Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 oktober 1896

Anmärkning

{1896 17 October i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter utom
Herr O. Eriksson, som med
godkändt förfall var förhind-
rad tillstädeskomma

§129.
Upplästes inför Nämnden för förklaring
afgifvande handlingar i målet, rörande
Eskilstuna fattigvårdsstyrelses kraf
mot Fors socken för 18 dagars vård och
underhåll intill den 2. dennes à 75 öre pr dag med
13,50 af enl läkarebetyg sinnessjuke smi-
desgesällen Frans Oscar Pettersson från
Lorensberg A. i Nyfors; och som bemälde
Pettersson eger hemortsrätt härstädes,
beslöt Nämnden att i infordrade för-
klaringen godkänna berörde kraf.

[ MARG:{F. O. Pettersson}
{fr. Lorentsberg}]

§130.
Uppå anmälan af vederbörande di-
striktsledamot att ogifta Johanna Pet-
tersson, omtalad i § § 22 o 107 härofvan, anhållit om
understöd dels till lifsuppehälle, som
hon saknade och dels till reshjelp
till Nyby, der hon uppgaf sig skola
få hushålla för en enkling, beslöt
Nämnden i syftemål att hon möjligen
skulle kunna erhålla bemälda anställ-
ning och sålunda försörja sig, att nu
tilldela henne två Kronor att utgå
ur kommunens kassa.

[MARG: {Josefina Pettersson}]

§131
Nämnden uppdrog i likhet med föregående
år åt fjerdingsmannen C. A. Thorild samt
sin Ordf. att upprätta förteckning till
framläggande inför kommunalstämman
öfver de personer inom socknen, hvilka
på grund af fattigdom eller

{1896 17 October i Sockenstugan}

sjuklighet böra blifva befriade från
erläggande af mantalspenningar för
år 1897.

[MARG: {Befrielse fr.Mantals}
{pengar ; förteckning}]

§132
Inför Nämnden upplystes att under-
stödstagande Anders Persson med hustru
från Åsby gård i enlighet med Nämndens
förut fattade, ehuru ej protokollförda,
beslut blifvit intagne vid Tacktorp.
enär bemälde gård sjelf tagit i anspråk
den af dem inhysta bostadslägenheten

[MARG: {And. Perssons}
{Åsby till Tacktorp}]

§ 133.

Beslöts att protokollet skulle
justeras Lördagen d. 7 instundande
November af Herrar S. Starck och

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104790.

Personrelationer