Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juli 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juli 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
nämnden i Fors församling
den 16 Juli 1868.

Närvarande:
Herr Possesionaten C. Bergstedt.
Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr Inspektoren Lundberg på Lagersberg
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge
f. d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Johan Nilsson i Kohlsta
Erik Ersson i Kohlsta.

(§. 1.)
Sedan Krono. Länsmannen C. Wennerström hos Kongl.
Majt:s Befallningshafvande begärt handräckning
för utbekommande af de genom Kommunal-
stämmans beslut den 29 sistlidne April
till liqvid vägrade 5 Rd [Riksdaler] 68 öre för resa och
traktamentspenningar i fattigvårds målet angå-
ende Statdrängen Olof Sandqvists Enka
ock barn; så skulle Kommunal Nämnden
deröfver afgifva den förklaring, att den
fordrade ersättningen fortfarande bestreds,
emedan Länsmannen Wennerström ansågs
hafva till följe af tjenstepligt bordt lemna
den åtgärd i saken, hvartill han af Krono-
fogden blifvit beordrad, samt emedan den till 1 Rd
debiterade afskriften af ett utslag, om liquid skolat ifrågakomma, bordt af
sökanden betalas.

(§. 2.)
Kommunal Nämnden delgafs Landshöfdinge
Embetets Resolution den 16 sistlidne Maj
hvarigenom Landshöfdinge Embetet till all kraft
och verkan upphäft Kommunal Stämmans be-
slut den 15 föregående Januari att jordegare
och innehafvare af Kronohemman i socknen
skulle ansvara för alla å egorna dädan-
efter intagna inhyseshjons och back-
stugusittares utskylder till fattigvår-
den.
Nämnden skulle dervid låta bero.

(§. 3.)
Ansökningen om förpligtelse för Eskils-
tuna Stad att bekosta fattigvård åt
Smeden Carl Erik Åström med familj, skulle
fullföljas, på der, grund, att det är för
Nämnden obekant att Åström förr att förliden
höst bord vid Brunnsbacken i Fors Socken,
samt han i alla fall icke blifvit i
Fors församling Mantalskrifven förr
än i December månad förlidet år.

(§. 4.)
Nämnden godkände att förlamade Skräd-
darelärlingen Johan Oskar Flodberg, hvilken
efter utskrifningen från Lazarettet blifvit
intagen i fattighuset, skulle erhålla
ett förhöjdt underhåll, så att han
i månaden erhåller 1½ Lispund mjöl och 2 Rd.

(§. 5.)
Då Galléenska fondens förvaltare tillkän-
nagifvit att några räntemedel detta år
icke vidare funnes att tillgå till fattiga
barns underhåll; skulle Nämnden an-
hålla att för sistnämnde ändamål
måtte af Galléenska kapitalet upp-
sägas 500 Rd, Rmt [Riksmynt] att till Nämndens
kassa ingå så fort sådant kunde
ske; hvilken åtgärd så mycket hellre
ansågs kunna vidtagas, som fonden
nu är mycket större än då den
erhölls, till följe af besparade räntor.
/C; Bergstedt./

Samma dag justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh, Lundberg/
/D, Hermelin/
/Jonas Ersson/

Den 18 Juli 1868

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 juli 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104772.

Personrelationer