Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 april 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 april 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors´Socken den
16 April 1873.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Per Gustaf Andersson i Kohlsta
Herr Haglund på Lundby
Herr L. F. Ståhlberg på Stålfors.

Förhinder äro anmälda för: Herrar Friherre Leijonhufvud,
A. F Eriksson i Kohlsta och Kamrer V. Kumlien.

{§.1.}
Sedan Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsaktie-
bolag numera blifvit konstitueradt, samt
bolagets Styrelse af aktiebeloppet infordrat
10 procent före den 12 instundande Maj och 10.
procent före den 12 Juni; Så öfverlade Kommunal-
Nämnden om åtgärd för medels anskaffande
dertill, innan det af Kommunalstämman för
jernvägen beslutade amorteringslån kan hinna
upptagas.

I denna del beslutade Nämnden att tillsvidare
uti Södermanlands Enskilda Bank, under Kommu-
nens gemensamma ansvarighet, upptaga de lån
som blifva erforderliga till liqvid af jernvägs-
teckningen innan amorteringslånet kan komma
till stånd.

Hvad sedermera angick detta sistnämnda
lån, så skulle Nämnden ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig anhållan att för socknens räkning
få upptaga ett amorteringslån på 15000 rd rmt, [Riksdaler riksmynt] stäldt
på 35 års amortering, hvarefter och sedan Nådig reso-
lution derå erhållits, ärendet anmäles hos Kommu-
nalstämman för beslutsfattande om stället för
lånets upptagande, jemte räntefoten.

Samma dag uppläst och justeradt
/D Hermelin/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/
/A; G; Andersson/
/P, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 april 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104771.

Personrelationer