Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1902

Anmärkning

{Helsovårdssyn den 15. Maj 1902.}

Närvarande: Nämndens dertill utsedde ledamöter.

{§1}
Det täckta afloppsdike, som leder vatten från
Gredby gård, består af tunnor med utslag-
na bottnar hvadan, när en sådan tunna
faller tillhopa, afloppet stänges. Detta
har äfven under den gångna vintern va-
rit fallet, hvadan E. Åselius, såsom egare till
gården, bör föreläggas att sätta diket i
stånd. Äfvenledes bör samme person
åläggas att bättre än nu skett täcka
en å hans arrendemark invid logen
liggande latrinhög samt förbjudas att
under den varmare årstiden ut-köra
högen som gödsel, hvarförutom Åselius bör,
då gödsling på hösten företages, genast ned-
plöja densamma, istället för att som under
den gången vintern skett, kringsprida den-
samma, till stort men för närboende.

{§2}
Å de delar af Gredby hemman, som
arrenderas af A. Andersson finnas dels vid
Jernvägsverkstaden dels vid Snälltorp lemningar
efter latrinhögar, hvilka på Nämndens förut
gifna förelägganden borttagits; emellertid bör arren-
datorn tillhållas att uppsnygga platserna på
det anmärkningar vid 1:e provinsialläkarens besök
under sommaren må kunna undvikas. Af före-
kommen anledning bör äfven samme arren-
dator förbjudas att vid gödsling använda latrin
på sådant sätt, som under den gångna vintern
skett, utan bör han i sådant fall verkställa
gödslingen antingen tidigt på våren eller på
hösten samt i den mån gödslingen verkställes
genast nedplöja densamma.

d. 15/5 02

{§3.}
Vid Snälltorp ålades den vid synen när-
varande arrendatorn af torpet A Lindholm att dels snygga
omkring gödselstacken vid ladugården, dels ock
igenfylla en vid vägen befintlig grop, i hvilken
vatten samlas; en å hans egor befintlig la-
trinhög höll Lindholm vid tillfället på att
utköra och nedplöja.

{§4.}
Vid enkan Sjöströms i Nyfors invid Snäll-
torp belägna svinhus anmärktes att gödselstac-
ken bör läggas bakom huset samt dike
för afledande af gödselvattnet upptagas
efter sluttningen, allt enligt Nämndens
tidigare gifna föreskrifter; och skulle gårds-
egare Johansson i Nyfors N:o 30; hvilken afhem-
tar gödseln af Herr Larsson underrättas
härom.

{§5.}
Hos slagtaren C. J. Johansson vid Kolsta
anmärktes att gödsel och afskräde efter slagt-
ning fick ligga öppet och ruttna utanför
slagteriet; och förständigades Johansson, som
var vid synen närvarande, att blanda
detta med stallgödseln på det stanken
måtte upphöra, äfvensom tillse att mar-
ken omkring hans svinhus icke för-
sumpades genom utslagning af disk-
vatten och dylikt.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig, Starck./
/O. Andersson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 maj 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104763.

Personrelationer