Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 februari 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 februari 1906

Anmärkning

{I Prostgården den 17 Februri 1906.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamö-
ter utom Herr Starck som för
sin oanmälda utevaro fälldes
att böta Två kronor, som tillfalla
hjonen vid Tacktorp.

[MARG: Böter bet.]

{§18.}
För Nämnden företrädde f. torparen
Erik Larsson från Skjulsta grindstuga och
företedde en sparbanksbok å kr 758:60, utgöran-
de sonen Gustaf Adolf Eriksson Ceders tillgån-
gar. (§10) Då. Nämnden ansåg att Larsson
borde erhålla någon ersättning för den tid
sonen legat sjuk i hemmet tillsades Larsson
att till nästa sammanträde inkomma med
uppgift denna tid.

[MARG: G. A. Eriksson-Ceder
{§33}]

{§19.}
För Nämnden företrädde änkan Hanna
Sofia Tillström från Karlsborg N:o 1 å Lundby,
född 14/11 1866, och begärde hjälp för sig och sina
sex minderåriga barn 2-14 år gamla. Då
emellertid behofvet syntes vara af den be-
skaffenhet att månatligt understöd föga
försloge, uppsköts frågan till sammanträdet
den 24 dennes för att då närmare utredas.

[MARG: Hanna S. Tillström
§36]

{§20.}
Af Löjtnanten H. Lindhé vid 1905 års 3:e
ordinarie kommunalstämma väckta
förslaget om ett anslag af Tvåhundra
kronor till anordnande af undervisnings-
kurser för jordbrukare, blef af Nämnden
tillstyrkt.

[MARG: Småbrukarekurser]

{§21}
Föredrogs en af fru Ebba Malmborg å
föreningen "Sanatoriehjälp åt obemedlade
lungsjuka" vägnar till kommunalnämnden
ingifven skrifvelse, med anhållan om ett
bidrag för år 1906 af Sjuhundra kronor,
att användas till bestridande af driftskost-
naderna vid ett tillämnadt hvilohem
för sådana lungsjuka, hvilka, under
väntan på vård å något af sana-
torierna, ej lämpligen kunna vår-
das i hemmen. Skrifvelsen, som åt-
följdes af föreningens årsberättelse,
innehöll uppgift om antalet lung-
sjuka i pastoratet, och framgick
däraf, att de på Fors socken be-
löpande sådana sjuka, utgjorde
omkring en tredjedel af hela
antalet. Därjämte meddelades, att
föreningen af Eskilstuna stad be-
gärt Ettusen kronor jämte fri lä-
kare vid hvilohemmet samt af
Klosters socken Trehudra kronor.

Då framställningen syntes
kommunalnämnden särdeles be-
hjärtansvärd, och ett sådant skil-
jande af de sjuka från de friska,
i ett jämförelsevis tidigt stadium
af sjukdomen, äga stora fördelar,
beslöt nämnden hos kommunal-
stämman förorda bifall till an-
sökningen sålunda, att, därest
det tillämnade hvilohemmet kom-
mer till stånd, Fors socken för
år 1906 bidrager till kostnaden för
de sjukas underhåll därstädes med
ett belopp af Sjuhundra kronor,
att i två omgångar mot kvitto ut-
betalas med halfva beloppet hvardera
gången; skolande medlen, därest
ej hvilohemmet kommer till stånd,
användas till utvidgandet af nu be-
fintliga ligghallar. På därom af

17.2.06.

föreningen under hand gjord framställ-
ning, föreslår Nämnden att kommu-
nalstämman måtte utse en person att,
för kontrollerande af medlens rätta an-
vändning, i föreningens styrelse taga
säte och stämma, och föreslår nämn-
den därtill sin ledamot Herr W. Wester-
gren.

[MARG: Anslag till hvilohem
för lungsjuka]

{§22.}
Sedan i §15 här ofvan omnämnde L. F.
Ringström skaffat sig löfte om arbete hos
fabrikören Per Eriksson å Rademachergatan
i Eskilstuna, blef hans begäran att varda
utskrifven från fattiggården bifallen.

[MARG: L. F. Ringström]

{§23.}
Af understödstagerskan Anna Lotta Lars-
son, boende i Tumbo, framställd begäran om
förhöjdt understöd bifölls på det sätt, att
hon ägde att blifva intagen vid fattig-
gården, så snart hon därom framställde
anmälan, och där erhålla full försörjning.

[MARG: Anna Lotta Larsson]

{§24.}
Föredrogs Malmöhus länsstyrelses utslag
den 3 dennes med åläggande för i §12 här ofvan senast
omnämnda Carl Rickard Larsson att ersät-
ta Fors socken, dels med 50 kronor, för hvad
socknen intill den 1. Oktober 1905 påkostat
hans familj, dels ock hvad familjen efter
sagda dag erhållit; och beslöt fattigvårds-
styrelsen, att Larsson skulle, jämlikt 35
§ fattigvårdsförordningen, förständigas att an-
tingen genast inbetala ådömda beloppet
eller ock inställa sig vid socknens fattig-
gård, för att därstädes genom arbete af-
tjäna sin skuld. Detta beslut skulle Lars-
son genom stämningsmän tillställas.

[MARG: C. R. Larsson]

{§25.}
Föredrogs och lades till handlingarna

17.2.06.

Länsstyrelsens utslag af den 25 nästlidne Janu-
ari, med åläggande för Fors socken att ersätta
Lids socken för i §192/05 omnämnda Elin Josefina
Andersson tilldelad fattigvård. Då hon nu vistas
i Kloster samt här på grund af sjukdom begärt
hjälp; skulle hon, närhelst hon önskade, erhålla
full försörjning vid Tacktorp, om hvilket beslut
hon samt Klosters fattigvårdsstyrelse skulle un-
derrättas.

[MARG: Elin Josefina Andersson
§32]

{§26}
Föredrogs och lades till handlingarna
Kungl. Kammarättens utslag af den 20. De-
cember 1905, hvarigenom Fors socken befri-
ades från ådömda skyldigheten att be-
tala sjukvård för i §74/04 senast om-
nämnde Ernst Hjalmar Svedin.

[MARG: E. H. Svedin]

{§27.}
Föredrogs och lades till handlingarna
Kungl. Kammarrättens utslag af den 27
December 1905, hvarigenom Fors sockens
besvär öfver ådömd ersättningsskyldig-
het för i §47/04 omnämnda Maria Elisa-
bet Olsdotter i Säby ogillades.

[MARG: Maria E. Olsdotter
{§145}]

{§28}
I bagaren J. F. Nordströms hustrus konkurs skul-
le (1904 och) 1905 års utskylder, påförda mannen,
bevakas, därest något vore att därmed vinna.

[MARG: Bev. i konkurs]

{§29}
I §119/04 senast omnämnde O Petters-
son, hvilken då var intagen vid Tacktorp,
hade af föreståndaren i början af som-
maren 1905 fått tillstånd att besöka sina
släktingar i Österåker men sedermera
icke låtit sig afhöra. Då rykten vore
ute, att Pettersson därstädes skulle er-
hållit några arfsmedel, uppdrogs åt
ledamoten Laurén att söka utforska
förhållandet, och skulle blifvande åt-

17.2.06.

gärder på resultatet häraf grundas.

[MARG: O. Pettersson]

{§30.}
Till vårdande af i §2 omnämnde fakto-
riarbetaren J. A. Blomqvists i Nyfors 66 hustru,
hvilken senare tidtals varit sinnesrubbad,
hade särskild sköterska måst anställas.
Fattigvårdsstyrelsen godkände nu denna
åtgärd; och skulle ersättningen härför tills-
vidare utgå ur kommunens kassa för
att möjligen sedermera, jämlikt 31§ fattig-
vårdsförordningen, återsökas.

[MARG: J. A. Blomqvist
§54]

{§31}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

/H, Persson/

/C. A. Thorild/
/C, A, Lindqvist,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 februari 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104784.

Personrelationer