Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1900

Anmärkning

{Helsovårdssyn den 18 Maj 1900.}

Närvarande: Nämndens dertill enl. § 58
utsedde ledamöter jemte Eskils-
tuna Stads helsovårdstillsyningsman.

{§ 1.}
De af Nämnden den 28 sistlidne April
i §§ 56 och 57 gjorda förelägganden hade
hörsammats på så sätt att latrinhögarna
täckts med torfströ; med anledning deraf
torde någon vidare åtgärd ej vara behöflig.

{§ 2.}
Då afträdet vid Gredby gård, till-
hörig Herr E. Åselius i Eskilstuna, fort-
farande befinnes i samma dåliga
skick, som vid föregående syner, och
då Förste provinsialläkaren i länet
vid sin inspektionsresa anmärkt det-
ta förhållande samt nu utrönts att
latrinen, då gödselkistan blir för full,
rinner in i närliggande vedbod, före-
slås, enär afträdet är beläget vid
Stadens tullgata och följaktligen må-
ste anordnas efter andra förhållan-
den än de som råda på landsbyg-
den, att gårdens egare måtte åläg-
gas att anskaffa kärl, stående
på tätt underlag å lämplig höjd
öfver gödselkistan, till nämnda afträde.

{§ 3.}
Vid de uthus å prestgårdens egor,
som arrenderas af expressföreståndaren
C A. Åhman bör bakgården rengöras och
fyllas samt grusas och afträdet för-
ses med ett nytt kärl samt lucka;
hvarhjemte v. Länsman Peterson i Nyfors
bör anmodas att efterhålla de luffare
som begagna uthusen till nattherberge
och osnygga på gården.

{Helsovårdssyn den 18 Maj 1900}

{§ 4}
Några mindre anmärkningar å ett
afträde vid Stålfors lofvade egaren ställa
sig till efterrättelse, hvadan vidare åtgärd
härutinnan ej behöfves.

{§ 5}
Vid Slagtaren E. Söderbergs slagteri
i Björkvik anmärktes att ett bord, för
åstadkommande af större renlighet,
borde beklädas med zinkplåt samt en
lufttrumma anbringas i slagteriet;
med anledning häraf föreslås att å-
läggande i nämnda syfte utfärdas.

{§ 6.}
Slagtaren C.J Flodin vid Kolsta soldat-
torp lofvade, efter tillsägelse, att anbrin-
ga lufttrumma i sitt slagteri.

{§ 7.}
Slagtaren C.J. Johanssons i Kolsta
hustru lofvade att låta zinkbekläda
ett bord i det rum i korftillverkningen
sker samt ett bord i slagteriet.

{§ 8.}
Hos Slagtaren L.E. Larsson i Alsäller
fans zinkbeklädnaden å ett bord trasig
hvilket enligt löfte snarast skulle lagas.

{§ 9.}
Enkan Edla Johansson i Flacksta lof-
vade likaledes låta zinkbekläda 2:ne bord
som användas vid korftillverkning.

{§ 10.}
Förutom här anmärkta mindre bristfäl-
ligheter befunnos samtliga slagterier i ett
godt skick, samt renlighet och snygghet iakt-
tagna.

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/C, Hyltén Cavallius/
/J,E, Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 maj 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104802.

Personrelationer