Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 mars 1888

Anmärkning

{1888 den 17 Mars.}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, F. Persson, C. O. Jonsson,
O. Eriksson, C. H. Bergstedt, C. G.
Pettersson och A. G. Andersson, hvar-
jemte under behandlingen af det i §
angifna ärende infann A. P. Andersson
och intog sin plats i nämnden

§25.
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes, granskades och godkändes samt under-
skrefs.

[MARG: {Protokollet.}]

§26.
Nämnden beslöt att på kommunens bekostnad
skall inköpas senaste upplagan af Lundqvists
lagbok samt en utkommen handbok rörande
mantals- och skattskrifningarne.


[MARG: {Böcker}]

§27.
Nämnden beslöt godkänna tvänne utbetalnin
gar å tillsammans 12 Kronor till begrafnings-
hjelp för aflidne förre torparen Per Olsson
från Lilla Myrtorp

[MARG: {Per Olsson i}
{Myrtorp.}]

§28.
Som ofärdige Fabriksarbetaren C. G. Eriksson
från Lindtorp hvilken 2:ne särskilda gånger
besökt Bie badanstalt och derstädes syn-
bart förbättrats, nu ytterligare föreskrifvits
sådan badkur, men saknade medel dertill,
så beslöt nu nämnden lemna ordföranden
i uppdrag att för bemälde Eriksson söka fri-
plats vid Bie eller ock plats mot nedsatt
afgift; Skolande erforderliga kostnader för
sådan badkur gäldas af kommunens medel.

[MARG: {C. G. Eriksson}]

{1888 den 17 Mars}

§29.
Ordföranden anmälde, att öfverenskommelse
träffats, att underhållet för förre drängen Carl
Fredrik Andersson skall såsom hittils utgå
med 1 Krona 50 öre i hvarje vecka samt upp-
höra med April månads utgång

[MARG: {C. Fr. Andersson}]

§30.
Nämnden beslöt godkänna en utbetalning å
3 Kronor till Johannes Nilsson under sjuk-
dom.

[MARG: {Tillfällig hjelp.}]

§31.
I anledning af Landshöfdinge Embetets genom
resolution den 3 i denna månad infordrade yttran
de beslöt nu Kommunal Nämnden vitsorda
Arbetaren Olof Alfred Holmströms från
Westermarken N:o 17 redbarhet och ordentlighet
samt lämplighet för idkande af gårdfarihandel
hvarom han hos Konungens Befallningshafvande
gjort ansökning; och skulle utdrag af proto-
kollet härom medelas.

[MARG: {Gårdfarihandel}]

§32
Föredrogs en af fattigvårdsStyrelsen i Eskils-
tuna hos Konungens Befallningshafvande
framstäld ansökning om åläggande för
Fors Socken att ersätta understöd, som lem-
nats till förre arbetaren Nils Nilsson samt
att för framtiden om honom taga vård;
och beslöt nu nämnden, då Nils Nilsson
eger hemortsrätt inom Fors Socken samt under
stödet lemnats på grund af 1§ i fattigvårds
förordningen, i afgifvande förklaring er-
känna krafvets befogenhet; hvarjemte

{1888 den 17 Mars}

skrifvelse skall aflåtas till fattigvårdsStyrel-
sen i Eskilstuna med underrättelse, att sock-
nens fattigvårdsStyrelse från och med den 1
nästkommande April sjelf öfvertager fat-
tigvårdsbestyret med Nils Nilsson, hvars
underhåll skall utbetalas med 5 Kronor ofvan
nämnde dag, och derefter med 3 Kronor i må-
naden.

[MARG: {Nils Nilsson}
Se § 42]

§33.
Ledamoten C. H. Bergstedt anmälde, att hos
förre soldat J. Goffe å Skjulsta egor vistades
en sjuk qvinna Maria Lennholm född år
1820, samt att denna qvinna saknade nödig
vård; i anledning häraf beslöt nämnden
lemna Herr Bergstedt i uppdrag att bereda
sagda qvinna nödig vård samt få de härför
nödiga medel ersatta af Kommunens Kassa;
derjemte skall Herr Bergstedt söka utröna
Maria Lennholms hemortsrätt hvarefter ordfö-
randen skall ega att efter samråd med Herr
Bergstedt och efter sig företeende omstän-
digheter utföra rättegång mot annan kom-
mun, om skäl dertill förefinnes.

[MARG: {Maria Lennholm}]

§34.
I anledning af att Landshöfdinge Embetet genom
resolution af den 14 dennes infordrat Kommunal-
Nämndens yttrande öfver enkefru M.
Freeses hos Konungens Befallningshafvande gjor-
da ansökning om rätt att idka värdshusrörelse
med utskänkning af spritdrycker vid ut-
värdshuset Sommarro under instundande som-
marmånader från och med 1 Maj till och med


{1888 den 17 Mars}

den 30 derpåföljde September samt under de
vilkor i öfrigt ansökningen närmare inne-
håller, föredrogos de remitterade handlingarne,
efter hvilkas uppläsande yrkades, {dels} att
nämnden såsom sitt infordrande yttrande skulle-
då de af nämnden under flera föregående år an-
förda skäl icke af Konungens Befallningshaf-
vande ansetts vara af beskaffenhet att föranleda
till afslag å ansökningen- förklara sig ej
hafva något att erinra mot bifall till densamma,
{dels ock} att som Konungens Befallningshafvande
under förlidet år icke ansett de af nämnden an-
förda skäl vara af beskaffenhet att föranleda till
afslag å ansökningen, så har nämnden nu ej något
vidare att anföra, men anser dock önskligt, att
den sökta tillåtelsen ej beviljas, synnerligast som
värdshusrörelsens idkande vid ofvannämnda lägen-
het under förlidet år förorsakat till åtal föran
ledande oordning; efter slutad öfverläggning blef
vid verkstäld votering det förstnämnda yrkan-
det bifallet med fem röster mot fyra, som
afgåfvos för det sistnämnda yrkandet.

[MARG: {Sommarro}]

§35.
Herrar C. H. Bergstedt och C. O. Jonsson
utsågos att fredagen den 23 dennes justera
detta protokoll hos ordföranden.

Som ofvan.
/A. Svedin./
/C. H. Bergstedt/

Vid justeringen af förestående protokoll

{1888 den 17 Mars}

ingåfvos af ledamöterna lokomotivföraren A.
P. Andersson och Gårdsegaren C. O. Jonsson
en gemensam skriftlig reservation mot be-
slutet i §34 här ofvan, varande denna reser
vation af följande lydelse:

"Emot det af Kommunal Nämnden i Fors
Socken den 17 innevarande Mars fattade be-
slut angående rättighet för enkefru Mathilda
Freese till utskänkning af spirituösa drycker
vid lägenheten Sommarro i Fors Socken från den
1 Maj till den 1 Oktober detta år få under
tecknade, medlemmar af samma Kommunal-
Nämnd anföra reservation.

Då Nämndens ifrågavarande beslut fat-
tades med endast en rösts öfvervigt och var
af innehåll att vederbörande inom nämnden
mot utskänkningen vid berörda Sommarro
icke hade något att erinra, utan att man
sålunda öfverlemnade saken till Kongl. Majt:s
Befallningshafvandes afgörande, så få under
tecknade såsom motiv för sin reservation
anföra hurusom vid ifrågavarande Sommarro
den tid under förlidet år utskänkning derstädes egde rum,
ej så sällan störande uppträden förekommo
till stort obehag för i närheten boende per-
soner äfvensom att olaglig utskänkning vid
platsen utöfvades, för hvilket åtal mot
vederbörande ock så blef anstäldt;
och härförutom är det bevisligt att under
September månad förlidet år vid ett till-
fälle knifskärning vid ifrågavarande utskänk
ningsställe förekom, ehuru denna tilldragelse

{1888 den 17 Mars}

icke blef föremål för laga beifran.
Slutligen anse vi oss böra erinra, hurusom un-
der föregående år, utan sockennämndens höran-
de utskänkningsrättigheter vid omför-
mälda Sommarro öfverlemnades till annan
person.

På grund af dessa sakförhållanden få vi för-
den skull vördsamt anhålla, att Konungens
Befallningshafvande, utan afseende å nämndens
i ärendet fattade beslut, icke måtte bifalla den
framstälda ansökningen om utskänkning af
Spritdrycker vid Sommarro under innevaran-
de år. Esplund i Fors Socken den 20 Mars
1888.

/A. P. Andersson/
Kommunalledamot
/C. O. Jonsson/
Kommunalledamot

Herrar A. P. Anderssons och C. O. Jonssons egen-
händiga namnteckningar bevittna

/Carl Aug Svensson/
/C. A. Thorild/

Justerat den 23 Mars 1888
/C, O, Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104788.

Personrelationer