Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1882

Anmärkning

{1882 den 17 juni}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar: E.Eriksson i Tacktorp
F. Persson i Faskunge
P.G. Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta
C.G. Pettersson i Gredby
Jonas Ersson i Stenby och
A.F. Eriksson i Flacksta

§18.

Mönstrades församlingens äldre fattiga
och bestämdes deras underhåll för näst-
kommande år sålunda:

{A.) Inom fattighuset.}

N:o 63) Enkan Beata Khilman, för månad 5:-
Gratifikation för halfår 2:

1) Enkan Carin Persdotter, för månad 5:-
2) Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
4) Brita Catharina Persdotter för månad 4:50
6) Fredrik Schefting för månad 4:50
7) Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
8) Lars Larsson för månad 4:50
9) Anna Brita Flodin för månad 5:50
12) Sven Svenssons enka för månad 1:50
71) A.F. Anderssons enka för månad 4:50
73) Enkan Sofia Norman för månad 3:-

{B.) Utom fattighuset.}

N:o 13) Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för månad 2:-
14) Lars Anderssons enka fr. Brunnsbacken, för månad 2:-
15) Per Perssons enka Maja Lisa, hyra för halvfår 5:-
ved för halfvår 5:-

16) Jonas Jonssons hustru i Svartkällan, för månad 1:-
17) Arbetskarlen Johan Björkman jemte familj
i Eskilstuna hyra för qvartal 7:50

20) Johan Schönings enka i Hof, för månad 2:


{1882 den 17 juni}

22) Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 4:-
23) Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 3:-
24) Enkan Johanna Berglund för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5:-

25) Enkan Maria Christina Lundgren, för qvartal 5:-
26) Enkan Carin Westerlund för qvartal 5:-
27) Nils Perssons enka Christina för månad 3:-
28) Enkan Carolina Norstedt, för qvartal 10:-
31) Enkan Carin Sundberg för qvartal 5:-
32) Johan Fredr. Ersson i Lilla Lugnet, under
vintermånaderna 1:50

38) Skolläraren S.W. Österbergs enka, för månad 3:-
hyreshjelp för qvartal 8:-

40. Gustaf Perssons i Hof svagsinte son Carl Oskar
hos Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
till kläder för halfår 10:-

51) Svagsigte Carl Erik Gustafsson hos Torparen
Gustaf Jansson vid Ängstugan, för månad 10:-
till kläder för halfår 5:-

64) C.O Hellqvists enka Brita Larsdotter, för månad 2:50
68) Mathilda Tillbom vid Hagby, för månad 5:-
72) f.d. Soldat Johan Frick, för månad 1:50
75) Erik Anderssons enka Stafva, för månad 2:-
76) Enkan Charlotta Hallqvist för månad 3:-
80) f.d. Torp Per Olsson från Backa för månad
3:-
[Marg:{Äldre fattiga}

§ 19.

Likaledes mönstrades församlingens fattiga
barn och bestämdes deras underhåll för
nästkommande halfår sålunda:

N:o 33) Albertina Perssons son Carl Willhelm hos
Brita Carlsdotter vid Clastorp under Ribbinge
lund, för månad 5:-
till kläder för halvfår 5:

{1882 den 17 juni}

N:o 35) Christina Catharina Carlsdotters dotter Anna Carolina
hos mormodern Carl Olssons enka vid Gärtre
i Kloster Socken, för juli månad 5:-
till kläder 5:-

36) Smeden G.R. Holmströms dotter Mathilda hos
modern vid Lilla Lugnet, för juli 5:-
derefter för månad 3:-

37) Enkan Brita Sjökvists vid Berga barn, för mån 10:-
42) Gustaf Perssons i Hof dotter Wilhelmina Sofia
vid Solskenet i Lijsta Socken, för månad 5:-

43) Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina
Josefina hos Skomak. Löfgren vid Lundby, för mån 6:-
till kläder 5:-

45) Samme mans son Carl Evald hos Lars Olsson
vid Löflund, för månad 6:-
till kläder 5:-

47) Anders Perssons vid Åsby dotterdotter
Sofia Albertina, för månad 2:-

48) Hultgrens enka Clara Christina Lundholms
2 barn hos modren, för månad 5:-
hyreshjelp för qvartal 5:-

49) Gustaf Bolivars dotterson Carl hos Skomak
Norin i Thorshälla, för juli månad 4:-

50) Samme persons son Johan hos
morfadren vid Skölby, för månad 4:
till kläder 5:

52) Lars Fredrik Anderssons enkas 4 barn
hos modren i Eskilstuna, för mån 10:-
hyreshjelp för {qvartal} 16:25

53) C.O. Engströms son Carl Evald hos Smeden
Grönberg, för månad, för månad 6:
till kläder 5:-

54) Samme mans son Ernst Olof hos Smeden
Ekholm, för månad 6:-
till kläder 5:-

{1882 den 17 juni.}

N:o 55 Samme mans dotter Adèle Elisabeth hos fabriksidka
ren Forsberg i Eskilstuna, för månd 6:-

57) Erik Anderssons i Kohlsta son Carl Johan
hos A.G. Andersson i Kohlsta, för månad 6:-
till kläder 5:-

§ 20.

Beslöts att till hjonen i fattighuset skulle så
som vanligt bestås i stället för midsommars
kost 3 Kronor person samt kontant 50 öre
hvilket till 9 hjon utgör 31 Kronor 50 öre

[Marg:{midsommarkost.}]

§ 21.

Beslöts att för fattighuset skulle anskaf-
fas dels 2 fensterrutor, dels en större gryta
om 10 Kannor dels ock en bundt väf
till madrassvar.

[Marg:{Extra till fattighuset}]

§ 22

Sedan af Malmö Barnhusfonds medel bidrag
erhållits för gossen Carl Fredrik Bernhard
Dufbergs vård och underhåll vid Institutet
i Bollnäs, beslöts att Skräddaren Dufbergs
bidrag för samma ändamål intill den 1 juni
detta år skulle utgå med 43:75 Kronor

[Marg:{Carl Bernh. Dufberg}]

§ 23

Beslöts att de till enkan Sofia Norman
lemnade extra bidrag under sjukdom
tillsammans 4 Kronor skall utgå
af Kommunens Kassa

[Marg:{Sofia Norman}]

§24

Med anledning af Kongl. Majt:s Nådeiga
Förordning om minderårigas använ
dande iFabrik, handverk eller an-
nan handtering beslöt nämn
den att den nämnden såsom Helsovårds
nämnd enligt nämnda förordning ålig
gande tillsyn och kontroll skall

{1882 den 17 juni}

utöfvas af nämndens ordförande jemte
ledmöterna A.F. Eriksson i Flacksta
och C.G. Pettersson i Gredby, hvilka
säväl tillsammans som ock hvar
för sig äro berättigade att sådan till-
syn och kontroll utöfva

§ 25.

På sätt §15 i protokollet här ofvan angifver
hade undertecknad, nämndens ordförande, samt
ledmöterna Jonas Ersson i Stenby och C.G.
Pettersson i Gredby vid olika tillfällen besigti-
gat trädgårdsmästaren A. Söderqvists latrinupp
lag å Knoptorps egor; dessa funnos placerade
å den mot staden liggande sluttningen af en
större backe invid mangårdsbyggnaden å Knop-
torps egor samt i närheten af flera bostäder
med talrik befolkning, samt voro utbredda
på en längd af cirka 160 fot och till en bredd
af 10 till 20 och befunnos nu till hufvudsak-
lig del täckta med ett mycket tunnt lager af
halmstybb, som dock icke kunde förhindra
spridandet af ohelsosam stank från de-
samma. I betraktande häraf samt af den
fara för allmänna helsotillståndet, som
under den nu stundande varmare årstiden
måste förorsakas genom sådana upplag som
ofvan beskrifna beslöt nämnden:

dels ålägga Söderqvist vid förnyadt vite af
15 Kronor att hafva inom 14 dagar efter af
detta beslut erhållen del antingen låtit bort-
föra ifrågavarande latrinupplag till sådan
plats att fara för de omkringboendes helsa
ej förorsakas eller ock, på sätt Herr provinsial-
läkaren Doktor J.A. Ekelund i sitt utlåtande
föreskrifvit, låta blanda desamma med jord,

{1882 den 17 juni}

kalk eller andra ämnen i tillräcklig mängd
att förekomma spridandet af ohelsosam stank,
hvarefter illaluktande ämnen ej vidare
må å ifrågavarande plats uppläggas utan
föregången blandning,
dels att efter nu föreskrifna tids förlopp
ny syn skall förrättas af nämndens leda-
möter A.G. Andersson i Kholsta och C.G.
Pettersson i Gredby,

dels ock slutligen i betraktande deraf
att trädgårdsmästaren Söderqvist efter flera
föreställningar i liknande fall, jemväl under
sistlidet år, nu underlåtit ställa sig till
efterrättelse nämndens i sundhetens intresse
gifna föreskrifter, han skall anmälas till
åtal under yrkande att han må dömas
utgifva det försutna, af nämnden den
30 sistlidne Maj förelagda, vite af Femton
Kronor.

[Marg:{Latrinupplag.}]

§ 26

Beslöts att detta protokoll skall justeras
den 23 dennes af Kyrkvärden P.G. Anders-
son i Kohlsta och A.F. Eriksson i Flacksta

[Marg:{Protokollet.}]

Som ofvan

/A. Svedin./

/P.G.Anderson/

/A.F. Ericsson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 juni 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104787.

Personrelationer