Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 november 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 november 1898

Anmärkning

{1898 16 Nov.i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
ledamöter

§170
Nämnden godkände åtgärden
att hos Kungl Majts och Rikets
Kammarrätt hafva överklagat
Länsstyrelsens utslag,hva-
rigenom Fors Socken ålagts
ersätta Stockholms stad för
bekostande af forsling till
Epidem.sjukhus,af sliparen
Oskar Petterssons minderåriga dotter
Adina Oskarina.

[MARG:{Adina Oskarina Pettersson
öfverklagat utslag}]

§171
Med anledning af inom
Nyfors samhälle utbruten
nervfeberepidemi och deraf följan-
de tillströmning af sjuke till
socknens epidemi sjukhus,
så hade det uppstått brist på sän-
gar,lakan,kuddar o.s.v.,hvar-
för Nämnden uppdrog fjer-
dingsman C,A,Thorild att
gå i författning om anskaf-
fandet af bemälde utensilier,
för hvilka Kostnaden skulle
utgå Kommunens medel.

[MARG:{Sängar m.m.till
Epidem.sjukhuset}]

§172
I anledning af en från
Kronofogden på uppdrag af Kon,
Befallningshafvande till Kom-
munalnämnden aflåten skrifelse
med anhållan om upplysning
rörande Rothoffska fonden,
huruvida denna fond förvaltas,

{1898 16 Nov.i Sockenstugan}

användes och i öfrigt handhafves
i enlihet med testators före-
skrifter,hade Ordf. uppsatt
en sådan upplysning skriftligen
hvilken nu föredrogs och af
Nämnden gillades.

[MARG:{Redogörelse för
Rothoffska fonden.}]

§173.
Företrädde inför Nämnden Muraren
C.Sundholm från Lindersnäs i Nyfors
med anmälan att mur.handtl Oskar Brunell
som innebodde hos honom,en
längre tid lidit af en,enligt
nu företedt läkarebetyg,mycket svår
ögonåkomma,som gjort honom
oförmögen att förvärfva lifvets nöd-
torft,hvarför fattigvårdsstyrelsen
måste ingripa;och uppdrog Nämnden
åt.Ordf.att rådgöra med D:r Alm,som
hittills behandlat den sjuke,huruvida
denne hade utsigt till förbättring
genom lasarettsvård eller han
borde undergå behandling af nå-
gon specialist i Stockholm,hvar-
efter Nämnden ville vidare
besluta

[MARG:{Oskar Brunell
fr.Lindesnäs}]

§174
Inför Nämnden företrädde trä
arbetaren C.E.Gustafsson från
Wegersberg i Nyfors,hvilken
längre tid varit intagen å lasarettet
för benbrott och sålunda varit
urståndsatt att genom arbete
försörja sig och sin familj,
deraf 3 minderåriga barn,utan
måst skuldsätta sig för hyra
m.m.hvarför han nu anhöll
om tillfällig hjelp,för att så-

{1898 16 Nov.i Sockenstugan}

medelst bli satt i förmåga till
sjelfförsörjning igen;och beslöt
Nämnden,med fästadt afseende
vid Gustafssons goda vitsord,
att nu lemna honom ett till-
fälligt understöd af {trettio Kr.}
att utgå ur Kommunens Kassa

[MARG:{C.E.Gustafsson
fr.Wegersberg
30 Kr.}]

§175
Uppå derom gjord framsställning
beslöt Nämnden att det månatliga
understöd af tre Kronor som förut
af Eskilstuna stad förskotterats
till enkan Johanna Lindgren
numera skulle efter bemälde
enkas afflyttning från Staden
få utbetalas till endera af fattig-
vårdsledamöterna handlandena Carl
Eklund eller Gustaf Rydström,
i Eskilstuna

[MARG:{Enkan Johanna Lind
gren}]

§176
Beslöts att protokollet skulle ju-
steras vid nästa sammanträde

som ofvan

/S.Persson/

Justeradt

/Sig;Starck/

/C.Ax.Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 november 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104776.

Personrelationer