Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1869

Anmärkning

Protokoll fördt vid samman-
träde med KommunalNämnden
i Fors Socken den 15 Oktober
1869.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Fabrikören L. F. Ståhlberg
Nämndemannen And. Andersson i Faskunge
Lars Jonsson i Löppinge
Kyrkovärden Jonas Ersson i Stenby
herr C. J. Lundberg på Lagersberg.

{§.1.}
Upprättades iföljande förslag till Utgifts- och In-
komst- Stat för Fors Socken under år 1870:

1:o {Utgifter}:
a.) Till fattigvården, beräknas utgifterna till
hvad kalkyl öfver desamma för innevara-
de år gifver vid handen, eller - Rd [Riksdaler] 2250.-

b.) Till andra behof:
Orgelnist- och Klockarelön - 200:-
Orgeltramparelön - 10:-
Kyrkovaktarelön - 15:-
Fjerdingsmanslön - 70:-
Amortering å skulden för Sockenstugan- 64,17.
Amortering å skulden för Grafkassan - 74,78.
Amorteing till ny Kyrkobyggnad - 17,54.
Reparation å Pastorsbostället - 50:-
Skrifmaterialier och protkollsföring - 75:-
Annonser, protokollslösen m. m. - 60:- 633,49

c.) Till oförutsedda behof upptagas - 200:-

Summa Utgifter Rd [Riksdaler] 3083,49

2:o {Inkomster}:
Inkomst från Galléenska fonden - 680:-

{Uttaxering}för fattigvårdbehofven:
af personer: á 50 öre för man ock
25 öre för qvinna - 300:-
af Statdrängar, handtvekare, Inhyses
och Backstugusittare á 2 rd samt af
jordtorpare á 1 rd, beräknas till - 320:-
Uttaxering på 7800 fyrkar (utom Carl
Gustafs Stad) á 13 öre - 1014:-

-

Till amortering å Grafkassans skuld före-
slås in särskild uttaxering á 1 rd på
oförmedl. mantal - 28;-

-

Förslagen uttaxering till öfriga kommu-
nalbehof á 7 öre p:r 10700 fyrkar - 728:-

Summa Rmt Rd: [Riksmynt,riksdaler] 3070.-

{§.2.}
Fattigvårdsmålet, angående aflidne Statdrängen
Per Janssons Enka och barn, deruti Thorshälla
sockens KommunalNämnd sig förklarat, skulle
fullföljas.

{§.3.}
Angående Pigan Sofia Albertina Petterssons barn,
om hvars underhåll tvistas mellan Socknen och
Carl Gustafs Stad, beslöts att från Kommunen
skulle under tiden till samma barns under-
håll utgifvas 3 á 4 rd i månaden.

{§.4.}
Arbetskarlen Lars Petter Ersson hade med hustru och
ett barn befunnits utblottade och i saknad af husrum
ligga ute å marken, hvarföre denna familj blifvit
tillsvidare inhyst i fattighuset.

Ersson, nu närvarande, förklarade att han
trodde sig kunna försörja sig ock sin hustru, om
han finge något bidrag till hyra samt om
hans barn, en flicka på 13 år, blefve af socknen
utackorderad.

Nämnden beslöt lemna Ersson ett hyres-
bidrag för en gång af 5 rd, med vilkor att han
genast skaffar sig husrum, äfvensom att
hans dotter skulle tillsvidare få vara qvar
och erhålla sin föda i fattighuset, men så fort
ske kan på Socknens bekostnad utackorderas
till en passande person, hvarest hon
kan få lära sig läsa, hvari hon nu anmältes
vara klen. Åt Ordföranden uppdrogs
att derom ackordera samt bestämma af-
giften.

Samma dag uppläst och justerat
/David Hermelin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104768.

Personrelationer