Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1897

Anmärkning

{1897 15 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter med
undantag af Herr C. Fahlborg
som ej erhållit del af
kallelsen

§45
Inför Nämnden föredrogs en anhållan
att fattigvårdsstyrelsen måtte utfärda
ansvarsförbindelse för lasarettsvård
af Ida Johansson från Kohlsta
i Fors; men då bemälde flicka
afslagit laga tjenst för året, så
ansåg sig Nämnden på grund af
föreskrifterna i 4§ af gällande fattig-
vårdsförordning ej kunna bifalla ifrå-
gavarande anhållan

[MARG: {Ida Johansson
fr. Kohlsta}]

§46.
Nämnden godkände Fjerdingsman
C. A. Torilds och ordf.:des åtgärd att i
samråd hafva anskaffat afgifts-
fri plats för L. L. Landins i N:o 4 Grind-
stugan Nyfors understödstagande flicka Hilda
Wilhelmina hos en ordentlig familj
i staden; men som flickan var
utblottad på kläder erhöll hennes
blifvande matmoder till hjelp att
få henne uppklädd 20 kr. att utgå
ur hundskattemedlen.

[MARG: {L. L. Landins
flicka}]

§47.
Skräddaren G. E. Lundborg, som sedan
sistl October månad med hela sin familj
varit intagen vid Tacktorp, hade anhållit
om att få genomgå en kur vid Bie
badanstalt; och beslöt Nämnden
att, ifall kommunens läkare lem-
nade intyg om behofvet och nyttan
af en sådan badkur för bemälde

{1897 15 Maj i Sockenstugan}

Lundborg, som är nästan fullständigt
lam, ordf. skulle söka, om möjligt,
anskaffa honom friplats.

[MARG: {Skräddaren G. E.
Lundborg}]

§48
Wid Tacktorp intagne Joh. Alfred Andersson
hade hos Nämnden anhållit om att få
ett slags i Malmö tillverkadt läkemedel
för hans sjukdom, fallandesot; och
beslöt Nämnden villfara denna
hans anhållan, hvarför kostnaden
skulle belöpa sig till omkring fem kr.

[MARG: {Joh. Alfr.
Andersson}]

§49.
Uppå af vederbörande distriktsleda-
mot gjord framställning, beslöt Nämn-
den tilldela understödstagaren Gust.
Olsson Bing från N:o 44 Westermarken
ett extra understöd af två kr. under
hans sjukdom att utgå ur Kom-
munens kassa.

[MARG: {G. Olson Bing
Westermarken}]

§50.
Föredrogs ett till Kommunalnämn-
den från Eskilstuna Helsovårds-
nämnd stäldt protokollsutdrag med
anhållan att sistnämnde Helso-
vårdsnämnds Tillsyningsman C. G. Carls-
son måtte erhålla tillstånd att be-
sigtiga inom Kommunen befintliga
slagterier och korffabriker äfvensom
att öfver besigtningens resultat till
Kommunalnämnden aflemna rapoter
i och för vidtagande af enligt besigt-
ningen erforderliga åtgärder; och beslöt
Nämnden att bifalla förestå-
ende anhållan sålunda, att bemälde
tillsyningsman egde att tillsvidare närvara vid
Kommunalnämndens årliga helsovårds-
syner - om hvilkas hållande närmare

{1897 15 Maj i Sockenstugan}

skulle underrättas - samt dervid lemna
de råd och upplysningar, hvartill
omständigheterna kunna föranleda,
hvilket beslut skulle Eskilstuna
Helsovårdsnämnd i protokollsutdrag
meddelas.

[MARG: {Eskilstuna
Helsovårdsnämnd}]

§51.
Författningarne jemlikt beslöt Nämnden
att sedvanlig Helsovårdssyn inom
Kommunen inom kort skulle förättas
hvartill utsågos följandes dess ledamöter
att med hela Nämndens magt och befo-
genhet handla, neml: Herrar C. Ax. Borgström,
C. A. Thorild, G. Larsson, H. Persson och
C, Fahlborg med ordf. som sammankallande

[MARG: {Helsovårdssyn}]

§52
Inför Nämnden företeddes af vederbö-
rande distriktsledamot en skrifvelse
från Serafimerlasarettet i Stockholm
med anhållan om ansvarsförbindelse
för vård derstädes af ogifta Augusta
Andersson, senast boende i Grindstugan 68,
Nyfors; och beslöt Nämnden att en
sådan ansvarsförbindelse skulle ut
färdas, men skulle blifvande lasa-
rettskostnader återsökas af Eskilstuna
stad, der bemälda Augusta Andersson
synes ega hemortsrätt.

[MARG: {Augusta Anders-
son, Serafimerlasa
rettet}]

§53
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104762.

Personrelationer