Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 november 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 november 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
17 November 1866.

{§.1.}
Tillkännagafs att Nämndemannen Anders Andersson i
Faskunge genom förrättandet af vägsyn varit för-
hindrad att infinna sig å Nämndens Sammanträ-
de den 31 sistl. October, hvilket förfall äfven
varit anmäldt hos Ordföranden dagen förut.
Af denna anledning befriades Andersson från
utgifvandet af den ålagda plikten 4 Rd [riksdaler] för sitt
uteblifvande.

Böterne erlades nu för Herr Baronen D.
Hermelin och S. Palmgren med 4 Rd af dem hvardera.

[§.2.]
Föredrogs ånyo förslaget till utgifts- och inkomst-
stat för år 1867; och antog Nämnden
förslaget för utgifterna, utgörande
till Fattigvården- Rd 1000:-
till andra Kommunal utgifter- 550:-
till Grafkassan- 67:-

Summa Rmt[riksmynt] Rd 1617:-

Hvaremot uttaxeringen föreslogs
att blifva:

a.) till Fattigvårdsbehofven:
personlig afgift, à 20 öre för man och
à 10 öre för qvinnkön- 79,40.
af Statdrängar à 1 Rd, handtverkare och
Inhyseshjon och Backstugusittare à 2 Rd;
Jordtorpare à 50 öre, som beräknas utgöra- 218,50.
Uttaxering å 9685. fyrkar à 6 öre- 581:-
af behållningen beräknas- 121:10. 1000:-

Transport- 1000:-

b.) till öfriga Kommunalbehof, lika med förra
förslaget, à 5 öre p:r fyrk- 607.85.

c.) till Grafkassan, lika med förra förslaget- 80,30.

Summa Rd 1688.15.-

/C;Bergstedt/

/Mauritz Posse/
/D; Hermelin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 november 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104789.

Personrelationer