Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 april 1864

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde
med Kommunal Nämnden i Fors
Socken den 16 April 1864.

Konungens Befallningshafvande i Länet hade in-
fordrat Nämndens yttrande öfver Källarmästaren Lars
Anderssons ansökning att å det för Eskilstuna Stad anlagda
Sommarluststället Sommaro i Fors Socken invid Staden,
innevarande år från den 1 Maj till den 1 October, från kl
6 på mårgonen till kl 11 på aftonen, få idka Wärdshus-
rörelse med utskänkning af Spirituosa drycker, det
sistnämnde dock med den inskränkning att bränvin en-
dast afyttras till måltider, vid hvilken ansökning var fogad
Stadsfullmägtiges i Eskilstuna hemställan för denna an-
söknings beviljande.

Sedan fullständig Kommunal Nämnd bestående af
10 Ledamöter genom kallelse tillstädeskommit, föredrogs
handlingarne och efter det åtskilliga af Namndens
ledamöter sig yttrat, skreds till votering, i det afseendet,
huruvida den sökte utskänkningen skulle tillstyrkas,
hvarvid 7 röster utföllo emot saken på de skäl:

Att det så kallade Sommarluststället Sommaro
ej är anlagt för Eskilstuna Stad utan för enskildt
räkning och vinst. Att det ej kan räknas för ett lust-
ställe utan för en Krog af sämre beskaffenhet der
Superi och tillställningar af baler af tvedtydig be-
skaffenhet förrenat med slagsmål bedrifves till
långt in på nätterna utan någon uppsigt. att om
kringliggandes Orts ungdom och tjenstefolk derstädes
samlas och förer ett lefvenne, som är till mycken ska-
da för Fors Socken och stör omkringliggande boende
och bör så vidt möjligt motverkas. att man bör gå
Eskilstuna Utskänkningsbolag till mötes, att söka hem-
ma Superiet medelst inskränkning af tiden
och utskänkningsställenas antal och anhåller
ödmjukt att Landshöfdinge Embetet måtte förskona
Kommunen från dylika Krogar och tillhåll för
dräggen utaf samhället.

Herr Baron Hermelin på Åsby, biträdde åsigten,
att den sökte utskänkningsrättigheten ej är nyttig
för Kommunen, men ansåg sig ej böra förhindra
densamma om tiden för utskänkningen inskränk-
tes och med villkor att ansökningen noga efter-
följdes, samt att tillsyn genom polis funnes på
stället beständigt.

Herr Fabrikör Ståhlberg ansåg deremot den sökte
utskänkningen ej skadlig för Kommunen om
de förbehåll som i ansökningen är bestämd ej öfver
skreds, hvari sig förenade en af Kommunal Nämn-
dens ledamöter.
/C; Bergstedt:/

Uppläst och justeradt
/D; Hermelin/
/Jonas Ersson/ i Stenby

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 16 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104770.

Personrelationer