Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1892

Anmärkning

{1892 den 17 December vid Tacktorp}
Närvarande voro nämndens samt
liga ledamöter.

§171.
Protokollet för nämndens föregående
sammanträde justerades och godkän-
des.

[MARG:{Protokollet}]

§172.
Nämnden beslöt att genom vice länsman
K.A.Pettersson låta i Konkurs försätta
följande personer,som till Fors Kommun
häfta för oguldna Kommunalutskylder,
nemligen
fol. 4.N:o 28.A.H.Pettersson för 24:38
fol.10 N:o 61.F.E.Pettersson för 4:-
fol.60 N:o 441.C.E.Engström för 4:30
fol.62 N.o 452 J.H.Söderqvist för 4:30
fol.88 N:o 665 C.J.G.Lindeberg för 24:-
fol.10 N:o 64 F.A.Kindahl för 18:10
fol.98 N:o 727 Joh.Jul.Jonsson för 4:30
fol.108 N:o 801 C.A.R.Engström för 4:30
fol.134 N.o 993 C.F. Lindholm för 4:30
fol.48 N:o 349 A.L.Blomqvist för 28:45
fol.108 N:o 796 Tekla Lönnqvist för 3:18
fol.50 N:o 563 C.A.Carlsson för 11:29
fol.98 N:o 732 Ax.Edv.Lundin för 4:30

[MARG:{1891 års utskylder
Personer i Konkurs}]

§173.
I fråga om de åtgärder,hvilka böra vid
tagas med afseende å det från Nyfors
samhälle ledande afloppsdiket förbi
Sockenstugan beslöt nämnden tills vidare
låta saken bero,då nu upplystes,att frågan
varit och snart vidare kommer att blifva före
mål för behandling af Helsowårdsnämnden
i Nyfors.

[MARG:{Diket vid Socken
Stugan fr.Nyfors}]

{1892 den 17 December vid Tacktorp}

§174.
Nämnden beslöt nu,hvad angår den i
§141 här ofvan omförmälda hustru Sofia
Augusta Andersson,bemyndiga ordföran-
den,att,om hon befinnes vara i behof
af fortgående understöd,som ej är blott
tillfälligt, gå i författning om hennes samt
familjens förflyttande till Tacktorps
fattiggård.

[MARG:{Sofia A:a Andersson}]

§175.
Prestbetyg för den i §166 här ofvan
omnämnda Smidesarbetaren Lars
Hammarlund hade nu erhållits;men
som efter vunna upplysningar torde
framgå,att han eger hemortsrätt i
Fors Socken,så skulle inga åtgärder
mot främmande samhälle vidtagas.

[MARG:{Lars Hammarlund}]

§176
Nämnden delgafs,i och för förklarings
afgifvande,FattigvårdsStyrelsens i
Eskilstuna ansökning om åläggan-
de för Fors Socken att ersätta fattig
vård för gossen Axel Gunnar Sund-
vall;men som bemälde gosse icke vi-
stats inom Eskilstuna Stad utan i
Öija Socken,hvadan Eskilstuna Stads
fattigvårdsstyrelse ej har med honom
att skaffa, samt han dessutom eger
hemortsrätt ej i Fors Socken,så
skulle ordföranden i afgifvande för-
klaring bestrida krafvet.

[MARG:{Axel Gunnar Sundvall}]

§177
Nämnden delgafs Kungl.Maj:ts ut
slag den 17 sistlidne November

{1892 den 17 December vid Tacktorp}

i fattigvårdsmålet mot Torpa Socken
angående pigan Maria Lovisa Larssons
två oäkta barn Ester Maria och Otto
Marcellus;och beslöt nämnden be-
myndiga ordföranden föranstalta
om förhör med Maria Lovisa Lars-
son för utredande af hennes förhållanden
under de senaste åren,hvarefter nämn
den vill,efter sig företende omständig
heter,vidare i saken framdeles be-
sluta.

[MARG:{Maria L:a Larsson}]

§178.
Som med läkarebetyg Styrktes,att arbe-
taren Johan Erik Segelström fortfarande
är oförmögen till arbete beslöt nämn-
den tilldela honom dels bidrag till hyra
femton Kronor,dels en half famn ved
och dels till matvaror 7:14 Kronor

[MARG:{J.E.Segelström
fr.Stockholm}]

§179.
Beslöts att Clas Classon i Svartkällan
skall under årets tre första månader
erhålla understöd med fem Kronor
i månaden

[MARG:{Clas Classon}]

§180.
Enkan Lundin i Lindersborg och
enkan Andersson i Westermarken
N:o 12 begärde understöd i ved,men
ansåg nämnden denna framställning
ej kunna bifallas.

[MARG:{Tillfälligt understöd}]

§181
Den i förstugan anbragta sparbössan
hade öppnats och befunnits innehålla
sex Kronor 13,hvilket belopp genom
sammanskott inom nämnden öka

{1892 den 17 December vid Tacktorp}

des till 14:63,hvilket belopp lemnades
till föreståndaren att användas till
kaffe m.m.åt hjonen under julen.

[MARG:{Sparbössan}]

Som ofvan
/A.Svedin/
justeradt
/C.A.Thorild/
/Joseph Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104781.

Personrelationer