Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1887

Anmärkning

{1887 den 17 December}

Närvarande: Undertecknad ordfö-
ande samt Herrar Bergstedt, A.P. An-
dersson, Jonsson, S. Persson, F. Persson,
Pettersson, A.G. Andersson och O.
Eriksson.

§97.
Protokollet för föregående sammanträde
upplästes och godkändes.

[MARG:{Protokollet}]

§98.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämndes deras underhåll för nästkommande
års första hälft sålunda.

{Inom fattighuset.}

45) Förestånderskan Carin Törnberg, för månad 5:
gratifikation för halfår 2:
och erhåller dessutom ett par Skor
1) Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
3:o Brita Carin Persdotter för månad 4:50
4) förra förestånderskan Carin
Persdotter för månad 5:-

{1887 den 17 December}

9) Lars Petter Ersson för månad 3:-
28) Enkan Charlotta Schöning för månad 4:50
35) förra förestånderskan Beata
Olsson Kihlman för månad 5:-
42) Johannes Nilsson för månad 2:-
det sista utbetalas den 1 April
47) Nils Nilssons enka för månad 4:50
48 Andersson Ersson
lemnas af ordföranden efter be-
pröfande
51) Maria Jonsdotter för månad 4:50

{Utom fattighuset}

2) Per Perssons enka i Eskilstuna N:o 98, ved f. halfår 5:-
hyra för halfår 5:-
5) Brita Sjöquist i Lilla Lugnet för månad 2:-
7:o Joh. fredr. Erssons enka i
Lilla Lugnet för månad 2:-
8) G. R. Holmströms hustru i Lilla
Lugnet för månad 2:-
för dessa tre hjon lemnas den 1 april, hvarefter
underhållet indrages för sommarmånaderna
10) Skolläraren Österbergs enka, för qvartal 12:50
11) Sinnessvage Carl Oskar Gustafsson vid
Frönäs för månad 8:-
samt kläder för halfår 10:-
13) Johanna Berglund för månad 2:50
hyra för qvartal 5:-
14) Nils Perssons enka i Svartkäll-
an, för månad 5:-
det sista lemnas den 1 April
15) Sven Svenssons enka i Mesta; för månad 3:-
17)Maria Christina Lundgren, för qvartal 5:-
18) Carin Sandberg för qvartal 5:-
för dessa båda enkor betalas hyra vid gevärs-
faktoriet med 50 Kronor, hvarjemte nu beslöts,
att ordföranden skall ega lemna tillfällig
hjelp efter bepröfvande

{1887 den 17 December}

19) Enkan Carolina Norstedt, för qvartal 10:-
20) Per Olsson i Myrtorp, för månad 5:-
22) Carl Erik Gustafsson hos torparen Aug
Olsson i Slätten, för qvartal 45:-
27) Jonas Jonssons hustru i Svart-
källan för månad 4:-
34) C. E. Hellquists enka i Eskil- för månad 4:-
35) Carolina Christina Hallquist
vid Eriksdal för månad 3:-
39) Per Olsson från Backa för månad 2:-
43) enkan Johanna Nyström vid Åsby för månad 4:-
44) Skogvaktaren C.F. Eriksson vid
Åsby
till och med den 1 April för månad 8:-
derefter för månad 5:-
54) Erik Janssons enka vid Åsby
Sved för månad 4:-
56)Christina Charlotta Björklund
vid Hörnhammar för månad 4:-
67) Maria Nyström vid Gröndahl för månad 4:-
70) Sjuke arbetskarlen Frans Oskar
Olsson för månad 7:-
66) Anders Gust Pettersson i Marie-
lund för månad 2:-
78) Sinnessjuke Kakelarb. C Bergen-
dahls hustru i Marielund, för månad 3:-
75) Emma Carolina Andersson vid
Stafstugan för månad 2:-
80) f.d. Statdräng Anders Jansson fr.
Hagby för månad 2:-

dessutom skall i protokollet an-
gifvas, att följande äldre personer
njuta understöd af fattigvården, nem-
ligen:

Sjuke Smedslärlingen A. G Andersson i
Nora
Sinnessjuke Klas Bergendahl å Nyköpings
hospital

Sinnesslöa Lovisa Charlotta Ågren vid
Skolan för sinnesslöa barn i Stockholm

samt sjuke förre drängen Carl Fredrik
Andersson vid Kohlsta.

[MARG: Äldre fattiga}]

{1887 den 17 December}

§99
Likaledes mönstrades församlingens fattiga
barn och bestämdes deras underhåll för
nästkommande års första hälft sålunda:

24.) L. fr. Anderssons enka med 2 barn, för månad 5:-
hyra för qvartal 10:-
efter den 1 April nedsättes månadsunderhållet
till 3 Kronor.
25) Ernst Olaf Engström hos j.G. Andersson i
Stenby, sista qvartalsunderhållet utgår den
2 nästa januari med 18:-
26)Carl Evald Engström hos Snickaren
C.J. Svärd, för qvartal 18:-
kläder för halfår 5:-
37)Per Fredrikssons enka, hyreshjelp för qvart 10:-
sista utbetalas den 1 nästa April.
49)Therése Sandberg hos Banvakten Larsson
för qvartal 12:50
Ledamoten A.P. Andersson meddelar, huruvida under
hållet skall utgå längre än med detta års slut.
40) David Leon. Gillström, hos Slussvakt Fre-
driksson för qvartal 24:-
41) Ernst Albert Gillström hos soldat
Flacks enka för qvartal 24:-
55) And. Wilh Emanu. Sjögren hos enkefru
Johansson på Westermarken, för qvartal 24:-
73) Enkan Anna Carin Blomquist i Eskol
med 3 barn, för månad 4:50
hyra för qvartal 10:-

dessutom antecknas här att underhåll
utgår för:
Anna Christina Pettersson i Barnhemmet

{1887 den 17 December}

Calla Elisabeth Carlsson, likaledes i barnhemmet
med 96 Kronor om året för hvardera samt
Frans Magnus Carlsson vid Wexiö Blindskola

[MARG:{fattiga Barn}]

§100.
Derefter mönstrades fattiga från Westermar-
ken samt främmande kommuner tillhörande
fattiga och bestämdes deras underhåll för
nästkommande års första hälft sålunda

{Tillhörande Westermarken}

72 Enkan Anna Sofia Westergren N:o 17, för månad 3:-
73 Maria Christina Andersson i N:o 12 för månad 3:-
hyra för qvartal 5:-
74 Maria Andersson i N:o 44, för månad 6:-
68 Gustaf Olsson Bing i N:o 44 för månad 4:-

{Tillhörande Eskilstuna Stad}

62 Erika Charlotta Westergren för månad 5:-
67 Sara Lena Bergström för månad 6:-
hyreshjelp för qvartal 10:-
71 Johanna Mathilda Larsson, för månad 5:-
75 Hedda Sofia Andersson vid Marielund, qvartal 5:-

[MARG:{Westermarken}]

§101
förre soldaten Munter vid Berga företrädde
och begärde understöd för sin styvfdotter
Anna Carolina Bratt hvilken af sjukdom vore und-
ståndsatt sjelf infinna sig för nämnden och
hvilkens oäkta
son, hvilka båda vistades hos honom men äro
skrifna i Öija Socken och derifrån åtnjutit
understöd, och som av läkarebetyg styrktes
att Anna Carolina Bratt har betydligt ned-
satt arbetsförmåga, så beslöt nämnden tilldela
henne ett tillfälligt understöd af 2 Kronor,
som nu utbetaltes, samt tillsvidare åt
henne anslå 2 Kronor i månaden, hvilket allt

{1887 den 17 December}

skall återsökas af Öija Socken.

[MARG:{Anna C Bratt
Öija Socken
2 Kr utbet}]

§102
Nämnden beslutade följande tillfälliga ut-
gifter, nemligen:
till en tvättbalja till fattighuset, hvilken balja
inköpts, å torget
hvadan räkning ej erhållits, utan beloppet affö-
res enligt protokollet.

Eskilstuna Stads fattiga erhålla i stället för
julkost 4 Kronor hvardera hvilket belopp till
ställes dem genom distriktsledamöterna med
tillsammans 16 Kronor, som nu lemnades till
Herrar S. Persson, C.O. Jonsson och A.P. Andersson

enkan Brita Sjöquists son Joh. fr. Erssons son
samt arbetskarlen Anders Gustaf Andersson 3
barn erhålla hvardera ett par skor, som an-
skaffas genom C.O Jonsson.

Till Per Olsson i Myrtorp och Jonas Jonssons
enka vid Lagersberg anskaffas genom Herr S.
Persson väf till lakan och linnen

enkorna Johanna Berglund, Carolina Norstedt
C.E Hallquists enka Carolina Chr Hallquist,
och Anna Carin Blomquist erhålla hvardera
en half famn ved.

[MARG;{Tillfälligt
1:50 utbet
16 Kr utbet}]

§103
Beslöts att julkost skall likasom före-
gående år anskaffas och utdelas till
Kommunens fattighjon, och skulle detta
ombesörjas genom ledamöterna C.G.
Pettersson i Gredby och F. Persson i Faskun-
ge, som härför erhålla hvardera 1 Krona
50 öre.

[{MARG: julkost}]

{1887 den 17 December}

§104.
Bland inkomna anbud å ved beslöt
nämnden antaga det f.d. nämndemannen
A.G. Andersson i Kohlsta gjorda erbju-
dandet att leverera det under nästa år
för Fors Sockens fattigvård erforderliga
parti ved för ett pris af sju (7) Kronor
femtio öre per famn

[MARG:{Ved}]

§105.
Smedsarbetaren A.R. Eklund vid Äppel
vik företrädde och begärde understöd för
sin sjuka hustru; då Eklund i sistlidne
Oktober månad inflyttat till Fors Socken från
Eskilstuna Stad samt befinnes frisk och ar-
betsför; då det vidare åligger arbetsför
man att utan fattigvårdsamhälles betungande
försörja sin hustru så kunde understöd åt
Eklund ej beviljas

[MARG:{Äppelvik}]

§106.
Beslöts att gemensamt med Kloster Sockens
Kommunal Nämnd söka lagfart å fattig
hustomten i Eskilstuna Stad, hvarför
nödiga utgifter få bestridas af Kommu-
nens Kassa.

[MARG:{fattighuset}]

§107.
Herrar Bergstedt och S. Persson utsågs att
straxt före ordinarie KommunalStämman den
28 dennes justera detta protokoll.

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt den 28 Dec 1887

/C.H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104780.

Personrelationer