Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 augusti 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 augusti 1889

Anmärkning

{1889 den 17 Augusti}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, J.G. An-
dersson, P.G. Andersson och C.A. Rosell

§77.
Ordföranden anmälde att gossen Adolf Magnus
Nilsson från Råby, hvilken vistas hos svarfvaren
Lindfors vid Olsberg, måst för nervfeber intagas
å Epidemiska Sjukhuset i Eskilstuna, hvarför
en kostnad af 14 Kronor drabbat kommunen; i anled-
ning häraf beslöt nämnden, att beloppet skall af
Kommunens Kassa utbetalas, men återsökas af
Råby Rekarne Socken, der bemälde gosse har
hemortsrätt.

[MARG:{Råby Rekarne S:n}]

§78.
Ordföranden anmälde, att en arbetskarl
Carl Gustaf Lundquist, inneboende vid Ekvall-
ska Vreten, måst för ögonsjukdom enligt läka-
res föreskrift intagas till vård å lasarettet
på kommunens ansvarighet; i anledning här-
af beslöt nämnden att kostnaden skall
utgå af Kommunens Kassa, men återsökas
af Dunker Socken, der förbemälde Carl
Gustaf Lundquist synes ega hemortsrätt.

[MARG:{Dunker S:n}]

§79.
Som en stentryckare Ekholm, boende vid
Sommarro, begifvit sig från orten qvarlämnan
de sjuk hustru och minderåriga barn, så
hade såväl understöd som medicin flera
gånger måst lemnas hvilken åtgärd gilla-
des af nämnden, som beslöt att sådant äfven
skall för framtiden få lemnas efter bepröf-
ande, men Eskilstuna lagsökas för ersätt-
nings vinnande, emedan Ekholm der har hem-

{1889 den 17 Augusti}

ortsrätt.

[MARG:{Eskilstuna}]

§80
Arbetaren Erik Persson var nu inför nämn-
den inkallad och förständigades att från
den 1 nästKommande Oktober sjelf draga
försorg om sin dotter, som nu är utackorde-
rad hos timmermannen Beckman.

[MARG:{Erik Persson}]

§81.
Beslöts att ett af ledamoten C.A. Rosell
till enkan Fahlberg under sjukdom lemnadt
understöd af tre Kronor skall utgå af
Kommunens Kassa.

[MARG:{enkan Fahlberg}]

§82.
Enkan Christina Persson vid Svartkällan
hade i slutet af sistlidne Juli månad blifvit
utskrifven från hospitalet, men nu åter in-
sjuknat, så att vakt måste om henne hållas;
i anledning häraf beslöt nämnden dels att
ansökning om hennes intagning å hospitalet
skall göras dels kostnaden för bevakning
utgå af Kommunens Kassa och dels äfven
nödigt underhåll henne lemnas, tills dess
hospitalsvård kan henne beredas.

[MARG:{Hospitalsvård
enkan C Persson}]

§83.
Föredrogs en från fjerdingsmannen C.A.
Thorild inkommen ansökning om förhöjning
af hans lön till 300 Kronor, men begäran att
detta belopp skulle i förslaget till Stat för
nästa år af nämnden upptagas, men
beslöts nu att öfverlemna denna fråga
till KommunalStämmans afgörande i
sammanhang med bestämmandet af Stat
för nästKommande år.

[MARG:C.A. Thorild
löneförhöjning}]

{1889 den 17 Augusti}

§84.
I och för förklarings afgifvande föredrogs nu
FattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna till Kongl. Maj:t
stälda besvär öfver Kongl. Kammar Rättens
utslag i fråga om Smidesarbetaren Oskar
Lorentz Nikolaus Lagerlund; och beslöt
nämnden godkänna ett nu föredraget förslag
till infordrad förklaring.

[MARG:{O.L.N. Lagerlund}]

§85.
I och för förklarings afgifvande föredrogs nu
FattigvårdsStyrelsens i Torpa Socken af
Westmanlands län hos Kongl. Maj:t anförda
besvär öfver Kongl. Kammar Rättens utslag
i fråga om förra pigan Maria Lovisa
Larsson; och blef ett förslag till infordrad
förklaring nu inför nämnden föredraget
och godkändt.

[MARG:{Maria L. Larsson
fr. Torpa Socken}]

§86.
Nämnden beslöt bevilja följande tillfälliga
understöd som nu ock utbetaltes, nemligen
till medicin m.m. för A.G. Petterssons i
Marielund sjuka hustru 7 Kronor och
till böcker åt Sofia Persdotters vid Hagby
gosse 1 Kronor.

[MARG:{Åtta Kr utbet}]

Som ofvan

/A Svedin/

Justeradt den 24 Augusti 1889

/P.G. Andersson/
/J.G. Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 17 augusti 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104779.

Personrelationer