Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 februari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 februari 1890

Anmärkning

{1890 den 15 Februari}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, J. Jonsson, P.G.
Andersson, J.G. Andersson, C.A. Rosell,
A.J. Korell, och C.A. Thorild.

§9.
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes, justerades och godkändes.

[MARG:{Protokollet}]

§10
Ordföranden anmälde att A.S. Eriksson i
Flacksta till inbetalning den 30 December detta
år uppsagt det lån å 2000 Kronor, som han
från Fors Kommuns Kassa erhållit och hvil-
ket finnes intecknadt i Flacksta Kronoskatte-
hemman; af förberörda lån tillhöra 1000 Kronor
Rothoffska fonden och återstoden Lasaretts-
fonden, hvilket belopp nämnden skall söka
att åter få utlånadt, hvaremot förstberörda
belopp blifvit medgifvet få användas till
ordnande af fattiggården vid Tacktorp

[MARG:{uppsägning
af lån}]

§11.
Ett belopp af fyra Kronor, som i 1888 års
räkenskap origtigt blifvit påfördt Hus-
by Rekarne Socken skola innevarande
år påföras Vinst-och Förlust Konto

[MARG:{Omföring af
ett felfördt belopp}]

§12.
På anmälan af ledamoten A.P. Andersson
beslöt nämnden att hvardera af nedanmämn-
da barn skall erhålla ett par skor, nemligen
Enkan Blomqvists son Carl Emil Emanuel,
Muraren Erikssons vid Sommarvik son Johan
Arvid och dotter Anna Alfrida Elisa-
beth

[MARG:{Skor åt barn}]

{1890 den 15 Februari}

§13.
Ordföranden hade i samråd med ledamoten
A.P. Andersson tilldelat Selma Ekholms
tvänne oäkta barn tillfälliga understöd
under det modren varit förrymd af tillsam
mans tretio Kronor, hvarför ock Eskilstuna
Stad, dit Selma Ekholm i fattigvårdshänseende
hörer blifvit lagsökt och afgifvit förklaring,
hvaröfver påminnelser af Fors Sockens fattig-
vårdsStyrelse infordrats; sådan förklaring skul-
le af ordföranden afgifvas under yrkande
af bifall till ansökningen

[MARG:{Selma Ekholm
fr
Eskilstuna}]

§14.
Nämnden beslöt öfverklaga öfverStåthållare
Embetets resolution den 30 December sist-
lidet år i fråga om åläggande för instrument
makaren Matts Norrström att ersätta fattig-
vårdskostnad för pigan Kristina Petterssons
dotter Almida Torborg till hvilken Norr-
ström erkänt sig vara fader; och skulle
ordföranden ega uppsätta och under-
teckna besvärsskriften å nämndens
vägnar.

[MARG:{Matts Norrström}]

§15.
I och för förklarings afgifvande före-
drogs en ansökning från Eskilstuna Stad
om erhållande af ersättning för begraf-
ningskostnad för pigan Edla Blomquists
Son Carl; men som Edla Blomquist ej
eger hemortsrätt inom Fors och denna
begrafningskostnad ej kan anses vara
fattigvård enligt 1§ i fattigvårdsfordnin-

{1890 den 15 Februari}

gen skulle krafvet bestridas

[MARG:{Edla Blomguist}]

ansökninshandlingarne rörande förre Smeds-
§16.
I och för förklarings afgifvande föredrogos
arbetaren Frans Conrad Bodin, hvilken senast
upphållit som småhandlande och lump-
samlare, men i början af 1860 talet arbetat
vid och varit skrifven vid Carl Gustafs Stad
men senast uppehållit sig omkring 12 år
hos en enka Svärd i Sotters by i Knutby
Socken af Stockholms, ehuru detta genom
vittnesintyg blifvit motsagdt under upp-
gift, att han endast tillfälligtvis vistats
hos sagda enka; emellertid skulle krafvet
mot Fors Socken bestridas och särskildt
framhållas, att just Bodins yrke som lump-
samlare gjort, att han endast tillfälligt-
vis och med längre mellantider vistats
i den lägenhet, som ansetts som hans hem
och der han haft sina saker förvarade.

[MARG:{Frans C. Bodin}]

§17.
Herr S. Persson skulle med J. E. Petters-
son i Tacktorp träffa aftal om upp-
tagande och uppläggande af erforderlig
qvantitet is vid Tacktorp

[MARG:{Upptagning af is}]

§18.
Beslöts att kostnaden för lasarettsvård
för sinnessjuka enkan Christina Olsdotter
Persson från Svartkällan dotter Augusta
skall utgå af Kommunens Kassa med 137 Kro
nor 70 öre; enligt uppgift skulle enkan hafva
ett tillgodohafvande i Bergstedts Sterbhus, hvil

{1890 den 15 Februari}

ket skulle efterhöras, och i så fall återfordras
till Kommunens Kassa.

[MARG:{Lasarettsvård}]

§19.
Nämnden delgafs Kongl. Kammar Rättens utslag
den 31 sistlidne Januari, hvarigenom Eskils-
tuna Stad blifvit ålagd ersätta fattigvårds-
kostnad för sjuke Smidesarbetaren Anders
Johan Åberg, hvarjemte hustrun nu före-
trädde och anhöll om understöd, hvil-
ket ock nu lemnades med 10 Kronor;
och beslöts att under mannens sjukdom
skall lemnas ett understöd af fem Kro
nor i månaden

[MARG:{A.J. Åberg
Eskilstuna
10 Kr utbet}]

§20.
Nämnden delgafs K B:des utslag den 31
sistlidne Januari, hvarigenom Eskilstuna Stad
blifvit ålagd ersätta fattigvårdskostnad
före sjuka enkan Emma Wilhelmina Holm-
gren, hvilken jemväl företrädde inför
nämnden samt begärde och erhöll i
understöd tio Kronor, hvarjemte under
hennes sjukdom ordföranden eger lemna
efter bepröfvande.

[MARG: Emma W:A Holmgren
10 Kr utbet}]

§21.
Från FattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna hade
kommit meddelande att enkan Christina
Maria Sundqvist med hemortsrätt i Fors
Socken hade erhållit ett understöd af
åtta Kronor, ehuru härvarande Fattigvårds
Styrelse under förlidet år begärt hennes
hemsändande; med anledning häraf beslöt
nämnden dels att förestående belopp

{1890 den 15 Februari}

icke skall till Staden återbetalas dels ock
att Styrelsen skall i aflåtande skrifvelse
än en gång begära hennes hemsändande till
fattighuset i Staden, der underhåll skall
henne lemnas, om hon dit anländer

[MARG:{Christina M. Sundqvist}]

§22.
I anledning af skrifvelse från ordföranden
i direktionen för idiotanstalten i Streng-
näs beslöt nämnden att flickan Calla
Elisabeth Eriksdotter Carlsson skall tills
vidare få qvarstanna vid anstalten, der
hon uppgifves göra goda framsteg; ordfö-
randen skall alltså ega att som hittills betala
kostnaden för hennes vistande vid anstalten
tills vidare

[MARG:{ Calla Elisab. Carlsson}]

§23.
I och för förklarings afgifvande föredrogs Fattig
vårdsStyrelsens i Eskilstuna till Kammar Rätten
stälda besvär öfver Landshöfdinge Embetets
utslag rörande arbetaren Lars Gustaf Anders-
son, hvilken aflidit den 3 sistlidne Januari,
och om hvilken §136 i protokollet för
den 18 December sistlidet år förmäler;
nämnden beslöt lemna ordföranden i upp-
drag att i afgifvande förklaring yrka
afslag å klagande Styrelsens besvär.

[MARG:{Lars G. Andersson}]

§24.
Med företeende af läkarebetyg anhöll
Statdrängshustrun Charlotta Carlsson om under-
stöd för att i sommar genomgå en brunns-
och badkur; nämnden beslöt att ansökan
om friplats för henne vid Bie skall göras

{1890 den 15 Februari}

samt hon lemnas ett bidrag af åtta Kro
nor för betalande af afgiften derstädes.

[MARG:{Badkur}]

§25.
Uppå hemställan af ledamoten Jonsson be-
slöts att det nu till Anders Axelsson i Kälby och
hans hustru utgående anslaget af Rothoff
ska fonden af 50 Kronor till hvardera skall från
den 1 juli höjas till 75 Kronor för hvar-
dera, i anseende dertill, att de nu ej längre
åtnjuta förmånen af fri bostad vid Skogs-
torp.

[MARG:{Anders Axelsson
Rothoffska fonden}]

§26.
Med företeende af läkarebetyg anhöll
sliparen Clas Reinhold Petersson vid
Nybyberg om understöd; åt ledamoten
C.A. Rosell lemnades i uppdrag att
undersöka förhållandet och i händelse af
behof och efter ompröfvande lemna till
fälligt understöd.

[MARG:{Clas Reinh Pettersson}]

§27.
Vice ordföranden inom nämnden fram-
höll hvilken mängd vigtiga handlingar
och räkenskaper m.m. samt efter upp-
bördsstämmor, innan medlen kunna i bank
insättas, äfven Kontanta penningar ordfö-
randen omhänderhar och föreslog in-
köp för Kommunens räkning af ett
Kassaskåp enligt N:o 3 i en priskurant
af en Herr F.Th. Rössel i Stockholm,
och för hvilket brand-och dyrkfria skåp
kostnaden utgör 400 Kronor; denna hem-
ställan blef af nämnden enhälligt god-

{1890 den 15 Februari}

känd, och skulle kostnaden utgå af inne
varande års anslag för oförutsedda be
hof.

[MARG:{Inköp av Kassaskåp}]

§28.
Nämnden beslöt att kostnaden för hem-
forsling af ved till Sofia Jonsdotter vid
Lagersberg skall utgå af Kommunens Kassa.

[Marg:{Ved till S. Jonsdotter}]
§29.

Beslöts att detta protokoll skall juste-
ras vid nästa sammanträde.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

A. Svedin

Justeradts

/Joseph Jonson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 februari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104756.

Personrelationer