Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 15 Oktober 1900.}

Närvarande: Nämndens ledamöter undanta-
gandes Herrar J. Jonsson, H Lindhé
och C. A. Borgström, af hvilka
Jonsson anmält förfall på grund
af sjukdom och Lindhé ej kallats.

{§151.}
Vid justeringen af protokollet öfver före-
gående sammanträde anmärktes att Herr O.
Eriksson af sammanträde med skolhusbygg-
nadskomiterade hindrats att närvara, samt
ändrades den föreslagna utgiftstaten i föl-
jande delar:

Utgifter - Protokolls- och räkenskapsföring 1200:-
Extra och oförutsedda utgifter 858:-

Inkomster - Af 1900 års behållning 4584:-
Att uttaxera: till öfriga behof:
af 114600 fyrkar à 4 öre 4584:-

hvilka ändringar infördes i protokollet.

[MARG: Protokollsjustering]

{§152}
Genom sin dotter hustru Lundqvist i
E:a anhöll Enkan Maria Björk-
man 67 år gammal och numera bosatt
vid Furuhäll i Kloster om understöd; och
då hon eger hemortsrätt i Fors socken
samt skulle vårdas af sin ofvannämnda
dotter beviljade Nämnden henne ett
belopp af fyra kronor i månaden att
utgå från och med den 1 nästa November.

[MARG: Maria Björkman
fr. Nyfors 28.]

{§153.}
Från Nyköpings hospital hade skrifvel-
se ankommit att derstädes intagne arbeta-
ren C. A. Söderholm från Westermarken skul-
le hemtas från hospitalet, och beslöts med
anledning deraf att hans hustru skulle
erhålla medel till resan samt, då hon
bodde hos sin fader och ej kunde mottaga

{I Sockenstugan den 15. Oktober 1900.}

honom, efter hemkomsten intaga Söderholm
vid Tacktorp.

[MARG: C. A. Söderholm.]

{§154.}
På derom framstäld begäran beviljade
Nämnden att ersättas af hundskattemedel,
skodon till Ladugårdskarlen Sundqvists i Svallinge
son, för bud till Tacktorp, samt kläder till
Enkan Charlotta Carlssons i Tegeldalen barn efter
Herr C. A. Lindqvists godtfinnande.

[MARG: Skodon m m af hundskattemedel]

{§155.}
Sedan helsovårdsnämnden i Nyfors hos Ko-
nungens Befallningshafvande gjort anmälan
om att på Gredby hemman funnos tre
större gödselhögar, spridande stank, upplagda
på respektive 50, 60 och 75 meters afstånd från
Krongatan 18 i samhället samt ett svinhus
olämpligt anordnadt, i närheten af dessa
högar hvar förutom i den s. k. kronoskogen dels
direkt orenades och dels utkastades sopor
och afskräden af Nyfors innevånare så
att skogen, som under sön- och helgdagar
rätt mycket användes som utflyktsort för
Nyforsborna, gjordes olämp-
lig för detta ändamål, och hade Helso-
vårdsnämnden, då dess åtgärder att få de
påpekade missförhållandena ändrade,
dels genom framställningar till Fors
kommunalnämnd, dels genom anslag,
dels ock genom anmälan till förste provin-
sialläkaren visat sig fruktlösa, anhållit att Konun-
gens Befallningshafvande antingen direkt
ville vidtaga åtgärder för missförhållandenas af-
hjelpande eller gifva Nämnden anvisning om
de vägar den hade att följa för att få till
stånd en varaktigt sanitär uppsigt öfver om-
rådet i fråga, hade Konungens Befallnings-
havande remitterat skrifvelsen till Fors kom-

{I sockenstugan den 15. Oktober 1900.}

munalnämnd med föreläggande att inom
8 dagars tid och vite af fem kronor inkom-
ma med förklaring.

Sedan upplyst blifvit att den närmaste
latrinhögen under sistlidne Augusti månad
på D:r V. Mossbergs tillskyndan blifvit bortta-
gen och arrendatorerna af den mark, hva-
rå de öfriga högarna ligga, Herrar O. Eriks-
son i Lundby och A. Andersson i Gredby
lofvat bortföra dessa beslöt Nämnden att
detta skulle i förklaringen upplysas lika-
som att den s. k. kronoskogen icke vo-
re upplåten till någon sorts lustpark
för Nyfors invånare utan borde då arrendatorn
af densamma hvar fjortonde dag annon-
serade förbud att beträda marken, vara
fredad för besök och följaktligen de af
Nyfors helsovårdsnämnd anmärkta för-
hållanden ej medföra någon sanitär o-
lägenhet.

För att förekomma vidare upplag
skulle de af Konungens Befallningshaf-
vande faststälda särskilda ordningsföre-
skrifterna några gånger införas i sta-
dens tidningar tillika med löfte om
en belöning af Tio kronor till den som
anmäler och leder i bevis brott emot
dessa föreskrifter.

[MARG: Nyfors Helsovårdsnämnds
ansökan.
§46/01]

{§156}
Föredrogs och lades till handlingarna Kongl.
Kammarrättens utslag den 15 sistl. Augusti hvar-
igenom Fors socken befriades från ådömd er-
sättningsskyldighet för i §72 af 1899 års protokoll omnämnda
Carl Sven Larssons transport till epidemiskt
sjukhus i Stockholm och begrafning

[MARG: Carl Sven Larsson
fr. Stockholm]

{§157.}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses an-

{I Sockenstugan den 15. Oktober 1900}

sökan om återbekommande af utgifvet un-
derstöd 15 kronor till hustru Augusta
Kristina Pettersson-Asp, omnämnd på fle-
ra ställen i förlidet års protokoll; och skul-
le sedan upplysning erhållits huruvida
hon haft något sjukbidrag af sjukkassan
H. N., förklaring afgifvas och krafvet allt
efter upplysningarnas innehåll bestridas
eller godkännas.

[MARG: Aug:a Pettersson Asp.]

{§158.}
I §148 omnämnda hustru Maria Adams-
son hade den 1. dennes tilldelats Tio kronor
i understöd samt, då hon ej kunnat för-
skaffa sig bostad, den 4 dennes intagits
vid Tacktorp jemte sina tre barn; och hade
den 13 dennes ersättningsskraf väckts mot
Sankt Olai församling i Norrköping, hvar-
ifrån de hitflyttat förliden höst. Dessa
åtgärder godkändes af Nämnden.

[MARG: Hustru Adamsson]

{§159.}
På derom gjord framställning beslöt
Nämnden att en skrifmaskin skulle
inköpas för ett pris af 375 kronor, och af
sekreteraren användas.

[MARG: Skrifmaskin]

{§160.}
På derom framstäld begäran bevilja-
de Nämnden åt Enkan Anna Anders-
son i Tegeldalen N:o 115, på grund af med
läkarebetyg styrkt sjukdom, ett understöd af
Sex kronor samt enahanda belopp må-
natligen från och med den 1. nästkommande
November; Och skulle ersättning härför
återsökas af Eskilstuna stad hvarest
Enkan Andersson egde hemortsrätt.

[MARG: Anna Andersson
fr. E:tuna]

{§161}
Åt Tillsyningsmännen vid Tacktorp
uppdrogs dels att när C. A. Hjelm den 24 dennes

{I Sockenstugan den 15. Oktober 1900.}

lemnar fattiggården för att taga tjenst
utrusta honom med nödiga klädespersed-
lar, dels ock att till hjonen anskaffa de skodon, som
ej hinna tillverkas vid fattiggården.

[MARG: Hjelm i tjenst]

{§162}
Då Herr C. A. Borgström varit till detta
sammanträde kallad och ej anmält för-
fall för sin utevaro fäldes han att böta
två kronor, som tillfalla Tacktorps hjon,
derest han ej vid nästa sammanträde
kan förebära skäl för frånvaron.

[MARG: Bogström, böter]

{§163.}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Sig, Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104767.

Personrelationer