Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 oktober 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 oktober 1882

Anmärkning

{1882 den 14 Oktober}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta
Jonas Ersson i Stenby
F. Persson i Faskunge
E. Eriksson i Tacktorp och
C. G. Pettersson i Gredby, hvar-
jemte under sammaträdets lopp infann sig Herr
A. F. Eriksson i Flacksta, hvilken forut varit
hindrad af sammanträde med markegångssätt-
ningsnämnden samt aflägsnade sig P. G. Anders-
son i Kohlsta och Jonas Ersson i Stenby.

Herr Sven Persson å Lagersberg, hade anmält förhin-
der, som af nämnden godkändes.

§27.
Till Brita Stina Carlsson från Björntorp hade under
sjukdom lemnats den 13 sistlidne Juli 5 Kro-
nor hvilket af nämnden godkändes.
[MARG:{Brita Stina Carlsson.}]

§ 28.
Till försörjning af förra pigan Anna Mathilda
Lundbergs dotter Anna Margaretha hade den
17 sistlidne Augusti utbetalts dels 2 Kronor
i underhåll dels ock 2 Kronor för skjuts
till Skogstorp för utrönande af sagda quinna,
hemortsrätt m. m. - Pigan Lundberg nu inför
nämnden närvarande förklarade sig nu
vistas hos Olof Ersson vid Skogstorp, der
hon tillsvidare och uppå nämndens föran-
staltande skulle få förblifva till nämnden
hunne gå i förvaltning om hennes hemsän-
dande samt att hon om några få dagar skulle
befinna sig utan föda och vård för sitt barn,
för barnens uppehälle erhöll hon nu 2
Kronor hvilka liksom ofvannämnda belopp
skola utgå af Kommunens Kassa, men återsö-

{1882 den 14 Oktober}
af Helgesta Socken, inom hvilken ifrågavarande
qvinna synes hemortsrätt, hvarjemte nämnden
beslöt att ordföranden skall ega att återförpassa
henne och hennes barn till Helgesta Socken.
[MARG:{Anna Mathilda Lundberg
{och dr, Anna Margaretha}
från Helgesta Socken}]
[MARG:2 Kronor]

§29
Beslöts att kostnaden för mindre arbetsföre
arbetskarlen L. J. Jonssons från Lundby vård
å lasarettet skall utbetalas af Kommunens
kassa samt återsökas af Kloster Socken,
der mannen har hemortsrätt
[MARG: {L. J. Jonsson fr. Kloster}]

§30
Beslöts att kostnaden för Catharina Schönings
från Hof vård å lasarettet skall utgå af
Kommunens Kassa.
[MARG: {Catharina Schöning}]

§30
Sedan Stadens gatu- och byggnadssyn före
lagt egarne af fattighustomten dels att låta
måla gårdens staket i ljus och prydlig färg
dels ock att, om brädgården bibehålles, låta
omgifva densamma med prydligt staket, så
beslöt nu nämnden att låta verkställa detta
enligt föreskrift hvarför kostnaden sedan
fördelas och gäldas dels af båda socknar-
ne dels ock af Byggmästaren Kajerdt, enligt
åtagande.

Ordföranden anmälde att han måst anskaffa
nytt lås till fattighuset, och beslöts att kost-
naden härför 2 Kronor 25 öre skall utgå af
Kommunens Kassa.
[MARG:{Staket vid fattighuset}]
[MARG:{Lås vid fattighuset.}]

§31
Beslöts att arbetskarlen Johannes Nilsson, hvilken
tillhör denna Kommun och som blifvit sjuk
och i alldeles utblottadt tillstånd intagen
å fattighuset, skall som tllfällig hjelp er-
hålla 3 Kronor, hvilka nu öfverlämnades till

{1882 den 14 Oktober}
Sköterskan; derjemte beslöts, att ordföranden skall
ega lemna honom, nödtorftigt underhåll samt
om han af läkare remitteras till lasarettet,
gifva ansvarsförbindelse för hans underhåll
derstädes.
[MARG:{Johannes Nilsson}]
[MARG: 3 Kronor]

§32
Nämnden upprättade följande förslag till ut-
gifts- och inkomst-Stat för nästkommande
år:

{Utgifter}
Till fattigvården, förslagsvis 3700.
Till Helsovården, förslagsvis 50
Fjerdingsmanslön 130
Brandrotemästares lön 30
Ränta och amortering å jernvägsSkulden 900
Ränta å skulden till länets lasaretts fond 90
Återbetalning af lånet till socknens fond 669
Till skrifmaterialier och protokollsföring 100.
Till Oförutsedda behof 611. 6,280.

{Inkomster}
Behållning från förgående år 1500.
Uttaxering till fattigvården á 50 öre för man
och 25 öre för qvinna 280:
Uttaxering af 18000 fyrkar á 19 3420 3700
Uttaxering till öfriga behof af 18000 fyrkar 1080 6,280.
á 6 öre

hvartill kommer uttaxering för ecclesiastika
behof enligt blifvande Kyrkostämmas beslut.
[MARG:{Stat för år 1883}]

§33.
Sömmerskan Anna Lovisa Hertzell från Eskilstuna
hvilket insjuknat vid Skjulsta soldattorp
och måst intagas å lasarettet, der hon ännu
vistas, hade jemväl der qvarlemnat en oäkta
minderårig son Frans Alfred utan vård
och underhål; men anledning häraf beslöt

{1882 den 14 Oktober}
nämnden, hvad angår den förstnämnda, att kost-
naden för hennes vård å lasarettet skall utbetalas
af Kommunens Kassa samt, hvad den senare
angår att han tillsvidare skall utaccorderas
hos Soldat Goffe, hvilken erbjudit sig vårda ho-
nom mot 6 Kronor i månaden, räknadt från
den 1 sistlidne Juni, då modren sjuknade;
dessa belopp skola återsökas af Kjula
Socken, der qvinnan i fråga har hemortsrätt.
[MARG:{Anna Lovisa Hertzell
om son Frans Alfred
från Kjula}]

§34
Förre drängen Frans Molin från Westermarken
hade ingifvit ansökning om understöd; dervid
förekom, att Eskilstuna Stad åtagit sig fattig-
vården för fattiga från Westermarken i enlig-
het med §34 i gällande fattigvårdsförordning
men som Eskilstuna Stads fattigvårdsStyrelse
underlåtit fullgöra denna sin skyldighet ansåg
nämnden sig oförhindrad att härvid ingripa,
då genom betyg styrktes att gossen var oför-
mögen till arbete samt dessutom nämnden
hade sig bekant att han var i saknad ag egna
medel samt vård och underhåll af annan
alldenstund hans föräldrar befinna sig i fattiga
omständigheter och fadren till följd af
hög ålder jemväl är mindre arbetsför

Med anledning af allt detta, och då gossen,
som mu var inför nämnden närvarande,
befann sig i ytterst utblottad och beklagans-
värd belägenhet och utan nödiga kläder ens
för att skyla sig och än mindre för att ut-
härda den nu inträdande oblida årstiden
beslöt nämnden att dels tilldela honom ett
månadligt underhåll af 5 Kronor från och
med den 1 November och dels för tiden från
denna dag till han erhåller sitt understöd

{1882 den 14 Oktober}
2 Kronor 50 öre, som nu till honom öfver-
lemnades, dels ock att honom skall tilldelas
en fullständig varm beklädnad, hvilken
nämndens ledamöter C. G. Pettersson i Gredby
och A. G. Andersson i Kohlsta skola an-
skaffa och inköpa; alla för denna gosse
hafda eller blifvande utgifter skola återsö-
kas af Tillinge Socken i Upsala Län.
[MARG:{Frans Molin fr Westermar-
ken eller Tillinge}]
[MARG: 2:50]

§35.
Ordföranden anmälde att arbetskarlen P.
Fredriksson, som i Fattigvårdshänseende tillhör
Fors Kommun, aflidit å lasarettet samt efter
lemnat enka och 5 minderåriga i utfattiga
omständigheter, och beslöt med anledning här-
af nämnden dels att lasaretts och begrafnings- kostnaden skall
gäldas af Kommunens medel, samt att enkan
skall från den 1 November erhålla understöd
med 10 Kronor i månaden dels ock att de bå-
da barnen, som äro i skolåldern, skola erhålla
kläder, hvaraf de nu äro i stort behof; att åtog
sig ordföranden att jemte A. F. Eriksson an-
skaffa dessa kläder, hvarför kostnaden skall
bestridas af hundskattemedlen.

Ordförandens åtgärd att tilldela henne till-
fälligt understöd godkändes af nämnden
[MARG:{P. Fredriksson jemte
familj}]

§36
Beslöts att förenämnda P. Fredrikssons
enka jemte Lars Fredrik Anderssons enka
hvardera skola till jul, i början af nästa
December månad, erhålla hvardera en half
famn ved, som A. F. Eriksson i Flacksta
åtog sig leverera till ett pris af 11 Kronor
per famn.
[MARG:{Ved till understödshjon}]

§37.
Till Ombud vid blifvande mantalsskrifning

{1882 den 14 Oktober}
med Fors Socken för nästkommande år utsågs
Herr A. F. Eriksson i Flacksta, hvilken jemväl
har att lemna uppgift om personer, hvilka till
följd af sjukdom, fattigdom eller andra orsaker
böra befrias från utgörande af personella ut-
skylder.
[MARG:{Mantalsskrifningen}]

§38.
Sedan förre, numera aflidne Faktoriskrifvaren
A. W. Seger blifvit i Konkurstillstånd försatt,
så hade de honom för innevarande år på-
förda Kommunalutskylder blifvit i hans
Konkurs bevakade; då emeller sysslomannen
i Segers Konkurs, fanjunkaren P. Fried jem-
väl råkat i Konkurs, beslöt nämnden lemna
ordföranden i uppdrag att för ofvanberörda Kom-
munalutskylder ingå på ifrågasatt accord af
20 procent.
[MARG:{Kommunalutskylder}]

§39
Beslöts att kostnaden för förra pigan
Carolina Blomgrens vård å lasarettet skall
gäldas af Kommunens medel men åter-
sökas af Thorshälla landsförsamling, inom
hvilken hon synes ega hemortsrätt.
[MARG: {Carolina Blomgren
fr Thorshälla S:n}]

§40
Beslöts att detta protokoll skall justeras af
C. G. Pettersson i Gredby och A. G. Andersson
i Kohlsta vid blifvande ordinarie Kommunal-
stämma den 28 dennes.
[MARG:{Protkollet.}]

Som ofvan
/A Svedin./

den 28 Oktober uppläst och justeradt
/C. G. Pettersson/
/F. Pettersonn/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 oktober 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104744.

Personrelationer