Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1892

Anmärkning

1892 den 17 Juni hos ordföranden
Närvarande voro undertecknad
ordförande samt Herrar Stark,
Thorild, Westersson, Söderbäck
och suppleanten Blomqvist.

§70.
Sliparen Frans Theodor Widerholm,om hvilken för-
mäles i §§56 och 61 i protokollet här ofvan,hade
denna dag, genom vederbörande kronobetjenings
försorg,blifvit från Mölntorp i Westmanlands
län förpassad till undertecknad ordförande;
och blef nu Widerholm förekallad inför nämn-
den samt blef i enlighet med föreskriften i 35§ 4 mom.
i Kungl.förordningen om fattigvården den 9 Juni
1871 varnad för det han visat olydnad mot
fattigvårsStyrelsen samt vägrat fullgöra ho-
nom föresatt arbete och olofligen aflägsnat
sig från fattiggården; derhjemte erhöll han nu
förständigande att ofördröjligen begifva Sig
till fattiggården Tacktorp och der anmäla
sig hos föreståndaren samt verkställa det
arbete, som denne, till hvilken fattigvårds
Styrelsens husbonderätt öfver vid anstal-
ten intagna hjon blifvit öfverlemnad,ho-
nom föresätter,vid äfventyr,i händelse af
upprepad olydnad och fortsatt vägran
att fullgöra fattigvårdsStyrelsens före-
skrifter att förhållandet kommer att an-
mälas hos Konungens Befallningshafvande
med yrkande,att Widerholm må ådömas
tvångsarbete.

Som ofvan

/A.Svedin /

Justeradt

/Sig,Starck/
/A.J.Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104785.

Personrelationer