Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1893

Anmärkning

{1893 den 17 Juni i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande,
samt Herrar Korell, Eriksson, H. Persson,
Söderbäck Starck, Jonsson, J. G. Andersson
och Westersson, hvaremot Herrar S. Persson
och Thorild anmäldes vara af andra
sammanträden hindrade.

§101.
Sedan, på sätt §96 i protokollet här
ofvan angifver, underrättelse erhållits
att L. G. Sundmark kan erhålla
arbete hos Fabrik. Alfr. Backlund
i Eskilstuna, så skulle han få från
fattiggården utskrifvas.

[MARG: {Lars G. Sundmark}]

§102.
Bestämdes halfårsunderhållet för
kommunens utom fattigvårdsinrätt
ningen varande underhållshjon
sålunda. {Äldre}
1:o Johanna Berglund, erhåller den 1
Oktober 12:50.

2:o Kristina Charlotta Björk-
lund för månad 2:

3:o Sofia Wilhelmina Bergendahl
för månad 11.

{Barn}
1:o Erik Albert Gillström, hos enkan
Flack för månad 5:-

{Westermarkens fattiga.}
1:o Maria Andersson i N:o 44 för månad 6:

2:o Gustaf Olsson Bing i N:o 44 för månad 4:

3:o Carin Ersson i N:o 2 för månad 4

4:o Augusta Charlotta Ågren, Stuga för månad 6

5:o Stina Andersson i Larslund för månad 4

6:o Carolina M:a Svensson N:o 3 för månad 3

[MARG: {Halfårsunderhåll}]

{1893 den 17 Juni i Sockenstugan}

§103.
För underhållshjon, tillhörande främ-
mande samhällen bestämdes halfårs
underhåll från den 1 Juli sålunda:

Hjon från Eskilstuna Stad
1:o Frans Aug Pettersson, för qvartal 15:

2:o Anna Lotta Eckerstedt, för qvart 10:
för månad 4

3:o Maria Christina Lindberg, för qvartal 12:-

Hjon från Strengnäs Socken
4:o Ida Wilhelmina Björling, för qvartal 12:50

Hjon från Vestra Vingåkers Socken
5:o Carl Olof Fredrik Berg, för qvartal 24:

Hjon från Stockholms Stad
6:o Maximiliana Mathilda Charlotta
Wetterström, för månad 6.

[MARG: {Halfårsunderhåll
främmande hjon}]

§104.
Ordföranden Skulle ega afgifva in-
fordrade påminnelser i fattigvårdsmå-
let rörande arbetaren Johan Erik Segelström
och dervid yrka bifall till framställ
ningen

[MARG: {Joh. Er. Segelström
fr. Stockholm}]

§105
För förklarings afgifvande föredrogos
ansökningshandlingar rörande un-
derstöd till förra pigan Johanna An-
dersdotter i Eskilstuna N:o 387 och 388, hvil
ken är född år 1836; och beslöts att
ordföranden Skall i afgifvande förkla-
ring erkänna krafvets befogenhet, hvar-
efter nämnden, om behofvet af under-
Stöd är af fortgående beskaffenhet, vill
efter Sig företeende förhållanden vidare i
saken besluta.

[MARG: {Johanna Andersdotter}]

{1893 den 17 Juni i Sockenstugan}

§106.
För förklarings afgifvande föredrogs
ansökning från fattigvårdsStyrelsen
i Eskilstuna om ersättning för under-
Stöd till förrymde Guldsmeden Gustaf
Bäckmans fem minderåriga barn;
Som familjen eger hemortsrätt i
Fors Socken och under-
Stödet föranledts af sådant behof
som omtalas i 1§ af gällande för
ordning om fattigvården, Skulle ordfö
randen i afgifvande förklaring med-
gifva krafvets befogenhet.
Tillika beslöts att barnen Skola för
flyttas till fattiggården att der åt-
njuta vård samt barnens fader
vederbörligen efterlysas.

[MARG: {Gustaf Bäckmans barn}]

§107.
Sven Svenssons enka från Skjulsta
företrädde och begärde understöd
för framtiden, men hänvisades
hon att vid behof af fattigvård
intags å fattiggården.

[MARG: {Sven Svenssons enka}]

§108.
Likaledes företrädde Adolf Bo-
qvists hustru med begäran om
understöd och hyresbidrag, men
beslöt nämnden vidblifva det en-
ligt §143 i protokollet för den 12
Oktober Sistlidet år fattade be-
Slut att familjen Skall förflyttas
till fattiggården, dit den på
anmodan skall afhemtas af
skjuts från gården

[MARG: {Adolf Boqvist}]

{1893 den 17 Juni i Sockenstugan}

§109
Anna Sofia Widerholm från Carl Johans-
torp, hvilken är född den 19 Februari
1827, företrädde och begärde hyresbi-
drag af 50 Kronor för år, men be-
Slöt nämnden hennes intagande å
fattiggården, då hon befinnes icke kun-
na vårda Sig Sjelf

[MARG: {Anna Sofia Widerholm}]

§110
Ledamoten F. T. Söderbäck inbetalade nu
två Kronor böter för uteblifvande från
nämndens sammanträde den 10 dennes utan
anmäldt förfall

[MARG: {Två (2) Kronor böter}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justerad
/H. Persson/
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104786.

Personrelationer