Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 15 December 1900.}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter med undantag af
Herrar Lindhé och Jonsson,
båda frånvarande med
godkändt förfall.

{§174.}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i Södermanlands län utslag af den
30 sistl. November med åläggande för Eskilstuna
stad att ersätta Fors socken för till
enkan Maria
Österlund utgifvet understöd åtta kronor
samt åtta kronor i månaden från och med
den 1 nästl. November; och lades utslaget till handlingarne

[MARG: Maria Österlund]

{§175}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i Hallands län utslag den 30 sistl.
November med åläggande för Kongsbacka
stad att ersätta Fors socken dels till Brita Lena Bengts-
dotter utgifvet understöd Tio kronor samt
dels för hennes vård å fattiggården med
en krona om dagen från och med
den 5 sistl. September; och lades utslaget
till handlingarne.

[MARG: Brita Lena Bengtsdotter
fr. Kongbacka]

{§176.}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i Södermanlands län utslag den
26 sistl. November med åläggande för Fors-
socken att ersätta Eskilstuna stad för
till hustru Augusta Kristina Pettersson Asp
utgifvet understöd femton kronor; och
beslöts att utslaget på grund af hustru
Asps medlemsskap i sjukkassan H. N. skulle
öfverklagas.

[MARG: Hustru Pettersson-Asp
§90/01
§94/02.]

{§177}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-

I Sockenstugan den 15 December 1900.

vandes utslag af den dennes med å-
läggande för Torpa socken att ersätta
flickan Alma Anderssons vård å Epi-
demiska sjukhuset med tio kronor;
och lades utslaget till handlingarna.

[MARG: Alma Andersson.]

{§178}
Föredrogs en från Helsovårdsnämnden i
Nyfors till kommunalnämnden stäld skrif-
velse med förmälan om Epidemiska
sjukhusets otillräcklighet under nuvaran-
de starka difteriepidemi. Vid samman-
trädet närvarande läkaren, Doktor R. von
Post, vitsordade detta förhållande; och be-
slöt Nämnden att hos Nyfors munici-
palnämnd göra hemställan om förhy-
randet af lokal i samhällets gård
Stenbäcken dit konvalescenter i så
fall skulle sändas. Den för lokalens an-
vändande nödiga sängutredningen skul-
le, sedan svar erhållits, inköpas.

[MARG: Lokal för epidemiskt
sjuke.]

{§179.}
Föredrogs en från Eskilstuna stads om-
budsman ankommen förfrågan huru
Nämnden ämnade förfara med i §98 om-
nämnda byggnaderna å Westermarken 44; och
beslöts att försälja dem å offentlig auktion
med betalningsanstånd till den 1 nästkom-
mande Maj och åtog sig Herr C. A. Borg-
ström att förrätta auktionen och indrifva medlen.

[MARG: Westermarken 44.]

{§180}
Föredrogs Kongl. Kammarrättens utslag
den 10 sistl. Oktober, hvari Fors sockens be-
svär öfver Konungens Befallningshafvandes
i Södermanlands län utslag angående
Anna Lotta Larsson underkändes; och lades
utslaget till handlingarne och öfverfördes
Anna Lotta Larsson till socknens fattiga.

[MARG: Anna Lotta Larsson]

{I Sockenstugan den 15 December 1900}

{§181.}
Föredrogs Öfverståthållareembetets
utslag den 1 dennes med åläggande för
Stockholms Stad att ersätta Fors socken
för i §133 omnämnda enkan Johanna
Andersdotter tilldelad fattigvård sex kro-
nor i månaden från och med nästlidne
Oktober; och lades utslaget till handlingar-
ne. Stockholms fattigvårdsnämnd skulle
underrättas derest Andersdotter blefve i behof
af större understöd.

[MARG: Joh:a Andersdotter
fr. Stockholm
§184/06]

{§182}
Åkare E. G. Landegren hade hos Nämn-
den erbjudit sig att för sex kronor i månaden vårda
i §166 omnämde skomakaren Westerbergs
barn, hvarjemte upplystes att de i samma
§ omnämnda personerna ej velat lemna
barnen från sig. Med anledning häraf
beslöt Nämnden anslå fem kronor i
månaden till hvardera barnets underhåll
om hvilket beslut Landegren skulle
underrättas.

[MARG: Westerbergs barn.
§22/02]

{§183.}
Af Agnes Rosén i Grindstugan 50
gjord anmälan att hon till spisgäster
ämnade försälja kaffe, the, och icke al-
kolhaltiga läskedrycker, försågs med på-
skrift.

[MARG: Läskedrycker]

{§184}
Under tillfällig vistelse härstädes hade
drängen Carl Gustaf Andersson, i tjenst i
Lista men med hemortsrätt i Råby-Rekarne
måst för sjukdom skjutsas till lasarettet samt
ansvarsförbindelse för honom lemnas. God-
kännande dessa åtgärder beslöt Nämnden
att af Råby socken återsöka såväl skjuts- som
blifvande lasarettskostnad.

[MARG: Carl Gust. Andersson
fr. Råby]

{I Sockenstugan den 15 December 1900}

{§185.}
Från en soldat vid Ekeby fram-
stäld begäran om erhållande af en
gumma från Tacktorp till hushållerska
öfverlemnades åt tillsyningsmännen.

[MARG: Hjon fr. fattiggården]

{§186.}
Lars Ludvig Landin från Sommarviken
hade från Poliskontoret i Eskilstuna öf-
verlemnats till Nämndens ordförande som
låtit intaga honom vid Tacktorp,
hvilken åtgärd af Nämnden gillades.

[MARG: L. L. Landin]

{§187}
Nämnden beslöt att af helsovårdstill-
syningsmannen Ledin verkstäld desinfi-
cering i Hannelund skulle af kommu-
nens kassa betalas, hvarjemte beslöts att
af samme Ledin infordra uppgift å
priset för inom socknen utförd desinfi-
cering på det lika pris skulle kunna
erhållas.

[MARG: Desinficering vid
Hannelund.]

{§188.}
I likhet med föregående år utdelades
följande julpengar

{till Rothoffska fondens gratialister:}
Sofia Jonsdotter, Lagersberg 4:-
Maria Olsdotter, Lagersberg 4:-
Olof Ersson, Skogstorp N:o 41 4:-
Jonas Jonsson, Eskilstuna 4:- 16:-

{till Westermarkens fattige:}
Carin Ersson i N:o 3 4:-
Lovisa Eriksson i N:o 11 4:-
Smeden Thunholm i N:o 29 4:- 12:-

[MARG: Julpengar.]

{§189}
Underhållet för kommunens vid
fattiggården ej intagna hjon be-
stämndes att gälla för nästa
halfår sålunda:

{I Sockenstugan den 15 December 1900.}

{Från Rothoffska fonden:}
{att utdelas månadsvis:}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg à 100 kr. pr. år
Maria Olsdotter vid Lagersberg à 100 kr. pr. år

{att utdelas qvartalsvis:}
Enkan Anna Charlotta Hedman f. Jonsson, Rosenfors à 50 kr. pr år
Jonas Jonsson från Eskilstuna à 100 kr. pr år
f. drängen Olof Ersson från Rosenberg Westerm:n à 100 kr. pr år
Sågaren Lars Jonssons hustru, Rosenholm à 50 kr. pr år

{att utdelas halfårsvis:} (i April och Oktober)
Statdr. hustrun Anna Sofia Stenbom, Torsberga à 50 kr. pr år.
Hustrun Anna Stina Jonsson-Forsberg, Yxtaholm à 50 kr. pr år.
Sömmersk. Carolina Lind, Eskilstuna 232 à 50 kr. pr år.
Fabr. arb. Carlsson-Wallin från Rosenfors à 50 kr. pr år.
Enkan Ulrika Jonsson-Lundqvist, född Olsson à 50 kr. pr år.
f. Dräng. Anders Jonsson vid Ömanstorp, Kloster à 75 kr. pr år.
[MARG: obs. 109]
Enkan Brita Sofia Carlsson, Hyndevad à 50 kr. pr år.

{Kommunens fattige:}
{att utdelas månadsvis:}
Enkan Charlotta Christ. Björklund, Hörnhammar à 4 kr. pr. mån
Enkan Mathilda Lidström, Grindstugan 38 à 6 kr. pr. mån
Flickan Ruth Wera Gillerström à 6 kr. pr. mån
Gossen Carl Linus Ruben Gillerström à 10 kr. pr. mån
[MARG: Sänkes 1/7]
Enkan Carolina Nordstedt i Eskilstuna 362 à 4 kr. pr. mån
Enkan Charlotta Carlsson i Erikslund à 5 kr. pr. mån
Enkan Sofia Sjögren i Norra Fridhem à 5 kr. pr. mån
Enkan Andersson i Lorentsberg B. 95 à 5 kr. pr. mån
Enkan Carol Fredrika Westerberg, i Loretsberg B. 95 à 10 kr. pr. mån
Enkan Emma Pettersson, Ekslund à 5 kr. pr. mån
[MARG: död]
f. Kyrkovakt J. F. Goffe, Hof à 6 kr. pr. mån
Enkan Maria Björkman, Nyfors 28 à 4 kr. pr. mån
[MARG: qvart. 15]
f. Handl. A. W. Fernström och hustru à 5 kr. pr. mån
[MARG: qvart. 15]
Flickan Ruth Westerberg à 5 kr. pr. mån
[MARG: qvart. 15]
Gossen Carl Einar Westerberg à 5 kr. pr. mån
[MARG: qvart. 15]
Enkan Anna Lotta Larsson, Hof à 5 kr. pr. mån
[MARG: qvart. 15]

{att utdelas qvartalsvis:}
Sofia Wilh:a Bergendal hos f. sold. Palm, Berga à 23 kr pr qvart.
[MARG: död]

{I Sockenstugan den 15 December 1900.}

F. L. Nilsson i Stenbäcken à 15 kr. pr. qvart.
[MARG: utgår]
Johanna Jonsson från Hagby à 6:25 kr. pr. qvart.
Skrädd. Lundborg à 20 kr. pr. qvart.
Enkan Clara Andersson, Weralund à 15 kr. pr. qvart.

{Westermarkens fattige.}
{att utdelas månadsvis:}
Enkan Carin Ersson i N:o 2 à 5 kr. pr. mån.
Enkan Charlotta Ågren, Björktorp à 6 kr. pr. mån.
Enkan Stina Andersson, Larslund à 5 kr. pr. mån.
Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 à 4 kr. pr. mån.
[MARG: 5]
Smeden Thunholm i N:o 29 à 6 kr. pr. mån.
Enkan Clara Lundin i N:o 4 à 5 kr. pr. mån.
f Pigan Johanna Sofia Pettersson i N:o 4 à 4 kr. pr. mån.
f Arbet. And. Erik Berggren i N:o 38 à 4 kr. pr. mån.
Enkan Anna Charl. Andersson, Eriksdal à 5 kr. pr. mån.
Lotta Eklöf i N:o 21 à 5 kr. pr. mån.

{Kommunens fattige, vårdade}
{å andra platser.}
{vid Nyköpings hospital:}
Sm. arb. F. L. Fundberg från Nyfors
[MARG: à 50 öre per dag
och person.]

Sm. arb. Joh. Aug. Pettersson från Nyfors
[MARG: à 50 öre per dag
och person.]

Sm. arb. J. A. Bågenholms hustru från Nyfors 52
[MARG: à 50 öre per dag
och person.
Upsala]

{vid Wadstena hospital:}
Sm. arb. Teod. Ferd. Molin från Westermarken à 50 öre per dag

{vid Idiotanstalten i Strengäs:}
flickan Calla Elisabet Carlsson à 150 kr. per år
Gossen Lars Ludv. Larsson fr. Löppinge à 50 kr. per år.

{vid K. Handtverksskolan i Kristinehamn för blinda:}
Frans Oskar Brunell från Lindesnäs à 1 kr. per dag.

{i Nora stad:}
Sm. arb. A. G. Andersson à 75 kr. per år.

{Fattige, tillhörande främmande samhällen:}
{från Westra Wingåkers socken:}
gossen Carl Olof Berg i Löppinge à 24 kr. pr. qvart.

{från Stockholms stad:}
gossen Carl Sune Carlsson Ingman à 6 kr pr mån
enkan Johanna Andersson fr. N:o 20 A Nyfors à 6 kr pr mån

{I Sockenstugan den 15 December 1900.}

{från Kjula socken:}
f. Handl. Joh. Fredr. Andersson, Westermarken 32 à 5 kr pr mån

{från Jäders socken:}
Enkan sofia Andersson à 8 kr. pr. mån.
[MARG: utgår]

{från Eskilstuna stad:}
Enkan Anna Andersson i Nyfors 115 à 6 kr. pr. mån
Enkan Anna Maria Österlund, Johanneberg à 8 kr. pr. mån

{från Hakarps [Walbo] socken:}
flickan Märta Josefina Pettersson à 10 kr. per mån.

[MARG: Halfårsunderhåll.
§190/01
§185/99]

{§190.}
Af hundskattemedlen beviljades skodon
åt följande:

Ida Carlssons i N:o 7, 3 barn,
Enkan Morsks i Hof flicka och
Hans Lundvig Sjöström i Lovisaborg.

[MARG: Skodon af hundskattemedel]

{§191}
På derom framstäld begäran be-
viljade Nämnden ett tillfälligt hyres-
bidrag af 25 kronor åt sinnessjuke
Carl Gustaf Björks i Sommarviken
familj.

[MARG: C. G. Björk i N:o 45.
§128/01]

{§192}
Nämnden beslöt, på derom fram-
stäldt förslag, att tilldela nedanstående
hvardera en half famn barrved, neml:

enkan Gråsten i Johanneberg och
enkan Lotta Wallin i Lundby;
och åtog sig Herr O. Eriksson att till
pris af 13 kronor pr famn leverera veden.

[MARG: Julved.]

{§193.}
Till Nämnden hade från lärare och
lärarinnor i Nyfors inkommit en läng-
re förteckning å barn som behöfde be-
klädnad. Som denna förteckning
var uppgjord utan någon hänsyn
till föräldrarnes förmåga att sjelf
bekläda sina barn beslöt Nämnden

{I Sockenstugan den 15 December 1900.}

lemna densamma utan afseende samt
genom inspektören, Pastor Sundström, un-
derrätta de, som uppgjort förteck-
ningen, att hundskattemedlen äro
afsedda till beklädnad af fattiga barn
och utdelas efter Nämndens ompröf-
ning för hvarje särskildt fall samt
att Nämnden på det bestämdaste
undanber sig att några löften
om vare sig kläder eller skodon
lemnas af lärare eller lärarinnor till barnen.

[MARG: Skodon af hundskattemedel.
(begärda af lärare)]

{§194.}
Nästa sammanträde skulle hål-
las vid Tacktorp den 28. dennes
kl. 2 e. m., och detta protokoll
dervid justeras.

[MARG: Sammanträde vid Tacktorp
Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

/C, A, Lindqvist./
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104755.

Personrelationer