
hos modren - 4,50
3. afl. Torparen Carl Söderbergs vid Flugmötet 2 barn
hos modren vid Hof - 3.-
4. afl. Drängen Erssons vid Mesta dotter {Mathilda
Catharina} hos Mjölnaren Lundström vid Wipptorp i
Klosters S:n, - 5.-
5.Densammes dotter {Augusta} hos Skomakaren A.
Carlsson vid Hvilsta grindstuga - 5.-
6. afl. Arbetskarlen F. Fredrikssons på Gredby egor
sjukliga dotter
7. f. d. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor son
{Carl Erik} hos modren - 1,40
{och hyreshjelp på halfår 5.}
8. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son {Johan August}
hos Soldaten Flack, hälften mot Gillberga socken, - 3,331/3.
9. afl. Törnbergs på Westermarken dotter, hos modren - 3.-
10. förrymde arbetskarlen P. G. Petterssons ett barn, hos modren 1,40.
11. f.d. Statdrängen Johan Erssons på Gredby egor 2 barn,
hos modren, - 2.-
12. Tegelslagaren Lennholms 2 barn hos modren på Gredby egor - 2.-
{och hyreshjelp på halfår 5 rd}
13. f. d. Soldaten Bolivars dottersson - 1,40.
14. Per Janssons Enkas 4 barn från Hagby, derom
processas med Thorshälla socken - 7,50.
och då det för förra halfåret bestämda
understödet till beklädnad icke utgått, öfver-
lemnades åt Nämndens ordföranden att
efter omständigheterne under detta halfår
lemna detta bidrag istället.
15. Ogifta Albertina Petterssons barn hos Muraren
Eriksson i Kloster Socken, - 4.-
16. Anders Perssons vid Råbergstorp Enkas son
{Albert} hos Jägaren Carl Eriksson i Olofshäll - 6,50.
17. Arbetskarlen Erikssons från från Båtsmansbacken
3 barn hos föräldrarne i Lilla Lugnet - 3,40.
18. afl. Christina Catharina Carlsdotters son
{Johan Adolf} hos hustru Norman - 8.-
19. Samme persons dotter {Emma Carolina} hos
Mormodren Carl Olssons Enka vid Gärdtre - 4.-
(för dottern {Alma Concordia} hos Mormodren
betalar barnfadren Lindström)
20.Faktoriarbetaren Borgmans Enkas 2 barn
hos Snickaren Nilssons Enka vid Åsby - 5.-
(Enkan underhåller ett barn sjelf)
21. Smedsarbetaren Björks dotter {Mathilda Justina}
hos Smeden Joh. Erik Björk i Eskilstuna 3.-
(som halfårsvis betalas)
22. afl. Sofia Andersdotters barn hos Morfadren
vid Åsby Grindstuga - 4.-
(fadren Carl Flodin bidrager dessutom ned 2 rd i mån.)
23. Sofia Persdotters 2:ne barn på Åsby egor:
{understöd för skolgång på halfår 10 Rd}
24. Smedsarbetaren Holmströms barn i Nyköping - 5:-
25. afl. Westergrens på Westermarken 2 flickebarn hos
modren - 6:-

{§.3.}
Nämndens Ordförande hade till sjukhjelp och begrafvnings-
hjelp för Westergren på Westermarken utbetalt tillsam-
mans 14 rd, hvilket godkändes.

{§.4.}
Per Erssons Enka från Berga, hvilken af Rothoff-
ska fonden förut har understöd med 50 rd om
året och dessutom 10 rd i hyreshjelp, anmältes
nu af sonen vara hos honom liggande sjuk af
benskada; och med anledning häraf tillökades
understödet sålunda, att hyresmedlen bestämdes
till 20 rd om året, samt Enkan får fria medi-
kamenter på fondens bekostnad.

{§.5.}
Lars Jonsson i Ekstugan, hvilken förut har 50 rd af
Rothoffska fonden i årligt understöd, begärde
ytterligare sådant för hustrun, som skulle vara sjuk;
men då Lars Jonsson icke var försedd med någon bevis-
ning om förhållandena, kunde FattigvårdsStyrelsen
ej å framställningen fästa afseende.

{§.6.}
Förre Torparen Erik Gustaf Jonssons hustru Anna Sofia Stenbom,
i Stenqvista Socken, hvilken varit i tjenst med Lagers-
berg 1858 och 1859, förekom ock styrkte sig vara
stadd i fattigdom; hvadan hon, enligt Herr E. Hemnings
förevista tillstyrkande, anhöll om understöd från
Rothoffska fonden.

FattigvårdsStyrelsen, för sin del, biföll ett
understöd åt hustru Jonsson af ifrågavarande
fond å 15 rd på halfår; skolande detta
beslut underställas Kyrkorådets pröfning.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D. Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 juni 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104800.

Personrelationer