Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1893

Anmärkning

{1893 den 15 Maj i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar H. Persson, Starck, Westersson,
Thorild, J. G. Andersson, Korell, Eriksson
och Jonsson, hvaremot Söderbäck an-
mäldes vara bortrest och Herr S.
Persson uteblef utan anmäldt för-
fall.

§62
På sätt §58 här ofvan förmäler hade till den-
na dag blifvit inkallad A. P. Pettersson-
Magnusson i Gredby backe för att redo-
göra före att han hos sig inhyser lösa
personer, och detta utan att han der upp-
gifver dem till skrifning; och medgaf
nu Pettersson, att han vid mantals-
skrifningen sistlidet år haft hos boende,
utom andra, drängen C. Pettersson från
Lilla Malma och Smedsarbetaren Torell
från Eskilstuna, hvilka ej blifvit upp-
gifna till mantalsskrifning; i anled-
ning hvaraf Pettersson nu upplystes
om det origtiga och lagstridiga i ett
sådant förfaringssätt med uppmaning
att för framtiden undvika sådan an-
ledning till oreda och de kostnader, som
kunna förorsakas kommunen genom
intagande af oordentligt folk, som falla
kommunens fattigvård till last.

[MARG: {P. A. Pettersson}
{i Gredby}

§63.
Herrar Håkan Persson, O. Eriksson och
A. J. Westersson utsågos att å nämndens
vägnar hålla syn å upplagen af sopor
och afskräden samt orenlighet vid Gredby
hemman utanför Staden för utrönande

{1893 den 15 Maj i Sockenstugan}

af huruvida dessa kunna anses helsofar
liga under den nu snart inträdande var-
mare väderleken, samt, om så befinnes, an-
mäla till åtal, om ej rättelse följer efter
skedd uppmaning ock upplysning i
ämnet.

[MARG: {Latrinupplag}
{vid Gredby}]

§64.
I anledning af skrifvelse från Svenska
Djurskyddsföreningen och efter dess
förslag beslöt nu nämnden att för
fattiggården låta inköpa 1 Sats Slagt-
och Skjutmasker med tillbehör för
fattiggården att der användas och
äfven utlånas till djuregare inom
kommunen.

[MARG: {Slagtmasker}]

§65.
I anledning af ansökning från fattig-
vårdsStyrelsen i Öija Socken om
ersättning för understöd till pigan
Sundvalls oäkta son Frans Gunnar be-
slöt nämnden gifva ordföranden i upp-
drag att i afgifvande förklaring bestri
da krafvets befogenhet mot Fors Socken

[MARG: {Frans Gunnar Sundvall}
{fr. Öija}]

§66
Från Direktionen för blindinstitutet
hade kommit skrifvelse med under-
rättelse derom att gossen Frans Magnus
Johansson Carlsson i Juni Månad af
slutar sin kurs vid institutet, då
han bör derifrån afhemtas. Som
hans föräldrar lofvat att härom draga
försorg, så skulle denna skrifvelse
icke påfordra någon nämndens
åtgärd.

[MARG: {F. M. J:son Carlsson}
{fr. Blindinstitutet}]

{1893 den 15 Maj i Sockenstugan}

§67
I följande personers kunkors hade kallelser
om bevakning af fordran kommit, nem-
ligen:

F. A. Kindahl fr. Stålfors
Carl Aug Carlsson fr. Eskol och
Car Erik Lindholm fr. Erikslund;

nämnden beslöt att icke bevaka kommunens
fordran för utskylder, då deras bo sak-
nade alla tillgångar.

[MARG: {Konkurser för}
{Kom. utskylder}]

§68.
Nämnden beslöt godkänna till utbetalning
af Kommunens kassa ett belopp af tolf
Kronor som lemnats till enkan Carolina
Ferms från Solbaddet begrafning.

[MARG: {Carolina Ferm}
{begrafning}]

§69.
Till enkan Johanna Mathilda Bergström
hade under sjukdom, genom ledamoten
C. A. Thorild, lemnats till medicin läkare
vård och underhåll ett belopp af tolf
Kronor 50 öre, hvilken åtgärd af nämn-
den nu godkändes; och skulle beloppet
återsökas af Eskilstuna Stad der en-
kan Bergström anses ega försörjnings
rätt.

[MARG: {Joh:a Math. Bergstöm}
fr. Eskilstuna}]

§70.
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i länet utslag den 22 sistlidne
April, hvarigenom förklarats, att Skol-
lärarinnan Augusta Wilhelmina Dahlin
skall för innevarande år mantalsskrif-
vas vid Björktorp i Fors Socken, och
forthy uteslutas ur samma års man-
talslängd för Styrsö Socken i Götheborgs
och Bohus län.

[MARG: {A:a W:a Dahlins}
{mantalsskrifning}]

{1893 den 15 Maj i Sockenstugan}

§71
Föredrogs Landshöfdinge embetets i Söderman
lands län utslag den 5 i denna månad, hvari
genom förklaring gifvits, att pigan
Amanda Charlotta Skyllberg skall för
innevarande år uteslutas ur Fors Sockens
mantalslängd samt upptagas i Eskils-
tuna Stads mantalslängd för samma
år hos magasinsföreståndaren Nils
Pettersson.

[MARG: {Am. Charl. Skyllbergs}
{mantalsskrifning}]

§72
Föredrogs Landshöfdinge embetets i Söder
manlands län utslag den 13 Maj, hvari
genom förklarats att enkan Mathilda
Charlotta Lönnqvist och hennes son
Knut skola uteslutas ur innevaran
de års mantalslängd för att upptagas
i samma längd för Eskilstuna Stad
gården N:o 232.

[MARG: {M:a Charl:a Lönnqvists}
{mantalsskrifning}]

§73.
Föredrogos för förklaringsafgifvande
handlingarne i målet rörande Brita
Sofia Carlsdotters mantalsskrifning
innevarande år; och skulle ordföran
den i afgifvande förklaring vidhålla
det framstälda yrkandet om hennes
mantalsskrifning i Eskilstuna Stad

[MARG: {Brita Sofia Carlsdotters}
{mantalsskrifning}]

§74.
Föredrogos för förklaringsafgifvande
handlingarne i fattigvårdsmålet rö
rande förre artilleristen Johan Gustaf
Tibblin; och skulle ordföranden i
afgifvande påminnelser yrka bifall till
den gjorda framställningen.

[MARG: {Joh. G. Tibblin}
{fr. Stockholm}]

{1893 den 15 Maj i Sockenstugan}

§75.
Föredrogs Landshöfdinge embetets i Norr-
bottens län utslag den 24 sistlidne April
hvarigenom nämndens framställning
derom, att arbetaren Anders Peter Johansson
skulle uteslutas ur innevarande års
mantalslängd för Fors Socken för att
upptagas i samma längd för Luleå
Stad, blifvit ogillad; och beslöt nämn
den lemna i uppdrag åt ordföranden
att hos Kongl. Kammar Rätten öfver
klaga berörda utslag med yrkande om
dess upphäfvande och bifall till den
gjorda framställningen.

[MARG: {And Pett. Johanssons}
{mantalsskrifning}]

§76.
Föredrogos för förklaringsafgifvande
handlingarne i målet rörande Skolläraren
J. A. Mellströms mantalsskrifning inne
varande år; och beslöt nämnden lemna
ordföranden i uppdrag att i afgifvande
påminnelser yrka bifall till framställ
ningen om hans mantalsskrifning i
Fors Socken nästkommande år.

[MARG: {J. A. Mellströms}
{mantalsskrifning}]

§77
På förslag af vederbörande distriktsleda-
mot skulle fri medicin för ögonsjuk-
dom tilldelas enkan Gustafsdotter i
Westermarken N:o 22.

[MARG: {Medicin till}
{enkan Gustafsdotter}]

§78
Kostnaden för delgifning af stämningar
i Konkursmål i och för obetalda
Kommunalutskylder skulle gäldas af
Kommunens medel enligt afgifvande
räkning af stämningsmän.

[MARG: {Kostnad i Konkurs}]

{1893 den 15 Maj i Sockenstugan}

§79
Beslöts att till enkan Betty Larssons i
Johanneberg son August Emanuel Walfrid,
född den 3 Mars 1883, skall anskaffas
kläder, som förfärdigas vid Tacktorp,
samt skor, hvilka anskaffas af ledamoten
C. A. Thorild.

[MARG: {Gossen Larsson}
{fr. Johanneberg}]

§80
Ledamoten S. Persson, som från nämndens
sammanträde uteblifvit utan anmäldt
förfall fäldes att böta två Kronor till
Kommunens Kassa.

[MARG: {S. Persson böter}]

§81
Beslöts att nämndens nästa samman-
träde skall hållas vid Tacktorp
Lördagen den 10 instundande Juni
kl. 4 eft.m.

[MARG: {Sammanträde vid}
{Tacktorp}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Sig, Starck./
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104761.

Personrelationer