Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 maj 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 maj 1885

Anmärkning

{1885 den 16 Maj.}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar C. H. Bergstedt,
L. Pettersson och
C. G. Pettersson

§ 15.
Med anledning af dels förda klagomål och dels
den kännedom nämnden egde om de förhållanden
i helsovårdshänseende, som ega rum å flera af de
tätt bebyggda, straxt utom stadens område varande
lägenheter inom Kommunen, hade nämnden för
utöfvande af sådan tillsyn öfver ordningen
inom kommunen hvad helsovården angår,
hvarom förmäldes i 27 § 2 mom i gällande Helso-
vårdsstadga, beslutat besöka dessa ställen,

{1885 den 16 Maj}

och sammanträdde nu derföre vid Westermarken N:o 29,
hvarvid förekom följande:
[MARG:{Hälsovårdsärende}]

{Westermarken N:o 29} som egs af A. G. Thunholm; utan-
för byggnaden fanns ett upplag af sopor och afskrä-
den, spridande kring sig stank, hvilken måste
anses vara i hög grad skadlig för de kringboendes
helsa; då egaren Thunholm ej fanns tillstädes i
sitt hem förekallades hans hustru, för hvilken
afsades det beslut att Thunholm förelägges dels
vid vite af Tio Kronor att inom åtta dagar här-
efter hafva låtit bortföra ofvanberörda afskrädeshög dels ock
vid lika vite att framdeles utslå sopor och
afskräden endast i lämpligt upphemtnings-
kärl,skolande afskräden under den varmare
årstiden, då så erfordras för att hindra spridan-
det af stank, täckas med kalk eller annat lämp-
ligt ämne samt minst en gång i månaden
bortföras.
[MARG:{Westermarken 29.}]

{Westermarken N:o 23,} som eges af Aug Johansson,
hvilken var vid nämndens besök personligen
närvarande. Johansson förelades att inom åtta
dagar härefter hafva låtit bortföra latrin
och afskräden, hvilka derefter under den varmare
årstiden, då så erfordras för att hindra spridan-
det af stank, skola täckas med kalk eller an-
nat lämpligt ämne, samt minst en gång i
månaden bortföras, och stadgades för underlå-
tenhet att fullgöra någon af nu gifna före-
skrifter ett vite af Tio Kronor.
[MARG:{Westermarken 23.}]

{Lindtorp.}som eges af P. Åkerlind, hvilken vid
nämndens besök var personligen närvaran-
de; latrinhållaren syntes ej på länge hafva

{1885 den 16 Maj}

blifvit tömd och spred omkring sig en vedervärdig
stank till men för talrika närboende samt resan-
de å närbelägna landsvägen och jernvägslinien,
hvarjemte stanken vid vissa vindar måste fram-
tränga till det närbelägna lasarettet. Åkerlind
förelades att inom åtta dagar härefter hafva
låtit bortföra latrin och afskräden, hvilka der-
efter under den varmare årstiden, då så erfordras
för att hindra spridandet af stank, skola öfvertäckas
med kalk eller annat lämpligt ämne samt minst
en gång i månaden bortföras, och stadgades för
underlåtenhet att fullgöra någon af nu gifna före-
skrifter ett vite af Tio Kronor
[MARG:{Lindtorp.}]

{Westermarken N:o 16,} som eges af C. G. Lindmark,
hvars hustru vid nämndens besök var närvaran-
de, och för hvilken afsades lika beslut, som
ofvan vid Lindtorp finnes nämndt och vid
lika vite.
[MARG:{Westermarken N:o 16}]

{Westermarken N:o 18,} som eges af C. G. Lindströms enka,
{Westermarken N:o 19,} som eges af Muraren A. G. Andersson
{Westermarken N:o 21,} som eges af L. F. Söderberg, af
hvilka dock ingen fanns i sina hem till
städes; men då afträden och afskrädeshögar
befunnos spridande kring sig stank, förelades
en hvar af dessa egare att inom åtta dagar
härefter hafva låtit bortföra latrin och afskrä-
den hvilka derefter under den varmare årstiden,
då så erfordras för att hindra spridandet af
stank, skola öfvertäckas med kalk eller an-
nat lämpligt ämne samt minst en gång i
månaden bortföras vid vite för underlåtenhet
att fullgöra någon af nu gifna föreskrifter

{1885 den 16 Maj}

af Tio Kronor.
[MARG:{Westermarken N:o 18,19
och 21.}]

{Westermarken N:o 17,} som eges af C. E. Westergren,
hvilken uppgafs vara bortrest för idkande af
gårdsfarihandel med smidesarbeten, men företräddes
af sin moder enkan C. Westergren, för hvilken,
hvad denna lägenhet angår, afsades samma be-
slut som ofvan vid Lindtorp finnes sagdt och
vid lika vite.
[MARG:{Westermarken 17}]

{Tegelbruket å Drakenskiöldska åkern,} som
eges af Byggmästaren I. W. Kajerdt i Eskilstuna.
Byggmästaren I. W. Kajerdt förelades att inom
åtta dagar efter af detta beslut erhållen del vid
vite af Tio Kronor hafva låtit från dervarande afträde
bortföra befintlig latrin dels ock vid lika vite att
under den varmare årstiden låta med kalk eller annat
lämpligt ämne öfverströ latringropen för att hindra
spridandet af stank derifrån samt att inom lika tid
och vid lika vite på lämpligt
afsides ställe anbringa täckt upphemtningskärl för
köksafskräden m.m., hvilket skall på lämpliga
tider tömmas samt, om så erfordras, kalkas.
[MARG:{Tegelbruket}]

{Ekvallska vreten, kallad Ekslund,} som eges
af C. W. Blomquist och F. A. Carlsson,hvilken först-
nämndes hustru var vid nämndens besök när-
varande. och förelades egarne af ifrågavarande
lägenhet att låta upprefsa och i ordentlig hög
lägga torra sopor och svingödsel, som nu fun-
nos kringspridda på en större yta,samt dess-
utom vid vite af Tio Kronor att inom åtta
dagar härefter hafva låtit bortföra latrin
och köksafskräden, hvilka derefter under den
varmare årstiden, då så fordras för att hindra
spridandet af stank, skola öfvertäckas med.

{1885 den 16 Maj.}

kalk eller annat lämpligt ämne samt minst en
gång i månaden bortföras.
[MARG:{Ekvallska Vreten}]

{Nya arbetarebostaden å Tegeldalen,} som eges af
Byggmästare I. W. Kajerdt; enligt årets mantals-
längd äro i denna byggnad boende mer än 70 perso-
ner och till afträdet funnos 2 st lårar, hvilka
nu vara fulla med latrin, hvarjemte bakom afträ-
det på sluttningen af en kulle utbredda på en
större yta funnos utslagna sopor och köksafskräden,
dettsammans spridande en vedervärdig stank; nämn
den beslöt derför ålägga Byggmästare Kajerdt
att inom åtta dagar efter af detta beslut erhållen
del vid vite af Tio Kronor hafva låtit bortföra
såväl latrin som annan orenlighet samt att deref-
ter vid lika vite låta tillse, att latrinlårarne i
rätt tid tömmas samt under den varmare års-
tiden öfverströs med kalk eller annat passande
ämne, hvarjemte på lämpligt ställe skall upp-
sättas kärl för mottagande af köksafskräden m.m,
hvilket kärl bör på lämpligt sätt behandlas
för att hindra spridandet af stank samt i rätt
tid tömmas.
[MARG:{Tegeldalen}]

{Äldre bostaden å Tegeldalen,} som likaledes eges
af Byggmästaren I. W. Kajerdt. Vid afträdet
fanns hopad latrin, som synbarligen samlats under
flera år, och hvilken spred omkring sig en rent
af outhärdlig stank; egaren Byggmästaren I. W.
Kajerdt förelades att inom åtta dagar efter af detta
beslut erhållen del hafva låtit bortföra den nu
qvarliggande latrinen vid afträdet samt att
framdeles under den varmare årstiden, då så er-
fordras för att hindra spridandet af stank,

{1885 den 16 Maj.}

låta med kalk eller annat lämpligt ämne öfvertäcka
latrinen, hvarjemte på passande ställe skall anbrin-
gas upphemtningskärl för köksafskräden på sätt
ofvan vid nya arbetarebostaden finnes nämndt, vid
vite för underlåtenhet att fullgöra någon af nu gifna
föreskrifter af Tio Kronor.

{Lorentsberg,} som eges af Jonas Ersson, hvilken vid
Nämndens besök var personligen närvarande samt
nu ålades att inom åtta dagar härefter hafva låtit
bortföra latrin och afskräden samt att inom sam-
ma tid låta anbringa upphemtningskärl för så
väl latrin som köksafskräden, hvilka under den
varmare årstiden, då så erfordras för att hindra
spridandet af stank, skola täckas med kalk eller
annat lämpligt ämne samt minst en gång i
månaden bortföras, vid vite för underlåtenhet att
fullgöra någon af nu gifna föreskrifter af
Tio Kronor.
[MARG:{Lorentsberg }]

{Stenbäcken,} som eges af C. Carlsson, hvilken äfven-
ledes var vid nämndens besök närvarande samt
nu erhöll samma förlägganden och vid lika vite
som näst förut nämnde Jonas Ersson vid Lorentz
berg.
[MARG:{Stenbäcken}]

{Johanneberg,} som eges af Slagtaren G. Larsson.
Här utöfvas i ganska stort omfång slagterirörelse,
hvars affall jemte öppet liggande latrin och afskrä-
den spredo en förpestande stank. Slagtaren Larsson,
som vid nämndens besök var närvarande, ålades
att blanda latrin samt affall och afskräden
med stall-och ladugårdsgödsel, hvartill till-
gång här finnes, samt dessutom, om så erfordras,
under den varmare årstiden, låta öfverströ

{1885 den 16 Maj}

desamma med kalk eller annat lämpligt ämne
samt tillräckligt ofta låta bortföra orenligheten
vid vite, om underlåtenhet i något af nu före-
skrifvna fall eger rum, af Tio Kronor.
[MARG:{Johanneberg.}]

{N:o 47 af Drakenskjöldska åkern,} som eges af
fabriksidkaren Aug Ståhlberg. I ena hörnet
af gården fanns en tunna, afsedd att upphemta
afskräden m.m.; denna tunna befanns nu
icke blott öfverfull utan rundt om densamma
funnos i betydliga massor hopade, i förrutt-
nelse stadda ämnen, hvilka spredo en vedervär
dig och förpestande stank. Med anledning här-
af beslöt Nämnden förelägga fabrikören Aug
Ståhlberg dels att inom åtta dagar efter af detta
beslut erhållen del vid vite af Tio Kronor hafva
låtit bortföra ofvanberörda orenlighet dels ock
vid lika vite att för framtiden låta i rätt
tid bortföra latrin och annan orenlighet, innan
upphemtningskärlen blifva öfverfulla samt att
hafva den å gården stående tunna för afskräden
öfvertäckt eller ock öfverströ orenligheten i
densamma med kalk eller annat ämne, som
förhindrar spridandet af stank.
[MARG:{N:o 47.}]

{Äppelviken,} som eges af fabriksidkaren J. A.
Eilitz. Här fanns liksom å näst förutnämnda
ställe en tunna afsedd att upphemta afskrä-
den m.m. och som nu befanns ej blott öfver
full utan rundt om densamma funnos i
ännu större massor än vid näst föregående lägenhet
hopade, i förruttnelse stadda ämnen, hvilka
spredo en vedervärdig och förpestande stank.
Med anledning häraf beslöt Nämnden förelägga

{1885 den 16 Maj}

fabrikören J. A. Eilitz dels att inom åtta dagar efter
af detta beslut erhållen del hafva vid vite af Tio
Kronor från nämnda lägenhet låtit bortföra de i
en tunna å gården varande afskräden och oren-
lighet dels ock vid lika vite att framdeles såväl
vid ofvannämnda lägenhet som ock det närgrän-
sande Sommarviken låta i rätt tid bortföra
såväl latrin som annan orenlighet, innan upp-
hemntningskärlen blifva öfverfulla, samt att
hafva den å gården stående tunna lämpligen
öfvertäckt eller ock låta öfverströ orenligheten
i densamma med kalk eller annat lämpligt
ämne, som förhindrar spridandet af stank.
Derjemte anmärkte nämnden , att i kanalen, som
går mellan å ena sidan N:o 47 och Äppelviken
samt å andra Sommarviken grunden till ett
uthus å sistnämnde lägenhet blifvit lagd ut i
halfva kanalen, hvarigenom vattenafloppet hin-
dras, och osundhet uppkommer; då detta för-
hållande i första hand inverkar på ofvanliggan-
de jordegares rätt, ansåg sig nämnden för närva-
rande ej böra i denna fråga fatta beslut.

Af hvad vid dagens sammanträde förekommit
finner nämnden att på nu besökta och när-
gränsande lägenheter förhållandet är sådant, att
allvarsamma faror för allmänna helsotillståndet
förefinnas, och hvilka faror med de, nämnden till
buds stående medel, endast kunna ofullständigt
undanrödjas, samt att om smittosam sjukdom
skulle här utbryta föga utsigt finnes att med
framgång angripa och öfvervinna densamma,
hvilket icke heller torde lyckas utan med stora

{1885 den 16 Maj}

svårigheter, och sedan många offer skördats,
hvarföre de strängaste föreskrifter i helsovårds-
hänseende erfordras för de strax utom stadens
område varande lägenheter. Nämnden anser alltså,
att den del af kommunen, som omfattas af
med hvarandra sammanhängande lägenheter-
na Öberska filtomten, Lorentsberg, Källfrisvreten
Grindstugan, Knoptorp, Carlsro, Johanneberg
Fridhem, Carl Johans Torp, Carlsberg, Tegelbruket,
Fors hemman, Eriksdahl, Lindtorp, Marielund,
Björks lägenhet, Sommarro, Ekvallska Vreten,
Forsbomska Vreten, Westermarken, Drakensköld-
ska åkern och Ingatorp samt Eskilstuna
jernvägsstation,utgör ett sådant ställe med större
sammanträngd befolkning, som afses i 26 § af gällan-
de Nådiga Helsovårdsstadgan för riket, och för hvilket
ställe särskilda helsovårdsförordningar böra åstad-
kommas. Det är visserligen nämnden bekant,
att Kommunalstämman sistlidet år tillsatte
en komité {dels} för att utarbeta förslag till
Ordningsstadga för ofvanberörda område, för
hvilket Byggnads- och Brandstadgan för
rikets Städer samt Helsovårdsstadgan för riket,
i hvad den afser Stad, skulle komma att tilläm-
pas, dels ock för att anskaffa karta öfver detta
område.Då emellertid denna komité icke kunnat
erhålla den af Kommisionslandtmätaren C. A.
Åkerstein bestälda och af honom flerfaldiga gån-
ger för länge sedan såsom färdig lofvade
karta öfver ofvanberörda område samt sådan
karta, med kännedom om landtmätaren Åker-
steins förfarande i liknande fall, icke så snart

{1885 den 16 Maj}

lärer vara att förvänta, beslöt Nämnden att till Kom-
unalstämman aflåta utdrag af detta protokoll,
med hemställan, att Stämman ville ofördröjligen
ingå till Konungens Befallningshafvande i Länet
med anmälan härom samt under anhållan,
att Konungens Befallningshafvande ville med stöd
af gällande författningar förklara Byggnads Stad-
gan och Brandstadgan för rikets städer samt
Helsovårdsstadgan för riket i hvad den afser
stad gällande för ofvan berörda område, hvil-
ket nu har en befolkning af mellan 1100-1200 per-
soner, hvilket antal till följd af nu pågående ny-
byggnader torde före årets slut ökas med
300 à 400 stycken.

Som tiden nu var långt framskriden beslöt
nämnden att åtskiljas samt att åter sammanträda
vid Westermarken N:o 29 Tisdagen den 26 den-
nes kl. 5 eft.m. dels för att tillse, att nu gif-
na föreskrifter blifvit följda, dels ock för att
besöka andra lägenheter, som denna dag ej med-
hunnits.
[MARG:{Äppelviken}]

§ 16.
Herrar C. G. Pettersson i Gredby och L.
Pettersson vid Knoptorp utsågos att Lör-
dagen den 30 dennes sammanträffa hos
ordföranden för att justera dagens pro-
tokoll.

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 30 Maj uppläst och godkändt
/L. Petterson./
/C. G. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 maj 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104775.

Personrelationer