Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nalNämnden i Fors Socken
den 15 Oktober 1872.

Närvarande: Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr L. F. Ståhlberg
Herr C. J. Lundberg
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Jonsson i Löppinge.
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

{§.1.}
Upplästes Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Länet
Utslag den Augusti 1872, angående ersättning till Eskils-
tuna Stad för begrafningskostnad åt aflidne Sliperiarbe-
taren Johan Olof Gustafsson Sjöqvist samt för understöd
åt Sjöqvists Enka och barn, jemte deras försörjningsort,
och genom hvilket Utslag Fors´ Socken förklarats vara
familjens försörjningsort.

Nämnden förklarade sig låta bero vid det fällda
utslaget.

Nämnden godkände ock till liqvid den räkning å 87 rd [Riksdaler]
75 öre, som Fattigvårdstyrelsen i Eskilstuna lemnat å
bidragen till familjen.

{§.2.}
Ofvannämnda Sjöqvist Enka skulle flytta till Jonas Jons-
son och hans hustru, som ligga sjuka vid Berga och
behöfva vård.

{§.3.}
Baron Hermelin och P. G. Andersson i Kohlsta hade anmält för-
hinder för att i dag komma tillstädes.

Uppläst och justeradt
/L; F; Ståhlberg/
/A, F, Ericsson/
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104769.

Personrelationer