Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1883

Anmärkning

{1883 den 15 December}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar Erik Eriksson, Jonas
Ersson, F. Pettersson, A. G. Andersson,
P. G. Andersson och C. G. Pettersson

§48.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes deras underhåll för nästkomman
de års första hälft sålunda:

{Inom Fattighuset}
N:o 63.) Förestånderskan Beata Kihlman, för månad 5:
grafikation för halfår 2:
samt dessutom ett par skor
1) Enkan Carin Persdotter, för månad 5:-
2) Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
4) Brita Carin Persdotter för månad 4:50
7) Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
71) A. F. Anderssons enka för månad 4:50
75.) Erik Anderssons enka Stafva från
Lorentsberg för månad 4:50
87) Johan Nilsson för månad 2:-
13) Lars Petter Ersson från Lilla Lugnet för månad 2:-

Förestående hjon äro boende i Fattighuset;
Nämnden beslöt att det till Erik Anderssons
enka Stafva från Loretsberg lemnade under-
stöd skall återsökas af henne måg, gevärs-
smeden J. E. Jernbergh i Karlstad.

{Utom Fattighuset.}
12.) Sven Svenssons enka från Mesta, för månad 2:-
14.) Lars Anderssons enka från Brunnsbacken för månad 2:-
15.) Per Erssons enka Maja Lisa, Ved för halfår 5:-
hyra för halfår 5:-
16) Jonas Jonssons hustru i Svartkällan,för mån 1:-
17 Johan Björkman i Eskilstuna, för qvartal 7:50
20.) Enkan Schoning i Hof, för månad 4:-
22.) Per Olssons enka Brita Carin Larsdotter för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 4:-

{1883 den 15 December}
23) Per Olsson från Lilla Myrtorp, för månad 4:-
Som denne är sängliggnade sedan längre tid
tillbaka beslöt nämnden inköpa tyg till ett
bolster samt ett täcke; kostnaden härför 5:50
Kronor lemnades till Per Olssons sonhustru

24.) Enkan Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshjelp för qvartal 5
25)Enkan Maria Christina Lundgren, för qvartal 5:-
26.) Enkan Carin Westerlund för qvartal 5:-
27.) Enkan Carin Sundberg för qvartal 5:-
för dessa 3:ne sistnämnda hjon betalas hyra vid
Gevärsfaktoriet med 50 Kronor per år.
28.) Enkan Carolina Norstedt,för qvartal 10:-
31.) Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:-
32) Johan Fredrik Ersson i Lilla Lugnet, för månad 2:-
38.) Skolläraren Österbergs enka i enkefru Stenmans
gård i Eskilstuna, för månad 1:50
hyreshjelp för qvartal 8:-
40.) Svagsinte Carl Erik Gustafsson hos Moberg
vid Frönäs, för månad 8:-
Till kläder för halfår 10:-
51.) Svagsinte Carl Oskar Gustafsson hos
Torp Gustaf Jansson vid Ängstugan, för mån 10:-
Till kläder för halfår 5:
64.) C. E. Hellqvists enka Brita Larsdotter, för månad 4:-
erhåller derjemte 1/2 famn ved.
73.) Enkan Sofia Norman, för månad 3:-
76) Enkan Charlotta Hallqvist från
Eriksdahl, för månad 5:-
80.) f. d. Torparen Per Olsson från Backa
för månad 2:-
88.) Enkan Johanna Nyström från Ås-
by, för månad 3:
[MARG: Underhåll till
{Äldre hjon}]

{1883 den 15 December}
§49.
Mönstrades församlingens fattiga barn och be-
stämdes deras underhåll för nästkommande
års 1:a hälft sålunda:
N:o 33. Albertina Perssons son Carl Wilhelm vid
Klastorp under Ribbingelund, för månad 5:-
Till kläder 5:-

36) Smeden G. R. Holmströms dotter Mathilda
erhåller till och med den 1 April för månad 3:-
hvarefter underhållet upphör.

37.) Enkan Sjöqvists vid Berga 2 barn, för månad 6:-

43.) Gustaf Anderssons från Hagby dotter Elina
Josefina hos Skomakaren Löfgren vid
Lundby, för månd 6:-
Till kläder för halfår 5:-

47.) Anders Perssons vid Åsby dotterdotter
Sofia för månad 2:-

48) Enkan Hultgrens barn hos modren i Eskils
tuna, för månad 5:-
hyreshjelp för qvartal 5:-
Denna enka, som är sängliggande illa sjuk hade
af nämndens ordförande den 1 dennes erhållit till
fälligt 4 Kronor, hvilket nämnden beslöt skulle
utgå af Kommunens kassa, likasom ock kost-
naden för en vårderska med 2 Kronor i veckan;
dessutom beslöt nu nämnden lemna ordföran-
den i uppdrag att efter bepröfvande lemna
henne understöd under sjukdom samt att
med ytterligare 5 Kronor bidraga till hyran för
henne den 1 Januari, om så erfordras.

50.) Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat
Flack, för månad 8:-
dessutom skulle i protokollet intagas, att
då barnets morfader, f. d. Soldat Bolivar,
icke velat behålla barnet för öfverenskom-

[1883 den 15 December}
na 4 Kronor i månaden, nämndens ledamot
A. G. Andersson med soldat Flack träffat aftal
om att till vård mottaga barnet från den 1 Juli,
så att understödet för här ifrågavarande barn
utgått med 8 Kronor i månaden för halfåret
1 Juli 1883 till 1 Januari 1884.

52.) Lars Fredrik Anderssons enka med 4 barn
för månad (E:a 292) 10:-
hjelp till hyra för qvartal 10:-
Hvadera af de 4 barnen, hvilka befinna sig
i skolåldern erhålla ett par skor, 1/2 f:n Ved.

53) C. O. Engströms son Carl Evald hos
Smeden Ekholm vid Kohlsta, för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:-

54.) Samme mans son Ernst Olof, för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:-
Dessutom beslöts att i ställe för skor, som
dessa båda barn skulle erhålla enligt § 44 här
ofvan skulle till tyg till kläder lemnas 12
Kronor, som nu af ordföranden lemnades till
Ekholms hustru.

55.) C. O. Engströms dotter Adéle Elisabeth
hos Fabriksidkaren Forsberg i Eskilstuna
N:o 224, för månad 6:-

57.)Erik Anderssons i Kohlsta son Carl
Johan hos Nämndeman Anders Gustaf An-
dersson i Kohlsta, för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:-

84.) P. Fredrikssons enka med 5 barn i Eskils-
tuna, för månad 10:-
hyreshjelp för qvartal 10:-
hvarjemte hvardera af de 4 äldsta bar-
nen skall erhålla 1 par skor.

89) Aug Fahlbergs enka Carolina Mathilda
Granberg å Odensalagärdet erhåller

{1883 den 15 December}
till och med den 1 April, för månad 6:-
derefter 4:-
samt dessutom till jul 1/2 f:n ved

90.) Enkan Augusta Kroné vid Åsby med
4 barn för månad 7:50

95) Banmäst A. Sandbergs dotter Theresia
hos Banvakt Larsson vid Gredby, för år 50:-
[MARG: {Underhåll åt barn}]

§50.
Nämnden beslöt antaga ett af Erik Eriksson
i Tacktorp gjordt erbjudande att leverera för
fattigvården erforderlig ved under nästkomman
de år efter ett pris af 9:50 per famn.
[MARG: {Ved.}]

§51.
Likasom föregående år skall äfven i år jul-
kost utdelas, nemligen till hvardera af 8 hjon
i fattighuset 20 skålpund Bröd och 10 skålpund Kött jemte
kontant 1:50; åt öfriga hjon tillhopa 200 skålpund
Bröd och 100 skålpund Kött samt åt Rothoffska
fondens understödstagare 60 skålpund Bröd och 50 skålpund Kött,
hvilket uppköpes och utdelas af ledamöterna
A. G. Andersson och E. Eriksson emot härför
vanlig ersättning
[MARG:{Julkost.}]

§52.
Uppå ordförandens anmälan att i Kommu-
nens Kassa medel derför funnos tillgängliga
beslöt Nämnden att af lånet till Rothoffska
fonden skall vid årets slut inbetalas ett
belopp af 500 Kronor, som för fondens
räkning insättas i Rekarne härads Sparbank
[MARG:{Rothoffska fonden}]

§53.
Beslöts att såsom ersättning till de af Nämn-
dens ledamöter, hvilka åtagit sig tillsynen
af efterlefnaden af Kongl. Kungörelsen angå-
ende minderårigas användande i arbete vid
handtverk, fabriker m. m Skulle utgå det

{1883 den 15 December.}
af Kommunalstämman härför anvisade
belopp af 50 Kronor per år, och således för
4:de qvartalet innevarande år 12:50 Kronor.
[MARG:{Minderårigas an-
vändande i arbetet}]

§54.
Statdrängen Johan August Carlsson vid Skjulsta
hade hos nämnden framställt ansökning derom,
att Nämnden ville anslå ett årligt belopp af 150 Kro-
nor att utgå under loppet af 3 år för hans
blinda son, Frans Magnus´, vård å anstalten
för blinda vid Wexiö: efter öfverläggning
beslöt Nämnden, då sagde gosse enligt 3 § i gällan-
de förordning om fattigvården icke för närvaran
de är föremål för fattigvårdsomsorg samt nämn-
den icke anser sig behörig förbinda Kommunen
till utgift för flera år, att hänskjuta ärendet
till Stämmans afgörande med förordande af
bifall till ansökningen.
[MARG:Blinde gossen
{Frans Magnus Jonsson}]

§55.
Ledamoten Anders Fredrik Eriksson, som från
Nämndens sammanträde uteblifvit utan anmäldt
laga förfall dömdes att böta 2 Kronor till
Kommunens Kassa.
[MARG:{Böter}]

§56.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
före ordinarie Kommunalstämman den
22 i denna månad.
[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

Den 22 December uppläst och godkändt
/A; G, Andersson/
/E. Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 december 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104754.

Personrelationer