Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 september 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 september 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Kommunal Nämnden i Fors socken
den 16 September 1863.

Föredrogs Stockholms Stadsnämnd påstående att Fors
församling måtte förpligtas ersätta Huvfvudstadens allmän-
na fattigvård kostnaden för Pigan Anna Carolina
Ericssons underhåll å provisoriska Sjukhuset med
40 öre om dagen från och med den 24 nästlidne Julii
till dess hon kan varda utskrifven, enligt afgifvande räkning,
äfvensom expeditionslösen i målet; och inhemtades af
handlingarne: att bemälda Piga hitflyttade från Stockholm
år 1862; att hennes flyttningsattest inlemnades till Pastors
Embetet den 9 Augusti nästlidet år; att hon är vid Hagby
i Fors Socken för innevarande år Mantals- och kyrk-
skrifven, och att hon den 6 Junii detta år blifvit å
Allmänna Barnbördshuset förlöst från ett gossebarn.

Med afseende på dessa omständigheter ansåg Kommu-
nalNämnden sig icke kunna bestrida den fordrade
ersättningens utgifvande i första hand; dock som
af handlingarne vill synas, att Pigan Anna Carolina
Ericsson är såsom tjenstehjon till den 24 nästkom-
mande October lagstadd vid Hagby, skulle hvad
Socknen för henne får utgifva affordras egaren
till Hagby Herr Brukspatronen A. F. von Horneijer.

/C; Bergstedt/

Samma dag uppläst och justeras
/Anders Pehrsson/
/W; A; Öhman/
/Anders Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 september 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104777.

Personrelationer