Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1893

Anmärkning

{1893 den 15 April i Sockenstugan}
Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter

§48.
Nämnden beslöt godkänna den vidtagna åt
gärden att tilldela Smedsarbetaren Lars
Gustaf Sundmark,ett understöd af två
Kronor samt förpassa honom till
fattiggården;och skulle ersättning åter-
sökas af Thorshälla Stad,der Sundmark
anses ega hem ortsrätt,

[MARG:{L.G.Sundmark
från Torshälla}]

§49.
Nämnden beslöt godkänna den vidtagna
åtgärden att tilldela enkan Hedda Sofia
Sundmark ett understöd af tre Kronor
samt att förpassa henne till fattiggården;
och skulle ersättning återsökas af Eskilstuna
Stad,der enkan Sundmark anses ega hem-
ortsrätt.

[MARG:{Hedda Sofia Sundmark
fr.Eskilstuna}]

§50.
På gjord framställning hade den 28 sist-
lidne Mars 5 Kronor blifvit tilldelade en
kan Fredrika Charlotta Hellqvist från
Sommarviken,hvarjemte hon erhållit ytter-
ligare understöd den 11 dennes,hvilka åt-
gärder af nämnden godkändes;bemälda en
ka företrädde nu inför nämnden och
begärde fortgående understöd,hvilket ock
beviljades med fyra Kronor i månaden,skolan
de understödsbeloppen återsökas af
Eskilstuna Stad,der enkan Hellqvist an-
ses ega hemortsrätt.

[MARG:{Fredrika Hellqvist
fr.Eskilstuna}]

§51
Som det förhållande,hvarpå nämnden grun-
dat sin ansökning af den 4 sistlidne Mars

{1893 den 15 April i Sockenstugan}

om Smidesarbetaren Carl August Lutmans
mantalsskrifning vid Finspong,vid under-
sökning ej befunnits vara med verkligheten
öfverenstämmande,så beslöt nämnden
låta bero vid Konungens Befallnings-
hafvandes i Östergöthlands län resolution
af den 1 dennes rörande ifrågavarande
ärende.

[MARG:{C.A.Lutman
mantalsskrifning}]

§52
Som det förhållande på hvilket nämnden
grundat sin ansökning af den 4 sistlidne
Mars om åkaren Magnus Janssons mantals
skrifning i Södertelje Stad,vid under-
sökning ej befunnits vara med verkligheten
öfverenstämmande,beslöt nämnden
återkalla sin berörda ansökning.

[MARG:{Magnus Jansson
mantalsskrifning}]

§53.
Som det förhållande,hvarpå nämnden
grundat sin ansökning af den 4 sist-
lidne Mars om arbetaren Carl Erik
Ljungqvists mantalsskrifning i
Dunker Socken,vid undersökning ej
befunnits med verkligheten öfverens-
stämmande,så beslöt nämnden åter
kalla sin ofvanberörda ansökning.

[MARG:{Carl Er.Ljungqvist
mantalsskrifning}]

§54
Nämnden beslöt gifva i uppdrag åt
vederbörande distriktsledamot att
undersöka,huruvida de vid ladorna å
Gredby hemmans egor invid allmänna
vägen varande upplag af gödsel och
Sopor vid nu instundande varmare
väderlek kunna anses vara helsovåd-
liga samt i så fall uppmana veder-

{1893 den 15 April i Sockenstugan}]

börande jordegare att vidtaga lämpliga
åtgärder för undanrödjande af dessa olägen
heter samt vid blifvande sammanträde an-
mäla förhållandet,hvarvid nämnden
vill efter sig företeende omständigheter
i saken besluta.

[MARG:{Gödselupplag
vid Gredby}]

§55.
I skrifvelse af den 13 i denna månad
hade fattigvårdsStyrelsen till Stadens
fattigvårdsinrättning "requirerat" pigan
Elfrida Albertina Nilsson och hennes
dotter,om hvilka personer §39 i proto-
kollet här ofvan handlar;och beslöt nämn-
den gifva ordföranden i uppdrag,att sedan
upplysning vunnits,om pigan Nilsson
ännu finnes qvar i Fors Socken,på
lämpligt sätt besvara skrifvelsen.

[MARG:{Eskilstuna Stad
om pigan Nilsson}]

§56
Inför nämnden instälde sig aflidne ar-
betaren P.A.Larssons hustru Betty Larsson
och begärde hyresbidrag för sig och sina
barn;nämnden beslöt att på sätt bifalla
berörda framställning,att henne nu
lemnades ett tillfälligt understöd af
tio Kronor.

[MARG:{Betty Larsson
understöd}]

§57.
Meddelades att Öfverståthållare embetet
genom utslag lemnat bifall till fram-
ställningen om understöd till enkan
Maximiliana Mathilda Charlotta Wetter
ström,hvarom,bland annat,§34 i pro-
tokollet omförmäler;och skulle utslaget
till framtida kännedom och efterrättelse
bland kommunens handlingar förvaras.

[MARG:{M:a M:a C.Wetterström
från Stockholm}]

{1893 den 15 April i Sockenstugan}

§58
På framställning beslöt nämnden att låta
till nästa sammanträde låta inkalla
A.P.Pettersson Magnusson för att höras öfver
det förhållande att han hos sig inhyser
en mängd lösa personer,som der icke
äro mantalsskrifna

[MARG:{A.P.Pettersson från
Gredby}]

§59.
På framställning af ledamoten Starck
beslöt nämnden låta tilldela enkan
Fahlbergs dotter Anna Mathilda,11 år,
ett par skor,som betalas af hundskatte
medlen

[MARG:{Skor åt barn}]

§60.
Anmäldes att en enka Bergström vid
Hebron vore sängliggande sjuk samt i behof
af medicin,hvilken hon till följd af
medellöshet ej sjelf kunde förskaffa
sig;i anledning häraf bemyndigades
vederbörande ledamot förfara efter om-
ständigheterna,hvarefter ansökan om
ersättning skall göras mot Eskilstuna
Stad der enkan Bergström anses ega
försörjningsrätt.

[MARG:{enkan Bergström
fr.Eskilstuna}]

§61.
Ledamoten Starck öfverlemnade Nio
Kronor ersättning för J.A.Ferners sjuk-
vård under förlidet år,hvilket skulle
i protokollet antecknas

[MARG:{J A Ferner lemnar
sjukvårdsersättning}]

Som ofvan
/A.Svedin/

justeradt
/Joseph Jonson/
/O.Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 15 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104745.

Personrelationer